งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 อุปสงค์ (Demand)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 อุปสงค์ (Demand)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 อุปสงค์ (Demand)
อุปสงค์ ( Effective Demand ) หมายถึง จำนวนสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ ณ ระดับราคาต่าง ๆ ซึ่งผู้บริโภคมีเงินพอที่จะซื้อได้และมีความเต็มใจที่จะซื้อสินค้านั้น

2 ตารางที่ 1 ตารางอุปสงค์ในการซื้อสมุดของนาย ก.
อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ/ตารางอุปสงค์ หนังสือหน้า 16 เลขหน้า 2/13 ตารางที่ 1 ตารางอุปสงค์ในการซื้อสมุดของนาย ก. ราคา (บาท/เล่ม) จำนวนซื้อสมุดของนาย ก. (เล่ม/เดือน) 3 6 9 15 4 2

3 อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ/ตารางอุปสงค์
หนังสือหน้า 17 เลขหน้า 2/14 เส้นอุปสงค์เฉพาะบุคคล (individual demand curve) ซึ่งเป็นเส้นที่ลาดลงจากซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง เส้นอุปสงค์ในการซื้อสมุดของ นาย ก เส้นอุปสงค์เฉพาะบุคคล

4 กฎของอุปสงค์ (law of demand)
อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ/กฎของอุปสงค์ หนังสือหน้า 15 เลขหน้า 2/10 กฎของอุปสงค์ (law of demand) “ปริมาณซื้อสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งย่อมเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาของสินค้าและบริการชนิดนั้นเสมอ ”

5 ปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์
ราคาสินค้าและบริการนั้น รายได้ของผู้บริโภค รสนิยมของผู้บริโภค การโฆษณา ฤดูกาล การคาดคะเนเกี่ยวกับราคาสินค้าและบริการ การเปลี่ยนแปลงในราคาของสินค้า

6 ฟังก์ชันอุปสงค์ (demand function)
อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ/ฟังก์ชันอุปสงค์ หนังสือหน้า 15 เลขหน้า 2/8 ฟังก์ชันอุปสงค์ (demand function)

7 อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ/ฟังก์ชันอุปสงค์
หนังสือหน้า 15 เลขหน้า 2/9 อย่างไรก็ตามในการศึกษาอุปสงค์ จะให้ความสำคัญเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนซื้อสินค้าและบริการกับราคาเท่านั้น ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ ได้ดังนี้ หมายความว่า จำนวนซื้อสินค้าและบริการชนิดใด ชนิดหนึ่ง ขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าและบริการชนิด นั้น (Px) โดยที่ปัจจัยอื่น ๆ ถูกกำหนดให้คงที่

8 ความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงจำนวนซื้อ และการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์
( Change in the quantity - demand ) คือ จำนวนซื้อสินค้าและบริการเนื่องมาจาก ราคาสินค้า เปลี่ยนแปลง ลักษณะเส้นอุปสงค์จะเพียงเคลื่อนย้ายไปตามเส้นอุปสงค์ เส้นเดิม

9 *** ตัวอย่าง *** P ( ราคา ) D 20 10 D o Q( จำนวนซื้อ ) 300 100 200

10 การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์(Change in demand)
จำนวนซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องมาจาก ปัจจัยกำหนดอุปสงค์ตั้งแต่ ข้อ กรณีนี้การเคลื่อนย้าย ของเส้นอุปสงค์จะเคลื่อนย้ายทั้งเส้น โดยถ้าจำนวนซื้อเพิ่ม ขึ้นเส้นอุปสงค์จะเคลื่อนไปทางขวาของเส้นเดิม และ ถ้า จำนวนซื้อลดลงเส้นอุปสงค์จะเคลื่อนไปทางซ้ายของเส้นเดิม

11 เหนื่อยยัง?? อดทนไว้ก่อน บทที่7ต่อเลยระกัน
P ( ราคา ) *** ตัวอย่าง *** D D D 2 1 20 D D 1 D 2 Q ( จำนวนซื้อ ) 100 200 เหนื่อยยัง?? อดทนไว้ก่อน บทที่7ต่อเลยระกัน

12 แบบฝึกหัด 1. อุปสงค์ คือ 2. ปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์ ได้แก่ 3. ฟังก์ชั่นของอุปสงค์ คือ 4. จงเติมตารางอุปสงค์ให้สมบูรณ์และเขียนรูปกราฟ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 อุปสงค์ (Demand)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google