งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมปลวกโดยชีววิธีด้วยการใช้เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae Metschnikoff Biological Control of Termites by Using the Green Muscardine Fungus.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมปลวกโดยชีววิธีด้วยการใช้เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae Metschnikoff Biological Control of Termites by Using the Green Muscardine Fungus."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมปลวกโดยชีววิธีด้วยการใช้เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae Metschnikoff Biological Control of Termites by Using the Green Muscardine Fungus Metarhizium anisopliae Metschnikoff

2 การจำแนกปลวกและลักษณะที่สำคัญ
โดยจำแนกเป็น 7 วงศ์ (Family) 1. Family Mastotemitidae 2. Family Hodotermitidae 3. Family Termosidae 4. Family Kalotermitidae 5. Family Rhinotermitidae 6. Family Serritermitidae 7. Family Termitidae

3 ปลวกใต้ดินจำแนกเป็น 3 พวก
รูปที่1 ปลวกใต้ดิน รูปที่2 ปลวกตามจอมปลวก รูปที่3 ปลวกที่อยู่ตามรังขนาดเล็ก ที่มา : นิรนาม, (ม.ป.ป.)

4 ปลวกที่อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ จำแนกเป็น 2 พวกใหญ่
รูปที่4 ปลวกไม้แห้ง รูปที่5 ปลวกไม้ชื้น ที่มา : นิรนาม, (ม.ป.ป.)

5 รูปที่6 วรรณะสืบพันธุ์
ความเป็นอยู่ของปลวก รูปที่6 วรรณะสืบพันธุ์ รูปที่7 วรรณะทหาร รูปที่8 วรรณะกรรมกร ที่มา : นิรนาม, (ม.ป.ป.)

6 วงจรชีวิตปลวก รูปที่9 วงจรชีวิตปลวก ที่มา : นิรนาม, (ม.ป.ป.)

7 เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae Metschnikoff
เชื้อราเขียวจัดอยู่ใน Class Deuteromycetes Order Moniliales Family Moniliaceae

8 เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae Metschnikoff (ต่อ)
รูปที่10 เชื้อราเขียว รูปที่11 สปอร์เชื้อราเขียว ที่มา : นิรนาม, (ม.ป.ป.)

9 ผลการทดลอง ภาพที่ 12 รูปร่างของเชื้อราเขียว
(A) โคนิเดียของ M. anisopliae var. majus (B) โคนิเดียของ M. anisopliae var. anisopliae (C) ภาพสแกน โคนิเดียของ M. anisopliae var. majus (D) ภาพสแกน โคนิเดียของ M. anisopliae var. anisopliae ที่มา : Krutmuang and Mekchay, 2005

10 ผลการทดลอง (ต่อ) ภาพที่ 13 (A, B) อาการของปลวกหลังจากได้รับ M. anisopliae var. majus และ อาการของปลวกหลังจากได้รับ M. anisopliae var. anisopliae ที่มา : Krutmuang and Mekchay, 2005

11 ที่มา : Krutmuang and Mekchay, 2005
ผลการทดลอง (ต่อ) ภาพที่ 14 เปอร์เซ็นการตายของปลวกหลังจากได้รับเชื้อ M. anisopliae var. majus และ M. anisopliae var. anisopliae ที่มา : Krutmuang and Mekchay, 2005

12 ผลการทดลอง (ต่อ) ภาพที่ 15 การตายของปลวกใน 3 วัน
ที่มา : Atsawarat, Jitjak, Potikun and Piyaboon, n.d.

13 ผลการทดลอง (ต่อ) ภาพที่ 16 เปอร์เซ็นการตายของปลวกในแต่ละวัน
ที่มา : Atsawarat, Jitjak, Potikun and Piyaboon, n.d.

14 สรุป ลดประชากรปลวก ลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้สารเคมี
ไม่ก่อพิษต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

15 นางสาวมนวดี พลายดัสถ์ รหัส 4740181 อาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา
เสนอโดย.... นางสาวมนวดี พลายดัสถ์ รหัส อาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา ผศ.ดร. อรัญ งามผ่องใส ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมปลวกโดยชีววิธีด้วยการใช้เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae Metschnikoff Biological Control of Termites by Using the Green Muscardine Fungus.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google