งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

REAL NUMBERS Real Numbers.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "REAL NUMBERS Real Numbers."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 REAL NUMBERS Real Numbers

2 Real Number System Natural numbers are the numbers we used in counting and they are 1, 2, 3, 4, 5, 6, (positive numbers , counting numbers ) Symbol ( N or ) The first five whole numbers are 0, 1, 2, 3 and 4. Symbol ( W )

3 Nagative Numbers they are -1, - 2, - 3,
- 4, - 5, - 6, (Nagative numbers ) Symbol ( ) Fractions

4 Decimal Decimal 3.2 , 4.5 , 8.76 , 5.97, 3.1313…, 3.7 , 7.2 , 3.113 , 8.02 Terminating Decimal 25.254 0.5647 Repeating Dicimal Not Repeating Dicimal

5 Integers Numbers they are … -3,-2,-1,0,1,2,3,… Symbol ( I )
Rational Numbers Symbol (Q) Integers Numbers and Fractions -1 , 6 , 0 ,8 , 3.12 , … ,1.08 , … ,5.9

6 Irrational Numbers Symbol (Q)
/ Irrational Numbers Symbol (Q) 3.321… 5.876… GSP VCD

7 Home work practice 3.1 Page 53
For each of the numbers below , state whether it is Natural numbers , integers numbers,rational numbers, irrationl numbers

8 Home work practice 3.1 Page 53
For each of the numbers below , state whether it is Natural numbers , integers numbers,rational numbers, irrationl numbers

9 1 Page 53 จำนวน จำนวนนับ จำนวนเต็ม จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ -9 5 1
Numbers Natural numbers Integers numbers rational numbers Irrational numbers -9 5 1

10 2 จำนวน จำนวนนับ จำนวนเต็ม จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ - 7 3.12 Numbers
Natural numbers Integers numbers rational numbers Irrational numbers - 7 3.12

11 3 จำนวน จำนวนนับ จำนวนเต็ม จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ 2.01 0.666… - 13
Numbers Natural numbers Integers numbers rational numbers Irrational numbers 2.01 0.666… - 13

12 4 จำนวน จำนวนนับ จำนวนเต็ม จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ 0.7575 -4.63
Numbers Natural numbers Integers numbers rational numbers Irrational numbers 0.7575 -4.63

13 5 จำนวน จำนวนนับ จำนวนเต็ม จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ -7.5 Numbers
Natural numbers Integers numbers rational numbers Irrational numbers -7.5

14 6 จำนวน จำนวนนับ จำนวนเต็ม จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ 25 -17 3.12
Numbers Natural numbers Integers numbers rational numbers Irrational numbers 25 -17 3.12

15 2) State the following questions wheter they are “True” or “ False”
Page 54 1) … is an rational number 2) … is an rational number 3) … is an rational number 4) … is an rational number 5) 0 is an realnumber 6) Repeating decimals is not a rational number 7) Not repeating decimals is a realnumber

16 3. จำนวนที่กล่าวถึงมีหรือไม่
1) มีจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่า 9 2) มีจำนวนตรรกยะมากที่สุดที่น้อยกว่า 9 3) มีจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่มากกว่า 1 4) มีจำนวนตรรกยะที่น้อยที่สุดที่มากกว่า 1

17 Good -bye Thank


ดาวน์โหลด ppt REAL NUMBERS Real Numbers.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google