งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่ ๘ ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ฝั่งซ้าย และพื้นที่ ๑๑ ห้วยสายบาตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่ ๘ ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ฝั่งซ้าย และพื้นที่ ๑๑ ห้วยสายบาตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นที่ ๘ ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ฝั่งซ้าย และพื้นที่ ๑๑ ห้วยสายบาตร
การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ) เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางในการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พื้นที่ ๘ ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ฝั่งซ้าย และพื้นที่ ๑๑ ห้วยสายบาตร วันจันทร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องศรีจันทร์ บอลลูม ชั้น ๔ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2 กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ)
พื้นที่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ฝั่งซ้าย และพื้นที่ห้วยสายบาตร วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องศรีจันทร์ บอลลูม ชั้น ๔ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ ลงทะเบียน และรับเอกสาร ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ พิธีเปิด กล่าวรายงาน โดย นายจิระ ครองบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ กล่าวเปิดประชุม โดย นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ ผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดย ดร.สงวน ปัทมธรรมกุล ผู้จัดการโครงการ

3 กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ)
พื้นที่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ฝั่งซ้าย และพื้นที่ห้วยสายบาตร ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ รับประทานอาหารว่าง ๐๙.๔๕ - ๑๐.๓๐ แนะนำการศึกษาความเหมาะสมโครงการ แนวคิดในการพัฒนาและ แนวทางเลือกต่างๆของพื้นที่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ฝั่งซ้าย (พื้นที่ ๘) และพื้นที่ห้วยสายบาตร (พื้นที่ ๑๑) โดย นายสิรภพ สุวรรณเกสร์ ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA, HIA) โดย นายปรีดา ทองสุขงาม แนวทางการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบด้านสังคม (SIA) โดย นายเชิง ผิวประกายเพชร ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน

4 กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ)
พื้นที่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ฝั่งซ้าย และพื้นที่ห้วยสายบาตร ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ อภิปรายแสดงความคิดเห็น และร่วมกำหนดขอบเขต การศึกษา และแนวทางการพัฒนาโครงการ ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ สรุปความคิดเห็นและปิดการประชุม

5 พื้นที่ ๘ ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ฝั่งซ้าย และพื้นที่ ๑๑ ห้วยสายบาตร
การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ) เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางในการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พื้นที่ ๘ ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ฝั่งซ้าย และพื้นที่ ๑๑ ห้วยสายบาตร วันจันทร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องศรีจันทร์ บอลลูม ชั้น ๔ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่ ๘ ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ฝั่งซ้าย และพื้นที่ ๑๑ ห้วยสายบาตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google