งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การยื่นคำขอจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การยื่นคำขอจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การยื่นคำขอจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การยื่นคำขอจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

2 ขั้นตอนการยื่นคำขอสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรใหม่ !
ก. นักประดิษฐ์ (1) ร่างรายละเอียดการประดิษฐ์ (2) กรอกและลงนามแบบฟอร์มแสดงความจำนงในการขอรับสิทธิบัตรในนามมหาวิทยาลัย (+ อัตราส่วนการร่วมประดิษฐ์) ค. ศูนย์ฯ + นักประดิษฐ์ (4.) ตรวจสอบ (1) เบื้องต้น (อาจแก้ไขด้วยกันหลายครั้ง) ง. ศูนย์ฯ (5) ทำสัญญาโอนสิทธิส่งให้นักประดิษฐ์ทุกคนลงนาม (6) ทำแบบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ข. นักประดิษฐ์ (3) ส่ง (1) + (2) ที่ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับ 1 ของไฟล์ด้วย ส่งซีดี 1 แผ่นหรืออีเมล จ. ศูนย์ฯ (7) ส่งเอกสารที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา - รายละเอียดการประดิษฐ์ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว (1) + - แบบ สป/สผ/อสป/001-ก (6) (8)ได้รับเลขที่คำขอแล้ว จะแจ้งให้นักประดิษฐ์และหน่วยงานทราบ

3 ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1. การสืบค้นข้อมูล 8. จด - ไม่รับจดทะเบียน 2. ประดิษฐ์คิดค้น 7. ตรวจสอบรายละเอียด ตรวจสอบภายใน 5 ปี ยกคำขอ-อุทธรณ์ 90 วัน 3. ร่างคำขอ 6. ประกาศโฆษณา คัดค้าน – โต้แย้ง 60 วัน 4. ยื่นคำขอ 5. ตรวจสอบเบื้องต้น แก้ไขเพิ่มเติม

4 จดหรือไม่รับจดทะเบียน
ขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตร เพิกถอนอนุสิทธิบัตร ผู้ประดิษฐ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา คัดค้าน – โต้แย้ง 1 ปี 1. การสืบค้นข้อมูล 6. ประกาศโฆษณา + จดหรือไม่รับจดทะเบียน 2. ประดิษฐ์คิดค้น 3. ร่างคำขอ แก้ไขเพิ่มเติม 4. ยื่นคำขอ 5. ตรวจสอบเบื้องต้น

5 รายละเอียดการประดิษฐ์
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ลักษณะและความมุ่งหมายการประดิษฐ์ คำอธิบายรูปเขียนโดยย่อ การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด การประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม ข้อถือสิทธิ (Claim) บทสรุปการประดิษฐ์ รูปเขียน (ถ้ามี)

6 ระยะเวลาผ่อนผัน Grace period
แสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชน หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้น งานแสดงจัดในประเทศไทย ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์นั้นภายใน 12 เดือน นับแต่วันเปิดงาน ให้ถือว่าวันเปิดงานแสดงนั้นเป็นวันยื่นคำขอ

7 ยื่นคำขอก่อน - - เผยแพร่ภายหลัง
ทำงานวิจัยเสร็จ ร่างคำขอสิทธิบัตร + ยื่นคำขอสิทธิบัตร เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ เขียนบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร เผยแพร่ในสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์

8 การจดสิทธิบัตร - อนุสิทธิบัตร
จดทะเบียนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรที่ประเทศใด จะได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรเฉพาะ ในประเทศที่ไปจดเท่านั้น PCT – Patent Cooperation Treaty ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิบัตร


ดาวน์โหลด ppt การยื่นคำขอจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google