งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ มทส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ มทส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ มทส.
การจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ มทส. ศราวุธ ป้อมสินทรัพย์ หัวหน้า สผ. E:\ประกันคุณภาพ\ppt\ดูงาน\12-PPT_เสนอ_ครุศาสตร์_จุฬา_19_11_50.ppt

2 ให้โอกาส ให้อิสระในความคิด และให้การสนับสนุน จนถึงขั้นการมีจิตนาการ
คำสำคัญ ให้โอกาส ให้อิสระในความคิด และให้การสนับสนุน จนถึงขั้นการมีจิตนาการ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง E:\ประกันคุณภาพ\ppt\ดูงาน\12-PPT_เสนอ_ครุศาสตร์_จุฬา_19_11_50.ppt

3 ต้องรู้จักความรู้ก่อน จึงจะจัดการความรู้ได้
E:\ประกันคุณภาพ\ppt\ดูงาน\12-PPT_เสนอ_ครุศาสตร์_จุฬา_19_11_50.ppt

4 E:\ประกันคุณภาพ\ppt\ดูงาน\12-PPT_เสนอ_ครุศาสตร์_จุฬา_19_11_50.ppt

5 E:\ประกันคุณภาพ\ppt\ดูงาน\12-PPT_เสนอ_ครุศาสตร์_จุฬา_19_11_50.ppt

6 ความรู้ชัดแจ้ง ความรู้ฝังลึก
สรุปความรู้มี ๒ ประเภท ความรู้ชัดแจ้ง Explicit Knowledge มีอยู่ในตำรา ในเอกสารวารสาร คู่มือ คำอธิบาย วีซีดี คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูล ฯลฯ ความรู้ฝังลึก Tacit Knowledge มีอยู่ในสมองคน ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ ความเชื่อ ค่านิยม ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้ ทั้งหมด

7 หน้าที่ของนักจัดการความรู้
นำ Tacit K. และ Explicit K. มาเข้าสู่กระบวนการจัดการ E:\ประกันคุณภาพ\ppt\ดูงาน\12-PPT_เสนอ_ครุศาสตร์_จุฬา_19_11_50.ppt

8 ธรรมชาติของกระบวนการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน
E:\ประกันคุณภาพ\ppt\ดูงาน\12-PPT_เสนอ_ครุศาสตร์_จุฬา_19_11_50.ppt

9 E:\ประกันคุณภาพ\ppt\ดูงาน\12-PPT_เสนอ_ครุศาสตร์_จุฬา_19_11_50.ppt

10 เมื่อรู้จักธรรมชาติการเรียนรู้แล้ว จะจัดการอย่างไร ?
E:\ประกันคุณภาพ\ppt\ดูงาน\12-PPT_เสนอ_ครุศาสตร์_จุฬา_19_11_50.ppt

11 ย้อนกลับไปที่คำสำคัญ
ให้โอกาส ให้อิสระในความคิด และให้การสนับสนุน จนถึงขั้นการมีจิตนาการ <= KM Process กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง <= Change Management Process E:\ประกันคุณภาพ\ppt\ดูงาน\12-PPT_เสนอ_ครุศาสตร์_จุฬา_19_11_50.ppt

12 KM Process E:\ประกันคุณภาพ\ppt\ดูงาน\12-PPT_เสนอ_ครุศาสตร์_จุฬา_19_11_50.ppt

13 E:\ประกันคุณภาพ\ppt\ดูงาน\12-PPT_เสนอ_ครุศาสตร์_จุฬา_19_11_50.ppt

14 E:\ประกันคุณภาพ\ppt\ดูงาน\12-PPT_เสนอ_ครุศาสตร์_จุฬา_19_11_50.ppt

15 Change Management Process
E:\ประกันคุณภาพ\ppt\ดูงาน\12-PPT_เสนอ_ครุศาสตร์_จุฬา_19_11_50.ppt

16 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
การยกย่องชมเชย และการให้รางวัล (Recognition and Reward) การวัดผล (Measurements) การเรียนรู้ (Learning) เป้าหมาย (Desired State) กระบวนการ และเครื่องมือ (Process & Tools) การสื่อสาร (Communication) การเตรียมการและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Transition and Behavior Management)

17 สิ่งที่ต้องทำใน แผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้
E:\ประกันคุณภาพ\ppt\ดูงาน\12-PPT_เสนอ_ครุศาสตร์_จุฬา_19_11_50.ppt

18 เป้าหมาย 4 ประการของ KM ให้คนหลากหลายทักษะ หลากหลายวิธีคิดทำงาน ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาวิธีทำงานในรูปแบบใหม่ ๆ ทดลอง & เรียนรู้ นำเข้า K-how จากภายนอก อย่างเหมาะสม

19 กรอบเรื่องที่จะนำมาจัดการความรู้
การจัดการความรู้ งาน คน

20 KM ส่วนใหญ่ ไป“ผิดทาง” ???
อย่าลืมว่า ต้อง “สมดุล” ให้ความสำคัญกับ“2P” People & Processes ให้ความสำคัญกับ “2T” Tool & Technology E:\ประกันคุณภาพ\ppt\ดูงาน\12-PPT_เสนอ_ครุศาสตร์_จุฬา_19_11_50.ppt

