งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนิดของปลวกที่เข้าทำลายต้นยางพาราและการจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนิดของปลวกที่เข้าทำลายต้นยางพาราและการจัดการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชนิดของปลวกที่เข้าทำลายต้นยางพาราและการจัดการ
The species of termites destroying para rubber tree and their management . ชนิดของปลวกที่เข้าทำลายต้นยางพาราและการจัดการ

2 ยางพารา ( Para rubber Tree )
มีถิ่นกำเนิดอยู่ใน อเมริกากลางและอเมริกาใต้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Hevea brasiliensis พืชในสกุล Hevea sp. ได้แก่ H. benthamian H. Brasiliensis H. Camargoa H. Camporum H. Guianensis H. Microphylla H. Pauciflora H. Paludosa H. Rigidifolia H. Spruceana H. Nitid

3 สายพันธุ์ของยาพาราในประเทศไทย
แบ่งตามผลผลิต 1. พันธุ์ยางให้ผลผลิตน้ำยางสูง ได้แก่ RRIT 251, RRIT 226, BPM 24 และ RRIM 600 2. พันธุ์ยางให้ผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้สูง ได้แก่ PB 235, PB255, PB260 และ RRIC 110 3. พันธุ์ยางผลผลิตเนื้อไม้สูง ได้แก่ พันธุ์ พันธุ์ฉะเชิงเทรา 50, AVROS 2037 และ BPM 1

4 ความสำคัญของยางพารา ทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพารา
ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ กระจายรายได้ให้แก่เกษตรกร อุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพารา เฟอร์นิเจอร์ ถุงยางอนามัย ถุงมือยาง ยางรถยนต์ การรักษาสภาพแวดล้อม เป็นพืชทดแทนป่าไม้ เป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ช่วยลดมลภาวะ และช่วยลดปัญหาโลกร้อน

5 พื้นที่ปลูกยาพาราในประเทศไทย
พื้นที่ปลูกยาง พื้นที่ปลุกยาง ( ไร่ ) พื้นที่ปลูก พื้นที่กรีด ภาคเหนือ 18,369 10,303 ภาคใต้ 10,621,131 8,663,674 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 590,313 333,734 ภาคกลางและภาคตะวันออก 1,388,979 1,003,174 รวมทั้งประเทศ 12,618,792 10,010,885 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสถาบันวิจัยยาง, 2546

6 โรคและแมลงศัตรูของยางพารา
โรคราแป้ง โรคใบจุดก้างปลา ภาพที่มา :

7 โรคและแมลงศัตรูของยางพารา
โรคใบจุดตานก โรครากขาว ที่มา :

8 แมลงศัตรูยางพารา หนอนทราย เพลี้ยหอย ด้วงมอดไม้
ที่มา : เพลี้ยหอย ที่มา : ด้วงมอดไม้ ที่มา :

9 แมลงศัตรูยางพารา ไรพืช ปลวก
ที่มา : ปลวก ที่มา :

10 ปลวก ( Termite ) Oder Isoptera
ในเขตร้อน ( Tropical ) พบปลวกประมาณ 2,000 ชนิด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบ 270 ชนิด ปัจจุบันในประเทศไทย พบประมาณ 103 ชนิด

11 ปลวก ( Termite ) 2. Damp - Wood Termites 3. Subterrenean Termites
แบ่งประเภทตามการทำลายและถิ่นที่อยู่อาศัยออกเป็น 5 กลุ่ม 1. Dry - Wood Termites 2. Damp - Wood Termites 3. Subterrenean Termites 4. Rotten-wood Termites 5. Formosan subterranean termites

12 ปลวกและการเข้าทำลายยางพารา
ปลวกใต้ดิน (Subterrenean Termites) ชื่อว่าวิทยาศาสตร์ Coptotermes curvignathus จัดอยู่ในวงศ์ Rhinotermitidae ปลวกสกุล Coptotermes curvignathus ที่มา :

13 ปลวกและการเข้าทำลายยางพารา
ปลวกสามารถเข้าทำลายต้นยางได้ทุกระยะการเจริญเติบโต การเข้าทำลายของปลวกจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางพาราโดยตรง ภาพรากที่ถูกปลวกเข้าทำลาย ก. ทำลายต้นกล้า ข. ทำลายต้นยาง ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร

14 การเข้าทำลายต้นยางพารา
กัดกินส่วนรากของต้นยางและเนื้อไม้ภายในลำต้นที่มีชีวิตอยู่ กัดกินต่อไปภายใน ลำต้นจนเป็นโพรง สร้างรังอยู่ภายในลำต้น ภาพแสดงการถูกเข้าทำลายของราก ที่มา :

15 ปลวกและการเข้าทำลายยางพารา
อาการที่แสดง ในระยะแรกจะมีลักษณะอาการใบเหลือง ต่อมาเมื่อระบบรากถูกทำลาย ต้นยางจะตาย อาการใบเหลืองหลังโดนปลวกเข้าทำลาย ที่มา :

16 ปลวกและการเข้าทำลายยางพารา
พืชอาหารของ Coptotermes curvignathus กระถินเทพา (Acacia mangium) Paraserianthes falcataria Gmelina arborea สัก (Tactona grandis)

17 การจัดการ นำต้นไม้ ท่อนไม้ หรือ รากไม้ที่ตาย ออกจากบริเวณที่มีการเข้าทำลายเพื่อป้องกันการเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของปลวก การป้องกันกำจัดปลวกให้ใช้สารเคมีออลดริน 0.5%, ดีลดริน 0.5%, เฮปตาคลอ 0.5% คลอเดน 1.0% ผสมน้ำรดดินรอบๆ โคนต้น และ ฟูราดาน 3 จี ในกรณีที่เป็นฤดูฝน หรือกรณีที่ดินมีความชื้นแฉะอยู่ ใช้การควบคุมโดยชีวะวิธี ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae ใช้เชื้อรา Metarhizium anisopliae

18 เสนอโดย... นายณัฐศิษฐ์ ผลประสาร ๔๗๔๐๐๗๐ อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร


ดาวน์โหลด ppt ชนิดของปลวกที่เข้าทำลายต้นยางพาราและการจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google