งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Engineering Graphics II [WEEK4]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Engineering Graphics II [WEEK4]"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Engineering Graphics II [WEEK4]
การเชื่อม งานเชื่อมใน Solid Work

2 การเชื่อม (Welding)

3 การเชื่อม การเชื่อมมีวัตถุประสงค์เพื่อ “ยึดต่อชิ้นงานอย่างถาวร”
การเชื่อมโลหะที่พบได้โดยทั่วไปประกอบด้วย 6 ประเภทใหญ่ๆ 1. การเชื่อมแก็ส (Gas Welding) 2. การเชื่อมไฟฟ้า (Arc Welding) 3. การเชื่อมอัด (Press Welding, Resistance Welding) 4. การเชื่อม TIG (Tungsten Inert Gas Welding)

4 การเชื่อม 5. การเชื่อม MIG (Metal Inert Gas Welding)
6. การเชื่อมใต้ฟลักซ์ (Submerged Arc Welding)

5 การเชื่อมแก็ส การเชื่อมแก็สอาศัยความร้อนจากการเผาไหม้ระหว่างแก็สเชื้อเพลิงอะเซทิลีนกับออกซิเจน หลอมละลายโลหะให้ติดกันด้วยการเติมลวดเชื่อม (Filler Metal or Welding rod) หรืออาจให้เนื้อโลหะหลอมละลายติดกันเองโดยไม่เติมลวดเชื่อมก็ได้

6 การเชื่อมไฟฟ้า การเชื่อมไฟฟ้าหรืออาจเรียกว่าการเชื่อมอาร์ค (Arc Welding) เกิดจากการนำความร้อนที่ใช้ในการเชื่อมจากการเกิดประกายอาร์คระหว่างชิ้นงานและลวดเชื่อม จะทำให้ลวดเชื่อมหลอมละลายเสมือนเป็นการป้อนเนื้อโลหะให้แก่รอยเชื่อม

7 การเชื่อมอัด การเชื่อมอัดเป็นการอาศัยความร้อนจากความต้านทานไฟฟ้าและอัดให้ชิ้นงานติดกัน เนื่องจากหลักการเชื่อมนี้ทำให้มีชื่อเรียกหลายชื่อคือ Press Welding, Resistance Welding, Spot Welding เป็นต้น

8 การเชื่อม TIG การเชื่อม TIG อาศัยความร้อนที่เกิดจากการอาร์คระหว่างลวดทังสเตนกับชิ้นงานเชื่อม โดยมีแก็สเฉื่อยปกคลุมบริเวณรอยเชื่อมทั้งหมดเพื่อไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาทำปฏิกริยาในบริเวณรอยเชื่อม

9 การเชื่อม MIG การเชื่อม MIG อาศัยความร้อนที่เกิดจากการอาร์คระหว่างลวดเชื่อมกับชิ้นงาน ลวดเชื่อมที่ใช้เป็นโลหะเปลือยที่ส่งป้อนอย่างต่อเนื่อง โดยมีแก็สเฉื่อยปกคลุมบริเวณรอยเชื่อมทั้งหมดเพื่อไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาทำปฏิกริยาในบริเวณรอยเชื่อม

10 การเชื่อมใต้ฟลักซ์ การเชื่อมใต้ฟลักซ์จะอาศัยความร้อนจากการอาร์คระหว่างลวดเชื่อมเปลือยกับชิ้นงาน โดยมีฟลักซ์ชนิดเม็ด (Granular Flux) ปกคลุมบริเวณอาร์ค ฟลักซ์ชนิดเม็ดที่อยู่ใกล้รอยเชื่อมจะหลอมละลายปกคลุมบริเวณที่ทำการเชื่อมเพื่อป้องกันอากาศภายนอกทำปฏิกริยา

11 สัญลักษณ์ของรอยเชื่อม
ลูกศร : ชี้บ่งตำแหน่งของรอยเชื่อม : สัญลักษณ์ให้ทำการเชื่อม ณ ที่ใช้งานจริง : ใช้บ่งบอกว่าเป็นแนวเชื่อมรอบชิ้นงาน

12 สัญลักษณ์ของรอยเชื่อม
F __ A T ข้อกำหนดอื่นใดๆที่ต้องการบ่งชี้ F = วิธีการแต่งผิว __ = contour ของรอยเชื่อม A = Groove angle R = Root opening { } = สัญลักษณ์พื้นฐานของรอยเชื่อม N = Number of spot T N R Groove angle contour

13 สัญลักษณ์ของรอยเชื่อม
L = ความยาวของรอยเชื่อม P = ระยะ pitch ของรอยเชื่อม (วัดจากศูนย์กลางรอยเชื่อม จนถึงศูนย์กลางรอยเชื่อมของรอยเชื่อมถัดไป) S = ขนาด Leg size T F __ A N S L-P แนวเชื่อม reinforcement Leg size (S) Throat

14 สัญลักษณ์ของรอยเชื่อม

15 การเชื่อมมุม (Fillet Welding)
5 mm คือ Leg size(S) ของรอยเชื่อม 60 mm คือ ความยาวของรอยเชื่อม(L) 200 mm คือ ระยะระหว่างจุดศูนย์กลางของรอยเชื่อม(P)

16 การเชื่อมมุม (Fillet Welding)

17 การเชื่อมมุม (Fillet Welding)
แสดงการเชื่อมเป็นวงรอบชิ้นงาน

18 การเชื่อมมุม (Fillet Welding)
ด้านล่างเส้น (Arrow side) : แสดงลักษณะการเชื่อมด้านที่ลูกศรชี้ ด้านบนเส้น (Other side) : แสดงลักษณะการเชื่อมด้านที่อยู่ตรงข้ามลูกศรชี้

19 การเชื่อมร่องราง (Groove or Butt Weld)
แสดงสัญลักษณ์บ่งการเชื่อมร่องรางแบบต่างๆ (a) Square butt weld (b) Single V butt weld (c) Double V butt weld (d) Single bevel

20 การเชื่อมร่องราง (Groove or Butt Weld)
(a) T joint (b) U and J weld (c) Corner weld (d) Edge weld

21 การเชื่อมร่องราง (Groove or Butt Weld)

22 การเชื่อมร่องราง (Groove or Butt Weld)

23 ข้อกำหนด < T

24 โปรแกรม SolidWorks การเชื่อม (Welding)

25 การแสดงสัญลักษณ์รอยเชื่อมในงานเขียนแบบ
เมื่อทำการวางภาพบนงานเขียนแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเราต้องการแสดงสัญลักษณ์ของรอยเชื่อมตามหลักการข้างต้นทำได้โดยการเลือก Annotation -> Weld Symbol Weld Symbol จะขึ้นกับมาตรฐานที่ใช้ในงานเขียนแบบ ในที่นี้ให้เราตั้งเป็น ANSI

26 การแสดงสัญลักษณ์รอยเชื่อมในงานเขียนแบบ

27 การแสดงรอยเชื่อมในชิ้นงาน
การสร้างรอยเชื่อมบนชิ้นงาน(Part) ทำได้โดยเริ่มจาก Insert -> Weldments จากนั้นทำการสร้างชิ้นงานส่วนต่างๆจนเป็นที่พอใจแล้วให้กำหนด Insert -> Weldments -> Fillet Bead

28 การแสดงรอยเชื่อมในชิ้นงาน

29 การแสดงรอยเชื่อมในชิ้นงาน


ดาวน์โหลด ppt Engineering Graphics II [WEEK4]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google