งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างฐานข้อมูล

2 2. คลิกแถบ Queries ดับเบิ้ลคลิก Create query in Design view
ขั้นตอนการเขียนคำสั่งSQLในโปรแกรม Access2003 1. เปิดโปรแกรม Access เปิดไฟล์งาน(Database)ที่ต้องการเขียนคำสั่ง 2. คลิกแถบ Queries ดับเบิ้ลคลิก Create query in Design view 3. ขึ้นแถบ Show Table

3 4. คลิกปุ่ม Close 5. คลิกปุ่ม view จะแสดงดังภาพ 6.คลิก SQL SQL View เพื่อเขียนคำสั่ง 7 คลิก เพื่อแสดงผล

4 Access 2007 2. คลิกแถบ Create คลิก Query Design other
ขั้นตอนการเขียนคำสั่งSQLในโปรแกรม Access 2007 1. เปิดโปรแกรม Access เปิดไฟล์งาน(Database)ที่ต้องการเขียนคำสั่ง 2. คลิกแถบ Create คลิก Query Design other 3. ขึ้นแถบ Show Table

5 4. คลิกปุ่ม Close 5. คลิกปุ่ม SQL view 6.แสดง แถบ Query เพื่อเขียนคำสั่ง 7 คลิก เพื่อแสดงผล

6 2. สร้าง Table 4 Table ดังนี้ - DEP - EMPLOYEE - PROJECT -PROJWORK
การสร้างฐานข้อมูลใน Access ดังนี้ 1. เปิดโปรแกรม Access สร้าง Databaseใหม่ชื่อ EMPLOYEE 2. สร้าง Table 4 Table ดังนี้ - DEP - EMPLOYEE - PROJECT -PROJWORK

7 DEP ชื่อคอลัมน์ ประเภทข้อมูล รายละเอียด ความกว้าง DEP TEXT รหัสแผนก 2
DEPNAME ชื่อแผนก 15 LOCATION สถานที่ตั้งของแผนก

8 8

9 EMPLOYEE ชื่อคอลัมน์ ประเภทข้อมูล รายละเอียด ความกว้าง EMPNUM TEXT
รหัสพนักงาน 4 EMPNAME ชื่อพนักงาน 15 HIREDATE DATE วันที่เข้างาน SALARY NUMBER เงินเดือน 6 POSITION ตำแหน่งที่ทำ 10 DEPNO รหัสแผนกที่พนักงานทำอยู่ 2 MGRNO รหัสผู้บังคับบัญชา 9

10 10

11 PROJECT ชื่อคอลัมน์ ประเภทข้อมูล รายละเอียด ความกว้าง PROJNO TEXT
รหัสโครงการ 2 PROJDESC รายละเอียดโครงการ 20 STARTDATE DATE วันที่เริ่มทำโครงการ ENDDATE วันสิ้นสุดงานโครงการ BUDGET NUMBER งบประมาณโครงการ 11

12 12

13 PROJWORK ชื่อคอลัมน์ ประเภทข้อมูล รายละเอียด ความกว้าง PROJNO TEXT
รหัสโครงการ 2 EMPNUM รหัสพนักงานที่ด้รับมอบหมาย 4 HOURS NUMBER จำนวนชั่วโมงที่พนักงานแต่ละคนทำงานในโครงการหนึ่ง 13

14 14


ดาวน์โหลด ppt การสร้างฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google