งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Green IT เทคโนโลยีสีเขียว การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

2 หลักการทำงานหรือหลักเกณฑ์ / กฏเกณฑ์
หลักการทำงานหรือหลักเกณฑ์ / กฏเกณฑ์ 1. วางแผนการใช้ทรัพยากร และการใช้พลังในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน การใช้กระดาษรียูส หรือการเปลี่ยนระบบส่องสว่างเป็นระบบที่ประหยัดพลังงาน 2. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ควบคุม และบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร และพลังงานในองค์กร เช่น การใช้ระบบเอกสารอิเล็คทรอนิกส์เพื่อทดแทนการใช้กระดาษ หรือการใช้ระบบปรับอากาศอัจฉริยะที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

3 หลักการทำงานหรือหลักเกณฑ์ / กฏเกณฑ์
หลักการทำงานหรือหลักเกณฑ์ / กฏเกณฑ์ 3. การออกแบบพื้นที่การปฏิบัติงานให้ใช้พื้นที่น้อยที่สุดปฏิบัติงานได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เช่น การลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ 4. การลดจำนวนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้มีเท่าที่จำเป็นเท่านั้นโดยอาจใช้เทคโนโลยีเสมือน (Virtualizes) หรือ กำจัดอุปกรณ์ที่ล้าสมัย หรือหมดสัญญาเช่าซื้อ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผ่านทางโครงการรีไซเคิล หรือโครงการขายต่อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4 ความเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เป็นการใช้เทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน เป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ในด้านการออกแบบระบบเพื่อประหยัดพลังงาน เป็นการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน

5 ข้อดี เพื่อการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงาน
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการใช้พลังงาน ลดการสร้างขยะหรือสารพิษที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ลดการปลดปล่อยความร้อนและลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก

6 ข้อด้อย เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังมีขีดจำกัดไม่สามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ องค์กรหรือบริษัทเล็กๆ ยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือเนื่องจากไม่สามารถแข่งขันกับองค์หรือบริษัทใหญ่ๆได้ ลูกค้ายังไม่เห็นความสำคัญในด้านการประหยัดพลังงาน มีต้นทุนในการผลิตสูง

7 ตัวอย่างบริษัทแคนนอน
แคนนอนมีแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดในการลดการใช้สารเคมี และป้องกันมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่ โครงการลดสารพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต "Reduction of Hazardous Substances" หรือ RoHS เป็นมาตรฐานที่ทางสหภาพยุโรป เป็นเทคโนโลยีเฉพาะสำหรับการพิมพ์งานด้วยระบบเลเซอร์จากแคนนอน ที่ใช้พลังงานน้อย เพียง 1 ใน 4 ของระบบเดิม จึงสามารถทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องอุ่นเครื่อง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงาน All -In-One Cartridge เป็นเรื่องของการออกแบบชุดหมึกของแคนนอนในเลเซอร์พรินเตอร์ที่รวมเอาหมึก ดรัม ชุดสร้างภาพและชุดทำความสะอาดไว้ด้วยกัน ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนชุดหมึกและปลอดภัยในเรื่องของฝุ่นและผงหมึกที่เหลือจากการใช้งาน และสุดท้าย รูปแบบการดีไซน์ที่เป็นมิตรแก่ผู้ใช้

8 นายขรรค์ชัย นาคประสงค์ รหัส 09490603
นายพรเทพ ชนะภัย รหัส จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google