งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lab 4: คำสั่ง if - else อ.ณัฐพงศ์ พยัฆคิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lab 4: คำสั่ง if - else อ.ณัฐพงศ์ พยัฆคิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lab 4: คำสั่ง if - else อ.ณัฐพงศ์ พยัฆคิน

2 โครงสร้างแบบทางเลือก if
1. หนึ่งทางเลือก (One Alternative) 2. สองทางเลือก (Two Alternative) 3. หลายทางเลือก (Multiple-Alternative) Computer Programming Design

3 โครงสร้างแบบทางเลือก if หนึ่งทางเลือก
โครงสร้างแบบนี้ จะเลือกทำคำสั่ง (หรือกลุ่มคำสั่ง) ก็ต่อเมื่อ ตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นจริง ตัวอย่าง Flowchart ของโครงสร้างแบบทางเลือก if หนึ่งทางเลือก

4 รูปแบบของโครงสร้างแบบทางเลือก if หนึ่งทางเลือก
รูปแบบการทำ 1 คำสั่ง : if (condition) Statement T; รูปแบบการทำกลุ่มคำสั่ง : if (condition) { True task; }

5 ตัวอย่างของโครงสร้างแบบทางเลือก if หนึ่งทางเลือก
ตัวอย่าง1 : if (x > 0) total = total * x; ตัวอย่าง2 : if (x>y) { temp=x; x=y; y=temp; }

6 โครงสร้างแบบทางเลือก if สองทางเลือก
โครงสร้างแบบนี้มีสองทางเลือก กล่าวคือ เลือกทำคำสั่ง (หรือกลุ่มคำสั่ง) เมื่อตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นจริง หรือ ทำคำสั่ง (หรือกลุ่มคำสั่ง) เมื่อตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นเท็จ ตัวอย่าง Flowchart ของโครงสร้างแบบทางเลือก if สองทางเลือก

7 รูปแบบของโครงสร้างแบบทางเลือก if สองทางเลือก
รูปแบบการทำ 1 คำสั่ง : if (condition) statement T ; else statement F ; รูปแบบการทำกลุ่มคำสั่ง : if (condition) { true task; } else false task;

8 อย่าลืม! {…} If (เงื่อนไข) { // if clause } else // else clause
int carDoors, driverAge; float premium, monthlyPayment; …… if ((carDoors == 4) && (driverAge > 24) { premium = ; cout << “ LOW RISK “; } else premium = ; cout << “ HIGH RISK “; monthlyPayment = premium / ; ……………

9 ไม่ต้องใส่ {…} (Omit Braces)
เฉพาะกรณีเมื่อมี คำสั่งเดียว (single statement) เช่น if (lastInitial <= ‘K’) volume = 1; Else volume = 2; Cout << “Volume#” << volume << “ of NYC phone book”;

10 ตัวอย่างของโครงสร้างแบบทางเลือก if สองทางเลือก
ตัวอย่าง1 : if (x >= 0) cout << "positive\n”; else cout << “negative\n”; ตัวอย่าง2 : if (x>y) { temp = x ; x=y ; y=temp ; } else { count=count + 1 ; cout << "smaller\n”;

11 โครงสร้างแบบทางเลือก if หลายทางเลือก
โครงสร้างแบบนี้มีหลายทางเลือก กล่าวคือ ในกรณีที่ตรวจสอบเงื่อนไขแล้ว ทำให้เกิดทางเลือกของการทำคำสั่งมากกว่า 2 ทางเลือก สามารถใช้โครงสร้างแบบทางเลือก if หลายทางเลือกโดยทำการโปรแกรมให้อยู่ในรูป Multiple–Alternative

12 รูปแบบของโครงสร้างแบบทางเลือก if หลายทางเลือก
รูปแบบ: if (condition 1) statement 1; else if (condition 2) statement 2; : else if (condition n) statement n; else statement;

13 ตัวอย่างของโครงสร้างแบบทางเลือก if หลายทางเลือก
/*increment mum-pos, num_neg, or num_zero depending on x*/ if (x > 0) num_pos = num_pos + 1; else if (x < 0) num_neg = num_neg + 1; else num_zero = num_zero + 1;

14 Computer Programming Design


ดาวน์โหลด ppt Lab 4: คำสั่ง if - else อ.ณัฐพงศ์ พยัฆคิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google