งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Media Creativity for Advertising Public Relations

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Media Creativity for Advertising Public Relations"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Media Creativity for Advertising Public Relations
A N A L Y S I S

2 Sufficient Economy Analysis
Fragment/Individual Relations/Correlation Scale/Effect Analysis .:Advertising .:Public Relations .:Marketing .:Branding .:Product .:Consumer .:Tool (Communication Tool, Marketing Tool) Sufficient Economy

3 Identity เพื่อตอบคำถามว่า ใช้อะไรเป็นเครื่องมือ?
A N A L Y S I S Analysis .:Branding Brand Build Positioning เพื่อตอบคำถามว่า ใครใช้? Personality เพื่อตอบคำถามว่า คุณคือใคร? Identity เพื่อตอบคำถามว่า ใช้อะไรเป็นเครื่องมือ?

4 Analysis .:Branding Tool for Brand
----> Product, Price, Place, > Communication Tools Loyalty in Brand ----> Logo & Brand name ----> Image ---> IMC + CSR + KM

5 Analysis .:Product Price Place Position Package Quality
Life Product Cycle

6 FACTOR’S CSR 1) สิ่งแวดล้อม 2) แรงงาน 3) สิทธิมนุษยชน
1) สิ่งแวดล้อม 2) แรงงาน 3) สิทธิมนุษยชน 4) การมีส่วนร่วมกับชุมชน 5) มาตรฐานการดำเนินธุรกิจ 6) ตลาด และ 7) การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาเศรษฐกิจ 8) สุขอนามัย 9) การศึกษา และการพัฒนาภาวะผู้นำ 10) การบรรเทาสาธารณภัย

7 FACTOR’S CSR 1) สิ่งแวดล้อม 2) แรงงาน 3) สิทธิมนุษยชน
1) สิ่งแวดล้อม 2) แรงงาน 3) สิทธิมนุษยชน 4) การมีส่วนร่วมกับชุมชน 5) มาตรฐานการดำเนินธุรกิจ 6) ตลาด และ 7) การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาเศรษฐกิจ 8) สุขอนามัย 9) การศึกษา และการพัฒนาภาวะผู้นำ 10) การบรรเทาสาธารณภัย

8 UN Global Compact ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (1999)
เพื่อเชิญชวนให้เหล่าบรรดาบรรษัทพลเมืองทั้งหลายเข้าร่วมทำข้อตกลงภายใต้หลักสากล 10 ประการ สำหรับนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ให้ได้ชื่อว่าเป็น บรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ หรือ Responsible Corporate Citizen ในสังคมโลก Human Rights Labour Environment Anti-Corruption

9 UN Global Compact UN global compact
United Nations Global Compact Launched in July 2000 by United Nations Secretary-General Kofi Annan. The Global Compact is an international initiative bringing companies together with UN agencies, labour and civil society to support ten principles in the areas of human rights, working conditions, the environment, and anti-corruption. Through the power of collective action, the Global Compact seeks to advance responsible corporate citizenship so that business can be part of the solution to the challenges of globalisation. In this way, the private sector - in partnership with other social actors - can help realize the Secretary-General's vision: a more stable and inclusive global economy. The Global Compact is a voluntary corporate citizenship initiative endorsed by companies from all regions of the world. It has two objectives: Mainstream the ten principles in business activities around the world Catalyse actions in support of UN goals      TNT is one of the many companies that have committed themselves to the UN Global Compact. The Ten Principles The first two principles are derived from the Universal Declaration of Human Rights: 1. Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights within their sphere of influence; and 2. make sure that they are not complicit in human rights abuses. The principles 3-6 are derived from the International Labour Organisation's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work: 3. Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining; 4. the elimination of all forms of forced and compulsory labour; 5. the effective abolition of child labour; and 6. eliminate discrimination in respect of employment and occupation. The principles 7-9 are derived from the Rio Declaration on Environment and Development: 7. Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges; 8. undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and 9. encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies; The 10th and last principle is derived from the United Nations Convention against Corruption: 10. Businesses should work against all forms of corruption, including extortion and bribery.      More information: 

10 A N A L Y S I S Analysis: .:Consumer Demographic, Psychographic, Media Usage, Consume Behavior Life Style .:Competitive Ad.Effect, Ad.SWOT, Theme, Factoring.SWOT, Ad.Budget, IMC

11 A N A L Y S I S เปรียบเทียบการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด จาก Modeling Communication Communication Tool Sender Message Channel Receiver Feedback Public Relations: PR. Organization, Agency, Person Promotion Information PR. for AD. Media Person Event Labour-Aglicultur Employee-Middle Political Person Mass Media Communication Knowledge ความรู้ Attitude ทัศนคติ Practice ลงมือปฏิบัติ Advertising: AD. Selling Message AD. for PR. Media Initiator (ผู้บอก) Influence (ผู้มีอิทธิพลซื้อ) Decision Maker (ผู้ตัดสินใจซื้อ) Buyer (ผู้ซื้อ) User (ผู้ใช้สินค้า) Awareness รับรู้ได้ Acceptance ยอมรับ Trial ทดลองใช้ Brand Users ตัดสินใจใช้ Sales Promotion: SP. Promotion Message Sampling Product Media Person Initiator Influence Decision Maker Buyer* User* Direct Marketing: DM. Agency, Person Product Information Promotion Message (+ detail) Media (Direct Media) Initiator Influence Decision Maker* Buyer* User

