งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์

2 โปรแกรมที่ต้องใช้ในการออกแบบ
Silhouette Studio

3 ตัวอย่างการออกแบบโดยใช้โปรแกรม Silhouette Studio

4 อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำ
กระดาษ กาว กรรไกร คัตเตอร์ เครื่องปรินซ์ คอมพิวเตอร์

5 วิธีการทำงาน 1. ศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑ์ เช่น ขนาด ความหนา ความสูง ความกว้างของผลิตภัณฑ์ 2. ออกแบบด้วยโปรแกรม Silhouette Studio 3. ปรินซ์งานที่ออกแบบได้ 4. ตัดลายแบบตามที่ออกแบบไว้ 5. ประกอบแบบให้สมบูรณ์

6 งบประมาณที่ต้องใช้ชิ้นงาน
ราคาของกล่องบรรจุภัณฑ์ จะขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์ โดยจะแบ่งตามขนาดคือ เล็ก กลาง และใหญ่

7 กล่องผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จ

8 ผู้จัดทำ นายพิพัฒน์ พานิชย์พะเนาว์ เลขที่ 30
นายพิพัฒน์ พานิชย์พะเนาว์ เลขที่ 30 นางสาวจินดารัตน์ สะเกาหอม เลขที่ 32 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google