งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกอร์ลาชและอีไล(Gerlach and Ely)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกอร์ลาชและอีไล(Gerlach and Ely)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกอร์ลาชและอีไล(Gerlach and Ely)
นักทฤษฏีวิธีระบบ เกอร์ลาชและอีไล(Gerlach and Ely)

2 เกอร์ลาช และ อีไล (Gerlach & Ely
รูปแบบวิธีระบบของ เกอร์ลาช และ อีไล (Gerlach & Ely

3 การสอนวิธีระบบของ เกอร์ลาชและอีไล
การสอนวิธีระบบของ เกอร์ลาชและอีไล การกำหนดยุทธศาสตร์การสอน การจัดกลุ่มผู้เรียน การกำหนดเนื้อหาสาระ การจัดเวลาเรียน การจัดสถานที่เรียน การเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสม การประเมินพฤติกรรมเบื้องต้น การกำหนดวัตถุประสงค์ การประเมินผลการเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ

4 องค์ประกอบวิธีระบบของเกอร์ลาช และอีไล
1. การกำหนดเนี้อหาสาระ คือ การเลือกเนื้อหา เพื่อนำมาช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และบรรลุวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว้ จะดำเนินควบคู่กับการกำหนดวัตถุประสงค์

5 2. การกำหนดวัตถุประสงค์ คือ วัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้น ควรเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม หรือวัตถุประสงค์เฉพาะที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ และครูสามารถวัด และสังเกตเห็นได้

6 การประเมินพฤติกรรมเบื้องต้น
เป็นขั้นตอนของการศึกษาข้อมูลของผู้เรียนว่ามีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเรียนเนื้อหาสาระที่กำหนดไว้ได้หรือไม่ ซึ่งอาจกระทำได้โดยการทดสอบการสัมภาษณ์ การตรวจสอบจากทะเบียนการเรียน 3.

7 4. การกำหนดยุทธศาสตร์การสอน
4.1 การสอนแบบป้อน เป็นการสอนที่ครูจะเป็นผู้ป้อนความรู้ต่างๆ ทั้งหมดให้กับผู้เรียน 4.2 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ แบบนี้ครูจะมีบทบาทเป็นเพียงแต่ผู้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 

8 5. การจัดกลุ่มผู้เรียน เป็นการจัดกลุ่มเพื่อให้ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้นในการจัดแบ่งกลุ่มผู้เรียนจะต้องพิจารณาจากวัตถุประสงค์ เนื้อหา และยุทธศาสตร์การสอน ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้

9 6.การจัดเวลาเรียน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เนื้อหา สถานที่ การบริการ และความสามารถตลอดจนความสนใจของผู้เรียน 7.การจัดสถานที่เรียน  ห้องเรียนปกติโดยทั่วไปจะมีผู้เรียนประมาณ30- 40 คน ในห้องจะมีโต๊ะสำหรับผู้เรียน โต๊ะสำหรับครู กระดานป้ายนิเทศ

10 8.การเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสม ได้แก่การเลือกสื่อ และแหล่งวิทยาการที่เหมาะสม
9.การประเมินผลการเรียน เป็นการตรวจสอบดูว่าผู้เรียน ได้รับความรู้ หรือมีความเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพียงใด

11 10. การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ เป็นการพิจารณาตรวจสอบหาข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

12 ที่มา วิรุฬห์ ลีลาพฤทธิ. กระบวนการสื่อสารและการสอนวิธีระบบ.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2531 สงัด อุทรานันท์. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2529

13


ดาวน์โหลด ppt เกอร์ลาชและอีไล(Gerlach and Ely)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google