12 A N A L Y S I S Target Public Relations Advertising วัตถุประสงค์
Integrated Marketing Communication วัตถุประสงค์ เพื่อ Image เพื่อยอดขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย + กำไร สื่อ ไม่ต้องใช้ Media ใช้ Media จำเป็นต้องออกสื่อ ลักษณะ เป็นบริการ มิใช่สินค้า เป็นสินค้า (มีแผนโฆษณา) เป็นส่วนประกอบของสินค้า ประเมินผล หวังผลระยะยาว หวังผลระยะสั้น หวังผลตามแผน งบประมาณ งบประมาณน้อย งบประมาณสูง งบประมาณตามแผน

13 .:Branding .:Public Relations Business Forward .:Advertising Research
A N A L Y S I S Business Forward a complete line of services aimed at moving your business forward: .:Branding Research .:Advertising Event Planning Graphic Design .:Public Relations Media Planning/Buying Website Development Strategic Planning & Marketing

14 A N A L Y S I S

15 Trust me. He’s A great Lover.
A N A L Y S I S MARKING: I’m A great Lover PUBLIC RELATIONS: Trust me. He’s A great Lover.

16 I’m A great Lover. I’m A great Lover. I’m A great Lover.
A N A L Y S I S ADVERTISING: I’m A great Lover. I’m A great Lover. I’m A great Lover. BRANDING: I understand, you’re A great Lover.

17 Marketing Creative Strategic Technical Advertising Associates
A N A L Y S I S Advertising Associates Marketing Creative Strategic Technical

18 .: Multi-Cultural Marketing .: Promotional Fulfilment
A N A L Y S I S Advertising Associates Marketing .: Multi-Cultural Marketing .: Promotional Fulfilment .: Ad Sales / Sponsorship Procurement .: Media Buying

19 Advertising Associates
A N A L Y S I S Advertising Associates Creative .: Packaging .: Image Creation & Enhancement .: Web Design

20 Advertising Associates
A N A L Y S I S Advertising Associates Strategic .:Event Planning .:Public Relations .:The Idea Group*

21 Advertising Associates
A N A L Y S I S Advertising Associates Technical .: Video & Broadcast Production .: Interactive & Web Advertising .: Script Writing

22 Marketing Communication Processกระบวนการสื่อสารการตลาด
A N A L Y S I S Marketing Communication Processกระบวนการสื่อสารการตลาด (1) Input Marketing Tools :- Product (Packaging, Label, Brand name) Price (Image of Product) Place (Environment of Product) Promotion Communication Communication Tools :- PR.&P: Public Relations & Publicity AD.: Advertising SP.: Sale Promotion PS.: Personal Selling DM.: Direct Marketing

23 Marketing Communication Processกระบวนการสื่อสารการตลาด
A N A L Y S I S Marketing Communication Processกระบวนการสื่อสารการตลาด (1) Input Word of Mouth :- Product + Communication 5T: TRUE, TRUST, TASTE, TEST, TANGIBILITY QSPORT: Quantity, Sequence, Point, Opportunity, Relation, Time

24

25 (2) Process Marketing Communication Process SOURSE/SENDER:
A N A L Y S I S Marketing Communication Process (2) Process SOURSE/SENDER: Organization, Agency, Person MEDIA: Content Message (Text, Art, Animation) Context Message (Position, Person, Place, Time, Accessibility, Attitude & Imagine Motion & Attention) Hardware & Software

26 (2) Process -.> SMCR Marketing Communication Process CHANNEL:
A N A L Y S I S Marketing Communication Process (2) Process > SMCR CHANNEL: Media, Person, Events RECIEVER: Initiator (ผู้บอก) Influence (ผู้มีอิทธิพลในการซื้อ) Decision Maker (ผู้ตัดสินใจซื้อ) Buyer (ผู้ซื้อ) User (ผู้ใช้สินค้า)

27 (3) Output Marketing Communication Process -Knowledge ความรู้
A N A L Y S I S Marketing Communication Process (3) Output -Knowledge ความรู้ -Persuasion การโน้มน้าวใจ -Decision การตัดสินใจ -Confirmation การยืนยันการใช้ซ้ำของลูกค้า -การซื้อขายสินค้า & บริการ *กำไรสูงสุด (ทุนนิยม-เสรีนิยม) *ความสุข (เศรษฐกิจพอเพียง)

28 Impact & Prospect ผลกระทบ และความคาดหวัง หลังโฆษณา-ประชาสัมพันธ์
A N A L Y S I S Impact & Prospect ผลกระทบ และความคาดหวัง หลังโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ Awareness รับรู้ได้ เกณฑ์ 80% Acceptance ยอมรับ คล้อยตาม เกณฑ์ 60% Trial ทดลองใช้ เกณฑ์ 40% Brand Users ตัดสินใจใช้ เกณฑ์ 10%

29 Impact & Prospect ผลกระทบ และความคาดหวัง หลังโฆษณา-ประชาสัมพันธ์
A N A L Y S I S Impact & Prospect ผลกระทบ และความคาดหวัง หลังโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ 80% Awareness 60% 10% Acceptance 40% Trial Brand Users รับรู้ ยอมรับ ทดลองใช้ ตัดสินใจใช้

30 A N A L Y S I S


ดาวน์โหลด ppt Media Creativity for Advertising Public Relations

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google