งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Clinical Reasoning (clinical analysis & decision making)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Clinical Reasoning (clinical analysis & decision making)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Clinical Reasoning (clinical analysis & decision making)

2 Benefit / Goal  physician capability  cost effective  risk

3 Prerequisite / Requirement
analytical properties (inductive/deductive reasoning) clinical experience knowledge relevant interpretation intuition

4 ? Decision making Process of thinking

5 ? clinical analysis Hx & PE Interpretation ?? Diagnostic tests cause?
yes no, uncertain ?? Diagnostic tests

6 clinical analysis Hx & PE Interpretation ?? Diagnostic tests cause?
yes no, uncertain ?? Diagnostic tests

7 อาการสำคัญ วิเคราะห์ วินิจฉัยแยกโรค คำถาม 1 ข้อมูล 1 คำถาม 2 ข้อมูล 2
คำถาม 1 ข้อมูล 1 คำถาม 2 ข้อมูล 2 คำถาม 3 ข้อมูล 3 คำถาม x ข้อมูล x ตรวจร่างกาย ข้อมูล y รวบรวมข้อมูลทั้งหมด = ( X Y) วิเคราะห์ การซักประวัติ ตามแบบแผนทั่วไป วินิจฉัยแยกโรค

8 อาการสำคัญ วิเคราะห์อาการสำคัญ ตั้งสมมุติฐาน คำถาม 1 คำตอบ 1
คำถาม 2 วิเคราะห์ (ปรับสมมุติฐาน) คำตอบ 2 คำถาม 3 วิเคราะห์ (ปรับสมมุติฐาน) คำตอบ 3 วินิจฉัยแยกโรค วิเคราะห์ (ปรับสมมุติฐาน) ซักประวัติเพื่อหาข้อมูลที่สอดคล้องกับแต่ละโรค การซักประวัติควบคู่กับ การวิเคราะห์สมมุติฐาน ซักประวัติที่เหลืออื่นๆ

9 ข้อดี เป็นเหตุเป็นผล ต่อเนื่อง เป็นหมวดหมู่ กระชับ
ระวัง การใช้คำถามปลายปิด หรือ คำถามชักนำ ข้อมูลเบี่ยงเบน

10 unlikely ที่จะเป็นมะเร็งปอด โอกาสที่จะเป็นมะเร็งปอด ~ 10-15%
น้ำหนักของคำวินิจฉัย... ส่งอิทธิพลต่อกระบวนการคิด การตัดสินใจ & แผนการรักษา unlikely ที่จะเป็นมะเร็งปอด vs. โอกาสที่จะเป็นมะเร็งปอด ~ 10-15% meningitis to be rule out

11 clinical analysis Hx & PE Interpretation ?? Diagnostic tests cause?
yes no, uncertain ?? Diagnostic tests

12 Diagnostic Tests ไม่ใช่สิ่งทดแทนการซักประวัติและตรวจร่างกาย ต้องได้ข้อมูลใหม่ที่ไม่สามารถซักได้จากประวัติและ PE การส่ง tests โดยไม่รู้ specificity, sensitivity ไม่มีประโยชน์ เพราะมีข้อจำกัดในการแปลผล

13 clinical analysis Hx & PE Interpretation ?? Diagnostic tests cause?
yes no, uncertain ?? Diagnostic tests

14 Tests interpretation 1. Pre-test & post-test probability 2. ถ้าข้อมูลซ้ำกับข้อมูลทางคลินิกถือว่าการส่งตรวจนั้นสูญเปล่า 3. การประเมินประโยชน์ของการส่งตรวจเพิ่มเติมให้พิจารณา ดูจากผลกระทบต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย 4. test ที่มีความเที่ยงตรงสูงมีความสำคัญต่อการพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผล

15 ? reliability (sensitivity, specificity, predictive value),
clinical analysis Hx & PE Interpretation cause? yes no, uncertain ?? Diagnostic tests ? reliability (sensitivity, specificity, predictive value), benefit, risk, cost answer ?

16 ? answer ? Rx options Make decision yes no, uncertain cost benefit
2nd opinion risk emergency Rx options yes no, uncertain answer ?

17 Decision making for an Uncertainty
1. wait & see for more clinical information 2. empiric Rx & follow up 3. ignorance

18 answer ? Rx options Patient opinion Make decision yes no, uncertain
cost benefit 2nd opinion risk emergency Rx options yes no, uncertain answer ?

19 Pt. capacity Patient Opinion Voluntariness Giving information
benefit (chance) Voluntariness risk (quality of life), cost truth telling withholding information conflict of interest (bias) confidentiality

20 ? Diag. tests Interpretation Rx. options Pt. opinion Hx & PE
Decision making Process of thinking Clinical reasoning Hx & PE Diag. tests Interpretation Rx. options Pt. opinion

21 Clinical Reasoning For The Benefit of Mankind


ดาวน์โหลด ppt Clinical Reasoning (clinical analysis & decision making)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google