งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Main International Agreements in the area of human rights.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Main International Agreements in the area of human rights."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Main International Agreements in the area of human rights

2 ปฏิญญาสากลว่าด้วย สิทธิมนุษยชน ปฏิญญาสากลว่าด้วย สิทธิมนุษยชน

3 UN International Covenant on Civil and Political Rights 1966 กติการะหว่างประเทศว่า ด้วยสิทธิของพลเมือง และสิทธิทางการเมือง กติการะหว่างประเทศว่า ด้วยสิทธิของพลเมือง และสิทธิทางการเมือง กติการะหว่างประเทศว่า ด้วยสิทธิของพลเมือง และสิทธิทางการเมือง

4 Entered into force in 1976 (after ratification by the 35 th country)

5 The rights protected by the covenant are not different from the rights listed in the Universal Declaration of Human Rights

6 It has additional protocol which allows individual complaints to an UN committee against the states. The protocol applies only to those countries which have ratified it. Thailand did not sign it.

7 Another additional protocol was signed later in 1989. It forbids death penalty.

8 The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966. Entered into force in 1976 กติกา ระหว่างประเทศว่า ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กติกา ระหว่างประเทศว่า ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กติกา ระหว่างประเทศว่า ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

9 It affirms the equality between men and women better than the Universal Declaration of Human Rights

10 Additional rights are fully expressed: the right to trade unions, the right to be protected from starvation, provision of primary education without cost

11 It has one additional protocol signed in 2008 It allows individual complains to be brought against the states in violation of the right against starvation

12 The protocol gives the power to UN Committee of Economic, Social, and Cultural Rights to investigate serious and systematic violations of other rights by the states

13 Unlike The Universal Declaration of Human Rights, the Covenants has binding power on the states.

14 Convention on the rights of the child 1989 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ เด็ก

15 Thailand is party to the Convention since 1992

16 Key principles: prohibition of discrimination and enhancement of children’s wellbeing

17 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography

18 Thailand signed the protocol in 2006

19 Convention on the elimination of all forms of discrimination against women 1979 อนุสัญญาว่าด้วยการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ ต่อสตรีในทุกรูปแบบ

20 Thailand is a party to the Convention since 1985

21 It requires the states to use law to construct new social relationships based on gender equality: law as social engineering

22 Specific problems: employment discrimination and trafficking

23 อนุสัญญา ระหว่างประเทศ ว่าด้วยการขจัดการเลือก ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุก รูปแบบ – International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965) อนุสัญญา ระหว่างประเทศ ว่าด้วยการขจัดการเลือก ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุก รูปแบบ – International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965)

24 Thailand became a party to the Convention in 2003

25 อนุสัญญา ต่อต้านการ ทารุณกรรมและการ ปฏิบัติหรือการลงโทษ ที่โหดร้าย ไร้ มนุษยธรรม หรือ เหยียดหยามศักดิ์ศรี Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984) อนุสัญญา ต่อต้านการ ทารุณกรรมและการ ปฏิบัติหรือการลงโทษ ที่โหดร้าย ไร้ มนุษยธรรม หรือ เหยียดหยามศักดิ์ศรี Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984)

26 Thailand became a party to the Convention in 2007

27 UN Human Rights Organizations

28 Most of them are formed in accordance with a specific human rights treaty. One type of them is formed by the representatives of the governments, another – by independent experts

29 Their main function is to ensure the observance of the relevant international agreements by the states

30 UN Commission of Human Rights created in 1946 as the part of the UN Council for Social and Economic Affairs

31 In 2006, the Commission has been replaced by the UN Council of Human Rights ( It is in direct accountability to UN General Assembly In 2006, the Commission has been replaced by the UN Council of Human Rights (UNHRC) It is in direct accountability to UN General Assembly

32 The members of the General Assembly elect the members who occupy the UNHRC's forty-seven seats. General Assembly

33 Members of the UNHRC are elected to three-year terms.

34 The UN Council of Human Rights can propose new international agreements.

35 It also examines periodically (every 4 year) whether the states respect human rights

36 Three documents are discussed: 1. the report prepared by the country

37 2. The report prepared by the High Commissioner

38 3. The report which reflects the position of NGOs submitted by the High Commissioner

39 The results of the examinations are debated in the Council. After that, the resolutions are taken which contain suggestions.

40 The US criticized the new idea of the Human Rights Council

41 UN High Commissioner for Human Rights

42 The post of the commissioner was established in 1993 by the resolution of the UN General Assembly

43 Before 1993, there was the UN Human Rights Programme which was a small division

44 Mrs. Pillay is the Commissioner at the moment

45 Rape and genocide issue freedom of expression and incitement of hatred issue

46 Status: a member of the UN Secretariat Main offices: Geneva and New York, 11 national offices and 7 regional (850 employees plus 240 at various peace missions)

47 Tasks: promote and protect human rights

48 Support for the activities of the UN Human Rights Council and other organizations created under the human rights conventions

49 Supervision of the states

50 Coordination of education in the field of human rights

51 Providing information to the public

52 Promotion of the ratification of the majour human rights treaties

53 Five committees can receive individual complaints under certain conditions

54 1. The Human Rights Committee is the body of independent experts that monitors implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights by its State parties. independent expertsInternational Covenant on Civil and Political Rights

55 All States parties are obliged to submit regular reports to the Committee on how the rights are being implemented.

56 Individual complaints are allowed under optional protocol

57 2007 - 87 complaints 2006 - 71 complaints 2005 - 112 complaints 2004 - 103 complaints 2003 - 92 complaints 2002 – 103 complaints

58 2. Committee on the Elimination of Racial Discrimination is the body of independent experts

59 the early-warning procedure, the examination of inter-state complaints and the examination of individual complaints.

60 3. The Committee Against Torture (CAT) is the body of 10 independent experts

61 the Committee may under certain circumstances consider individual complaints

62 4. The Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) is the body of independent experts

63 5. The Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) is the body of independent experts

64 The Optional Protocol to the Convention gives the Committee competence to examine individual complaints

65 The Committee Against Torture and the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women may, on their own initiative, initiate inquiries if they have received reliable information about violations of the conventionsCommittee Against TortureCommittee on the Elimination of Discrimination Against Women


ดาวน์โหลด ppt Main International Agreements in the area of human rights.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google