งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง THE LITERATURE REVIEW

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง THE LITERATURE REVIEW"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง THE LITERATURE REVIEW
กรอบแนวคิด CONCEPTUAL FRAEWORK สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง

2 เมื่อจะทำวิจัย… การทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องคืออะไร ?
ทำไมต้องทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง ? ควรทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องเมื่อใด ? การทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องทำอย่างไร ? เขียนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยอย่างไร ?

3 กรอบแนวคิด กรอบแนวคิดคืออะไร ? องค์ประกอบสำคัญของกรอบแนวคิดมี
อะไรบ้าง ? ทฤษฎีหมายถึงอะไร นำไปใช้ในงานวิจัยอย่างไร ?

4 จริยธรรมของการทบทวนวรรณคดีฯ
***** อ้างอิงเจ้าของข้อมูล ***** **** ปกปิดชื่อ สถานที่จริง ***** (กรณีอ้างคำสัมภาษณ์ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ)

5 การทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องคืออะไร ?
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย จากแหล่งข้อมูลต่างๆ... - ตำรา - รายงานวิจัย - รายงานต่างๆ

6 ความรู้ สิ่งที่ได้จากการทบทวนฯ
ปัญหาวิจัย การออกแบบวิจัย ทฤษฎี แนวคิด กรอบแนวคิด สมมติฐาน ตัวแปร เครื่องมือวิจัย การสร้างและการตรวจสอบ คุณภาพ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเลือก/สุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย

7 ทำไมต้องทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง ?
ได้ความรู้ของเรื่องที่จะทำวิจัย และปัญหาวิจัย เป็นความรู้ ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการสร้างกรอบ แนวคิดในการวิจัย ตัดปัญหาการทำวิจัยซ้ำซ้อน มีความก้าวหน้าในการวิจัยหาความรู้ใหม่ หรือนำไปแก้ปัญหาในงาน

8 ควรทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องเมื่อใด ?
มีปัญหาวิจัย เมื่อนักวิจัยพร้อม... - เวลา รู้แหล่งค้นคว้า - รู้หลัก เทคนิคการสกัดข้อมูล - รู้วิธีเขียน เรียบเรียง เชื่อมโยงข้อมูล

9 การทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องทำอย่างไร ?
กำหนด Key words & Concept กำหนด แหล่งข้อมูลค้นคว้า ดำเนินการค้นคว้า คัดเลือกเรื่องที่ใช่ อ่าน-บันทึก จัดระบบอ้างอิง วิเคราะห์ สังเคราะห์ เขียน...mapping ความเรียง (Polit & Hungler,1999)

10 Keyward ข้อเข่าเสื่อม (ชุติวรรณ, 2551) ลำดับที่ แหล่งข้อมูล
ชื่อผู้แต่ง เรื่อง เนื้อหาโดยสรุป 1 มูลนิธิโรคข้อในพระอุปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ retrieved November 13,2007 from .org รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล การใช้เครื่องมือในการฟื้นฟูสภาพเข่า ความร้อนบำบัด แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ความร้อนตื้น กับความร้อนลึก ความร้อนตื้น ได้แก่ แผ่นร้อน ไขขี้ผึ้งพาราฟินเหลว ความร้อนลึก เป็นความร้อนที่สามารถลงลึกได้ถึงชั้นกล้ามเนื้อส่วนลึก เอ็น และเยื่อหุ้มข้อชั้นลึก ได้แก่...... ข้อควรระวัง 2. คู่มือโรคข้อ จาก ห้องสมุดคุณหญิงหลง เลขที่ หน้า สุรศักดิ์ นิลกานุวงศื ปวดข้อเข่า

11 เขียนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยอย่างไร ?
# เนื้อหา ... แบบเขียนนำด้วยชื่อผู้แต่ง แบบเขียนนำด้วยเนื้อหา แบบบูรณาการ # เค้าโครงบททบทวนฯ ... * เรียงลำดับหัวข้อ * เขียนเนื้อหาทีละข้อพร้อมรายละเอียด

12 กรอบแนวคิดคืออะไร ? ความคิดรวบยอดของงานวิจัย ข้อเท็จจริง แสดงถึงตัวแปร
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ ที่เกี่ยวข้อง

13 องค์ประกอบสำคัญของกรอบแนวคิดมี อะไรบ้าง ?
องค์ประกอบสำคัญของกรอบแนวคิดมี อะไรบ้าง ? ทฤษฎี แนวคิด ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

14 ทฤษฎีหมายถึงอะไร นำไปใช้ในงานวิจัยอย่างไร ?
ทฤษฎีหมายถึงอะไร นำไปใช้ในงานวิจัยอย่างไร ? ทฤษฎี...แก่นของความรู้ ข้อสรุปข้อเท็จจริง ใช้กำหนดปัญหาวิจัย กำหนดทิศทางการวิจัย นำไปใช้ในการอธิบายสถานการณ์ ความสัมพันธ์ หรือทำนายเหตุการณ์ เกิดความรู้ใหม่

15 การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา การเขียนบรรณานุกรมตามแบบ APA (The American Psychological Association)

16 กลุ่มนำเสนอหัวข้อวิจัย
หัวข้อโครงการวิจัย คำถามวิจัย ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย การทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง(เค้าโครงหัวข้อ นิยามศัพท์) กรอบแนวคิดการวิจัย


ดาวน์โหลด ppt การทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง THE LITERATURE REVIEW

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google