งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่

2 ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่
ข้อมูลศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ข้อมูลกองวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ งานที่ได้รับมอบหมาย ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกงาน ปัญหาในการฝึกงาน ข้อเสนอแนะ 2 of 15

3 ข้อมูลศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่
รับโอนงานมาจาก กรมขนส่งทางอากาศ ( ขอ. ) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม หมู่ที่ 3 ถ. สนามบิน ต. คลองหลา อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา โทรศัพท์ Fax เวลาธุรการ เปิดทำการเวลา น. 3 of 15

4 ข้อมูลศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่
การบริการ 1. บริการการเดินอากาศ 1.1 การควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณท่าอากาศยาน 1.2 การควบคุมจราจรทางอากาศ เขตประชิดท่าอากาศยาน 1.3 การควบคุมจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน 2. บริการเกี่ยวเนื่องด้านการบิน 4 of 15

5 ข้อมูลศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่
หอบังคับการบินลูกข่าย 1. หอบังคับการบินตรัง 2. หอบังคับการบินนราธิวาส 5 of 15

6 กองวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ
เครื่องช่วยการเดินอากาศ 1. ประเภททัศนวิสัย ( Visual Aids ) เป็นเครื่องช่วยที่ทำให้เกิด ความปลอดภัย และสะดวกในการทำการบินโดยใช้สายตามอง 2. ประเภทวิทยุช่วยการเดินอากาศ ( Air Navigation Radio Aids ) เป็นอุปกรณ์วิทยุที่ส่งสัญญาณออกไปเพื่อให้อากาศยานสามารถบินไป ยังจุดหมายอย่างถูกต้องแม่นยำ และปลอดภัย 6 of 15

7 กองวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ
หน้าที่ของงานวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ (วช.) 1. สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ NDB. 2. สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME 3. สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ LOCALIZER 4. สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ GLIDE SLOPE 5. สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DME. 6. สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ MIDDLE MARKER 7 of 15

8 งานที่ได้รับมอบหมาย จัดทำ Web Application ของกองเครื่องช่วยการเดินอากาศ การยืม – คืน อุปกรณ์เครื่องมือวัด การตรวจสอบ การส่งสอบเทียบของอุปกรณ์เครื่องมือวัด การจัดทำฐานข้อมูลของอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์ เครื่องมือวัด 8 of 15

9 งานที่ได้รับมอบหมาย 9 of 15

10 งานที่ได้รับมอบหมาย 10 of 15

11 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน
ได้รับความรู้จากการศึกษาการทำงานของระบบเครื่งช่วยการเดินอากาศ DVOR DME GLIDE SLOPE LOCALIZER MIDDLE MARKER เข้าชมการทำงานในห้อง Approach Control เข้าชมหอบังคับการบิน 11 of 15

12 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน
มีความรู้ในการเขียนภาษา php,html และ java script สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop , Dreamweaver และ Photoscape รู้จักการวางแผน แบ่งงาน และการแบ่งเวลาในการทำงาน รู้จักหลักและวิธีในการค้นคว้าหาข้อมูล มีความรับผิดชอบ รู้จักการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นภายในองค์กร ได้เรียนรู้การทำงานจริง ในสถานที่จริง 12 of 15

13 ปัญหาในการฝึกงาน ระยะเวลาในการฝึกงานน้อยเกินไป
ไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาที่นำมาใช้ในการทำงาน เนื่องจาก ไม่ได้ลงเรียนในรายวิชาที่เปิดสอน ( php,java script,ฐานข้อมูลของ phpMyAdmin ใช้ My SQL,html, style sheet ) 13 of 15

14 ข้อเสนอแนะ ควรมีการกำหนดรายละเอียดความต้องการความรู้ในด้านต่างๆแก่ มหาวิทยาลัยก่อนการรับนักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาฝึกงานควรศึกษาความรู้ต่างๆตามความต้องการของสถานที่ที่ ไปฝึกงาน ก่อนไปฝึกจริง ควรมีระยะเวลาในการฝึกงานนานกว่านี้ นักศึกษาฝึกงานควรศึกษาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ที่ไปศึกงาน ก่อนการฝึกจริง 14 of 15

15 Any Question 15 of 15

16 นางสาว กาญจนี เพชรทะนันท์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
นำเสนอโดย นางสาว กาญจนี เพชรทะนันท์ รหัสนักศึกษา สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google