งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

We will chake the answer. จำนว น จำนวนนับจำนวน เต็ม จำนวน ตรรกยะ จำนวนอต รรกยะ Numbe rs Natural numbers Integers numbers rational numbers Irrational numbers.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "We will chake the answer. จำนว น จำนวนนับจำนวน เต็ม จำนวน ตรรกยะ จำนวนอต รรกยะ Numbe rs Natural numbers Integers numbers rational numbers Irrational numbers."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 We will chake the answer

2 จำนว น จำนวนนับจำนวน เต็ม จำนวน ตรรกยะ จำนวนอต รรกยะ Numbe rs Natural numbers Integers numbers rational numbers Irrational numbers -9 5 0 1 1 1

3 จำนว น จำนวนนับจำนวน เต็ม จำนวน ตรรกยะ จำนวนอต รรกยะ Numbe rs Natural numbers Integers numbers rational numbers Irrational numbers - 7 3.12 2 2

4 จำนวนจำนวน นับ จำนวน เต็ม จำนวน ตรรกยะ จำนวนอต รรกยะ NumbersNatural numbers Integers numbers rational numbers Irrational numbers 2.01 0.666… - 13 0.0101101110… 3 3

5 จำนวนจำนวน นับ จำนวน เต็ม จำนวน ตรรกยะ จำนวนอต รรกยะ NumbersNatural numbers Integers numbers rational numbers Irrational numbers 2.3030030003 … 0.7575 -4.63 4 4

6 จำนว น จำนวนนับจำนวน เต็ม จำนวน ตรรกยะ จำนวนอต รรกยะ Numbe rs Natural numbers Integers numbers rational numbers Irrational numbers -7.5 5 5

7 จำนว น จำนวนนับจำนวน เต็ม จำนวน ตรรกยะ จำนวนอต รรกยะ Numbe rs Natural numbers Integers numbers rational numbers Irrational numbers 25 -17 3.12 6 6

8 2) State the following questions wheter they are “True” or “ False” Page 54 1) 0.001001001… is an rational number 2) 0.110110110110… is an rational number 3) 0.767667666766667… is an rational number 4)0.59999… is an rational number True False True

9 2) State the following questions wheter they are “True” or “ False” Page 54 5) 0 is an realnumber 6) Repeating decimals is not a rational number 7) Not repeating decimals is a realnumber True False True False

10 3. จำนวนที่กล่าวถึงมี หรือไม่ 1) มีจำนวนเต็มที่มากที่สุด ที่น้อยกว่า 9 2) มีจำนวนตรรกยะมากที่สุดที่ น้อยกว่า 9 3) มีจำนวนเต็มที่น้อยที่สุด ที่มากกว่า 1 4) มีจำนวนตรรกยะที่น้อยที่สุด ที่มากกว่า 1 YES NO

11

12 Propertise of the real numbers Given that, a, b and c is a realnuber Reflexive Property a = a Symmetric Property if b = a then a = b Substitution Property if a = b and b = c then a = c 5 = 5 If 3 = 4, 4 = 3 If 2 x 2 = 4 and 4 = 3 + 1 then 2 x 2 = 3 + 1

13 Propertise of the real numbers Given that a, b and c is a real number Addition Property of equality If a = b then a + c = b + c Multiplication Property of equality if a = b Then ac = bc if Then If Then

14 Propertise of the real numbers Closure

15 Inverse Addition 5-5-770.23-0.234.1-4.1

16 Inverse Addition

17 Inverse Multiplication

18 Identity Addition There existsSuch that for any x + y = y Multiplication There existsSuch that for any x * y = y 0 + 4 = 499-7 10 1 x 4 = 4 99-7 10

19 Commutative Addition For any x + y = y + x For anyx * y = y * x Multiplication 4 += 5 + 45 3 x= 7 x 37

20 Associative Addition For any(x + y) + z = x + (y + z ) (3 + 2 ) + 7 3 + ( 2 + 7 ) = 5 = + 12 = +7 3 9

21 Associative Addition For any(x + y) + z = x + (y + z ) (-3 + 2 ) + 4 -3 + ( 2 + 4 ) = = + 3 3= +4 -3 6

22 Associative For any(x * y) * z = x * (y * z ) (3 x 2 ) x 4 3 x ( 2 x 4 ) = 6 = x 24 = x4 3 8 Multiplication

23 Associative For any(x * y) * z = x * (y * z ) (-5 x 3 ) x 2 -5 x ( 3 x 2 ) = -15 = x -30 = x2 -5 6 Multiplication

24 1. Is a real number Name the Propertise of the real numbers Addition Closure 2. ( 3 + 1 )+ 6 = 3 + ( 1 + 6 ) Addition Associative

25 1. Propertise of the real numbers 2.(-2) + 2 = 0 8 + 0 = 8 Identity Addition Inverse Addition

26 Home work Practice 3.2 1.Name the porperties of the following real number in each of the following equation 1.Name the porperties of the following real number in each of the following equation 1. 2. 3. 4.4. Page 59

27 Home work Practice 3.2 5. 6. 7. 8.8. Is a realnumber 1.Name the porperties of the following real number in each of the following equation 1.Name the porperties of the following real number in each of the following equation Page 59

28 Home work Practice 3.2 9. 10. มีจำนวนจริงที่บวกกับ -15 แล้วได้ 0 Page 59 1.Name the porperties of the following real number in each of the following equation 1.Name the porperties of the following real number in each of the following equation

29 Home work Practice 3.2 1 1 2 2 3 3 1.Name the porperties of the following real number in each of the following equation 1.Name the porperties of the following real number in each of the following equation Page 59

30 Home work Practice 3.2 4 4 5 5 2. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเป็นจริงหรือไม่ ถ้า จริงเป็นไปตามสมบัติของจำนวนจริง ข้อใด เมื่อ p, q, x, y และ z เป็นจำนวนจริงใด ๆ Page 60

31 3. เซตต่อไปนี้ มีสมบัติของจำนวนจริงข้อใดบ้าง Natural numbers NagativeI ntegers Integers numbers rational numbers 1) สมบัติปิด การบวก 1) สมบัติปิด การลบ 1) สมบัติปิด การคูณ 1) สมบัติปิด การหาร

32 Good-byeThank


ดาวน์โหลด ppt We will chake the answer. จำนว น จำนวนนับจำนวน เต็ม จำนวน ตรรกยะ จำนวนอต รรกยะ Numbe rs Natural numbers Integers numbers rational numbers Irrational numbers.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google