21 เริ่มต้นกรอบแบบฟอร์มแผนฯ
E:\ประกันคุณภาพ\ppt\ดูงาน\12-PPT_เสนอ_ครุศาสตร์_จุฬา_19_11_50.ppt

22 ข้อ 1. รายชื่อคณะทำงาน KM ของหน่วยงาน
นายศราวุธ ป้อมสินทรัพย์ หัวหน้าคณะทำงาน นางสาวอรุโณทัย ผลาพฤกษ์ คณะทำงาน นายสมจิต มณีวงศ์ คณะทำงาน นางสาวพัชรี ดงกระโทก คณะทำงาน นางสาวจันทนี วีระชัย คณะทำงานและเลขานุการ

23 ข้อ 2 ขอบเขต KM (KM Focus Area)
การบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การดำเนินงานสหกิจศึกษา การเงินและบัญชี การวางแผนและงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การให้บริการสารบรรณและนิติการ การตรวจสอบภายใน

24 KM Focus Area => เป้าหมาย KM

25 การกำหนดขอบเขต KM และเป้าหมาย KM
ตัวอย่าง ขอบเขต KM : ข้อ 1.การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมด้านน้ำ เป้าหมาย KM (Desired State) คือ 1. โรงพยาบาลภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กร สามารถจัดการความรู้ ด้านควบคุมคุณภาพน้ำเสียให้ได้ตามกฎหมายหรือได้มาตรฐานที่สูง กว่า อย่างน้อย 3 โรงพยาบาล ภายในปี 2549 2. องค์กร สามารถจัดการความรู้ด้านการรักษาสภาพแวดล้อมของ แหล่งน้ำ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล ให้ได้ตามกฎหมายหรือได้มาตรฐานที่สูงกว่าในทุกแหล่งน้ำ ภายในปี 2549

26 การกำหนดขอบเขต KM และเป้าหมาย KM
กรณีส่วนแผนงาน ขอบเขต KM : การวางแผนและงบประมาณ เป้าหมาย KM (Desired State) คือ 1. ส่วนแผนงาน มีระบบการจัดทำงบประมาณแบบกองทุน โดยเริ่มต้นใช้ในปี งปม 2552 และพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในปี งปม 2553

27 E:\ประกันคุณภาพ\ppt\ดูงาน\12-PPT_เสนอ_ครุศาสตร์_จุฬา_19_11_50.ppt

28 วิธีการสู่ความสำเร็จ กระบวนการจัดการความรู้ การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่าง: องค์ประกอบของแผนการปฏิบัติการ KM กิจกรรม (Activities) วิธีการสู่ความสำเร็จ (Mean to Achieve) ระยะเวลา (Timeline) ทรัพยากร (Resources) ผู้รับผิดชอบ (Responsible) กระบวนการและ เครื่องมือ กระบวนการ กำหนดเป้าหมาย (Desired state) - จัดทำ Work shop KM จัดทำระบบการสับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน - ข้อมูลการสำรวจความ ต้องการจัดการความรู้, ข้อมูลการสอนงาน/ สับเปลี่ยนงาน, ผู้ที่จะเป็นพี่เลี้ยง/ ผู้อำนวยการและ KM Team กระบวนการจัดการความรู้ 20เม.ย-31พ.ค.48 การสื่อสาร การสร้างความตระหนัก ในความสำคัญของ KM - การจัดทำ KM News Letter - บอร์ด KM - Website KM - เขียนหนังสือ/บทความ Km - สติ๊กเกอร์ KM - กล่องรับความคิดเห็น 1ก.พ.–30เม.ย.48 งบประมาณ อุปกรณ์/เครื่องใช้, กระดาษสี/โปสเตอร์, คอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์, KM Team และตัวแทน แต่ละหน่วยงาน KM Team การบริหารการเปลี่ยนแปลง

29 กรอบแบบฟอร์มเพื่อกำหนด
KM Process E:\ประกันคุณภาพ\ppt\ดูงาน\12-PPT_เสนอ_ครุศาสตร์_จุฬา_19_11_50.ppt

30 E:\ประกันคุณภาพ\ppt\ดูงาน\12-PPT_เสนอ_ครุศาสตร์_จุฬา_19_11_50.ppt

31 E:\ประกันคุณภาพ\ppt\ดูงาน\12-PPT_เสนอ_ครุศาสตร์_จุฬา_19_11_50.ppt

32 กรอกแบบฟอร์มเพื่อกำหนด
Change Management Process E:\ประกันคุณภาพ\ppt\ดูงาน\12-PPT_เสนอ_ครุศาสตร์_จุฬา_19_11_50.ppt

33 E:\ประกันคุณภาพ\ppt\ดูงาน\12-PPT_เสนอ_ครุศาสตร์_จุฬา_19_11_50.ppt

34 E:\ประกันคุณภาพ\ppt\ดูงาน\12-PPT_เสนอ_ครุศาสตร์_จุฬา_19_11_50.ppt

35 THANK YOU for your attention…


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ มทส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google