งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ecodesign นำเสนอ โดย นายนราวิชญ์ รุ่งเดช เลขที่ 25

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ecodesign นำเสนอ โดย นายนราวิชญ์ รุ่งเดช เลขที่ 25"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ecodesign นำเสนอ โดย นายนราวิชญ์ รุ่งเดช 09490639 เลขที่ 25
นำเสนอ โดย นายนราวิชญ์ รุ่งเดช เลขที่ 25 นายอุษณี นาคประเสริฐ เลขที่ 75

2 Ecodesign *EcoDesign หรือ Economic & Ecological Design
*คือ การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพื่อเป็นเครื่องมือสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3 Ecodesign เป็นกระบวนการที่ผนวกแนวคิด ด้านเศรษฐศาสตร์และด้านสิ่งแวดล้อม
เข้าไปในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณา ตลอดวัฎจักรชีวิต ของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ตั้งแต่ขั้นตอนการแผนผลิตภัณฑ์ ช่วงการออกแบบ ช่วงการผลิต ช่วงการนำไปใช้ และช่วงการทำลายหลังการใช้งาน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน โดยส่งผลดีต่อธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

4 Ecodesign หลักการ Ecodesign 4 R
Reduce การลด คือลดการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการใช้วัสดุที่ได้จากธรรมชาติ Reuse ใช้ซ้ำ คือออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือ ถอดประกอบได้ง่าย หรือ ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นใช้ร่วมกันได้ เช่น ที่ชาจแบต Recycle นำกลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม คือ การออกแบบให้สามารถนำสิ่งที่เป็นขยะหรือไม่ใช้แล้ว มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม Repair ซ่อมบำรุง หรือ บำรุงรักษา คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถซ่อมบำรุงรักษาได้ง่ายและสะดวก หรือ ง่ายต่อการ upgrade เช่น ช่องใส่ RAM

5 Ecodesign หลักการ Ecodesign 4 R

6 Ecodesign LCA หรือ Life Cycle Assessment
การประเมินวัฏจักรชีวิต การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่าย การใช้งาน การใช้ใหม่ และการจัดการซากของผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน (ตั้งแต่เกิดจนตาย)โดยมีการระบุถึงปริมาณพลังงานและวัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงของเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมและการประเมินโอกาสที่จะส่งผลกระทบ ต่อระบบนิเวศและสุขอนามัยของชุมชน เพื่อที่จะหาวิธีการในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด

7 Ecodesign LCA หรือ Life Cycle Assessment

8 Ecodesign ประโยชน์ของการทำ EcoDesign 1.เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.เพื่อสร้างผลกำไรให้กับองค์กรโดยการนำกระแสความต้องการสินค้า และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นจุดเด่นในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 3.สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและพลังงานในการผลิตจากการลดปริมาณวัตถุดิบ 4.สามารถนำวัสดุหรือชิ้นส่วนกลับมาใช้ได้ใหม่โดยการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 5.ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและผลิตภัณฑ์ 6.เป็นการรณรงค์และปลูกจิตสำนึก ให้คนรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

9 Ecodesign ปัญหา การทำEcoDesign 1.แบบบางแบบอาจใช้ต้นทุนสูงในการผลิตจริง
2.ออกแบบมาแล้วผลิตจริงไม่ได้ 3.ทำได้ยากเพราะทุกคนเห็นเป็นเรื่องใกล้ตัวจึงไม่ค่อยใส่ใจ หรืออาจเป็นนิสัยที่มักง่ายของมนุษย์

10 Ecodesign ตัวอย่าง ถาดอาหารฟิล์มลอก มีแนวคิดจากปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นใน เช่นในการจัดงานเลี้ยงจะมีการใช้จานพลาสติกที่ใส่อาหารแล้วทิ้งจำนวนมาก ซึ่งพื้นที่จานที่ใช้งานจริงๆ ก็คือส่วนที่ใช้รองรับอาหารเท่านั้น จึงพัฒนาถาดใส่อาหารแบบมีฟิล์มลอกได้ ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วการผลิตบรรจุภัณฑ์นี้สามารถลดการใช้พลังงานในการผลิตและ ทำลายบรรจุภัณฑ์แบบปกติได้ถึง 90%  โดยตัวถาดจะผลิตจากกากถั่วเหลืองที่ย่อยสลายง่าย ส่วนแผ่นฟิล์มจะเป็นโพลิโพรพิลีน (PP) ที่มีคุณสมบัติเนื้อบางใส คล้ายฟิล์มถนอมอาหาร สามารถติดเป็นชั้นๆ โดยไม่ต้องใช้กาว แต่จะอาศัยแรงไฟฟ้าสถิตเป็นตัวเชื่อม ทำให้การขึ้นรูปใช้พลังงานน้อย ต้นทุนต่ำ และไม่มีสาร CFC สามารถใช้งาน ได้ที่อุณหภูมิ -40 ถึง 80 องศา และใช้ได้ 20 ครั้งต่อ 1 ชิ้น      

11 Ecodesign

12 Ecodesign จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Ecodesign นำเสนอ โดย นายนราวิชญ์ รุ่งเดช เลขที่ 25

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google