งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาวิชาการประจำปี 2547 เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาวิชาการประจำปี 2547 เรื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาวิชาการประจำปี 2547 เรื่อง
“เหลียวหลังแลหน้า: ยี่สิบปีเศรษฐกิจสังคมไทย” ร่วมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

2 กล่าวเปิดสัมมนา คุณอานันท์ ปันยารชุน
ประธานสภาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

3 การร่วมอภิปรายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
“เหลียวหลังแลหน้า: ยี่สิบปีเศรษฐกิจสังคมไทย” ประธาน ดร.อาณัติ อาภาภิรม “อดีตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย” ผู้ร่วมอภิปราย ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ “นักวิชาการ” ดร.วีรพงษ์ รามางกูร “ประธานกรรมการบริหาร บริษัทแอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด” ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต “ประธานธนาคารสมอง”

4 พักรับประทานชา-กาแฟ 20 นาที

5 สรุปผลการวิจัยประกอบการสัมมนา
โดยคณะนักวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ประธาน ดร.ฉลองภพ สุสังกร์กาณจน์ “ประธานสถาบัน” ผู้ร่วมอภิปราย ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ “ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส” ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ “ผู้อำนวยการวิจัย(เศรษฐกิจยุคสารสนเทศ)” ดร.สมชัย จิตสุชน “ผู้อำนวยการวิจัย(การพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมและการกระจายรายได้” ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ “ผู้อำนวยการวิจัย (การบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ)” ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ “ผู้อำนวยการวิจัย (การพัฒนาแรงงาน)” ดร.อัจฉรี ชไตนีลเลอร์ “ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส”

6 เชิญรับประทานอาหารกลางวัน
ณ ห้องแกรนด์จอมเทียม

7 การประชุมกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม
1 การเปลี่ยนแปลงของคนไทยและสภาพแวดล้อม 1.1 การเปลี่ยนแปลงของคนไทย ห้องชลบุรี 1.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางสังคม ห้องแหลมฉบัง 1.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ห้องจันทบุรี 2 การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย 2.1 ประเทศไทยในสังคมเศรษฐกิจโลก ห้อง Convention C 2.2 การพัฒนาประเทศในมิติของพื้นที่ ห้องมาบตาพุด 2.3 การพัฒนาประเทศกับความสมดุลทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้องระยอง

8 เชิญรับประทานอาหารค่ำ
บริเวณสนามหญ้าริมทะเล เวลา น.


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาวิชาการประจำปี 2547 เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google