งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

2 จัดทำโดย ด.ช.อาทิตย์ อภิบาลประถมรัฐ เลขที่16
ด.ช.อาทิตย์ อภิบาลประถมรัฐ เลขที่16 ด.ช.ชยุตพล อัศนธรรม เลขที่4 ด.ช.กรวิชญ์ ด่านก่อโพธิ์ เลขที่1 ด.ช.ณัฐธนินทร์ จูงาม เลขทีี่8 ด.ช.ณัฐกิตติ์ นิ่มตระกูล เลขที่7

3 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์มี4ส่วน
1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) ทําหน้าที่ในการรับข้อมูลหรือคําสั่งจากภายนอกเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจํา เพื่อเตรียมประมวลผล ข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการนําข้อมูลที่ใช้กันอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น มีอยู่หลายประเภทด้วย กันสําหรับอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี ดังต่อไปนี้ - Keyboard - Mouse - Disk Drive - Hard Drive - CD-Rom - Magnetic Tape - Card Reader - Scanner

4 ต่อมา 2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)
ทําหน้าที่ในการคํานวณและประมวลผล แบ่งออกเป็น 2 หน่วยย่อย คือ - หน่วยควบคุม ทําหน้าที่ในการดูแล ควบคุมลําดับขั้นตอนของการประมวลผล และการทํางาน ของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยประมวลผลกลาง และช่วยประสานงานระหว่างหน่วยประมวลผลกลาง กับ อุปกรณ์นําเข้าข้อมูล อุปกรณ์ในการแสดงผล และหน่วยความจําสํารอง - หน่วยคํานวณและตรรก ทําหน้าที่ในการคํานวณและเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ที่ส่งมาจาก หน่วยควบคุม และหน่วยความจํา

5 ต่อมา 3. หน่วยความจํ า (Memory)
ทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือคําสั่งต่างๆ ที่รับจากภายนอกเข้ามาเก็บไว้ เพื่อประมวลผลและยัง เก็บผลที่ได้จากการประมวลผลไว้เพื่อแสดงผลอีกด้วย ซึ่งแบ่งออกเป็น หน่วยความจํา เป็นหน่วยความจําที่มีอยู่ ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ทําหน้าที่ในการเก็บคําสั่ง หรือข้อมูล แบ่งออกเป็น - ROM หน่วยความจําแบบถาวร - RAM หน่วยความจําแบบชั่วคราว - หน่วยความจําสํารอง เป็นหน่วยความจําที่อยู่นอกเครื่อง มีหน้าที่ช่วยให้หน่วยความจําหลัก สามารถเก็บ ข้อมูลได้มากขึ้น

6 ต่อมา 4. หน่วยแสดงผล (Output Unit)
ทําหน้าที่ในการแสดงผลลัทธ์ที่ได้หลังจากการคํานวณและประมวลผล สําหรับอุปกรณ์ที่ ทําหน้าที่ ในการแสดงผลข้อมูลที่ได้นั้นมีต่อไปนี้ - Monitor จอภาพ - Printer เครื่องพิมพ์ - Plotter เครื่องพิมพ์ที่ใช้ปากกาในการเขียนข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการลงกระดาษ

7 รูปภาพ

8 บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
1.ด้านการศึกษา-สำหรับผู้เรียน เพื่อค้นคว้าหาความรู้ -สำหรับผู้สอน เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ -สำหรับงานด้านการบริหาร เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร 2.ด้านการสื่อสาร ในปัจจุบันนิยมเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ร่วมกันหลายๆ เครื่อง 3.ด้านการบริหารประเทศ รัฐบาลได้ไห้ความสำคัญต่อกหารใช้เทคโนโลยีสนเทศเพื่อการบริหารประเทศเป็นอย่างมาก 4.ด้านสังคม มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเก็บข้อมูล 5.ด้านวิศวกรรม มีการนำเสนอคอมพิวเตอร์มาใช้ด้านวิศวกรรมในเกือบทุกขั้นตอนของการทำงาน 6.ด้านวิทยาศาสตร์ มีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 7.ด้านการแพทย์ ด้วยความแม่นยำจากการทำงานของคอมพิวเตอร์ 8.ด้านอุตสาหกรรม มีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงานของเครื่องจักรการคำนวณวัตถุดิบ 9.ด้านธุรกิจ จัดเป็นบทบาทที่ได้รับความสนใจและแพร่หลายอย่างมากในปัจจุบัน 10.ด้านธนาคาร มีการฝช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการด้านงานสำนักงานของธนาคาร 11.ด้านสำนักงาน มีการใช้คอมพิวเตอร์ทำงานสำนักงานแทบทุกองค์กร 12.ด้านความบันเทิง ด้วยศักยภาพของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน สามารถทำงานได้กับบข้อมูลหลากหลายรูปแบบ

9 อ้างอิง m


ดาวน์โหลด ppt หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google