งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเก็บข้อมูล (Data Collecting)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเก็บข้อมูล (Data Collecting)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเก็บข้อมูล (Data Collecting)
เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ของตัวแปรทุกตัวที่กำหนด ไว้ในตัวแบบจำลองเพื่อนำมาคำนวณหาความสัมพันธ์ จำแนกตามลักษณะ ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) จำแนกตามแหล่งที่มา ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

2 Types of Data ประเภทของข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณมีหลายชนิด
Time Series ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time-series data) เป็นข้อมูลที่เก็บจากช่วงหนึ่งไปยังช่วงเวลาต่อๆ ไป โดยไม่คำนึงถึง หน่วยพฤติกรรม (ผู้บริโภคหรือผู้ผลิต) Cross Sectional ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-section data) เป็นข้อมูลของตัวแปรที่เก็บขึ้นโดยคำนึงถึงหน่วยพฤติกรรมในช่วงเวลาที่กำหนด Pooled cross sections & Panel เป็นข้อมูลภาคตัดขวางหลายๆช่วงเวลา เช่น ข้อมูลภาคตัดขวางสองช่วงเวลา หรือ ข้อมูลภาคตัดขวางที่เก็บต่อเนื่องตามช่วงเวลา

3 แหล่งข้อมูล (ข้อมูลทุติยภูมิ)
ธนาคารแห่งประเทศไทย (www. bot.or.th) ประเภทข้อมูล: ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค รายได้ การเงิน การคลัง รายงานภาวะเศรษฐกิจ บทความ งานวิจัย นโยบายการเงิน กระทรวงการคลัง ( ประเภทข้อมูล: การคลัง รายรับ ภาษี รายงานสถานะการคลัง กระทรวงพาณิชย์ ( ประเภทข้อมูล: ภาวะและสถิติการค้า ข้อมูลการส่งออกและนำเข้า ดัชนีราคา พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการค้า

4 สำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ (www. nesdb.go.th )
ประเภทข้อมูล: การผลิต รายได้ การจ้างงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ รายงานภาวะเศรษฐกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ประเภทข้อมูล: ราคาหุ้น ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน สถิติเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น International Monetary Fund ( ประเภทข้อมูล: นโยบายการเงิน ข้อมูลด้านการเงินระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านการเงิน World Bank ( ประเภทข้อมูล: นโยบายการคลัง การพัฒนา งานวิจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ทุกสาขา

5 Bank of International Settlement (www. bis.org )
แหล่งข้อมูล Bank of International Settlement (www. bis.org ) ประเภทข้อมูล: การเงิน และการธนาคาร นโยบายและงานวิจัยด้านการเงินและการธนาคาร World Trade Organization ( ประเภทข้อมูล: ด้านการค้าระหว่างประเทศ งานวิจัย

6 Organization for Economic Co-operation and Deveopment (OECD)
ข้อมูล จุลภาคและมหภาคของตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญของประเทศอุตสาหกรรม 34 ประเทศ


ดาวน์โหลด ppt การเก็บข้อมูล (Data Collecting)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google