งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 เหมือนกัน คือ - เคลื่อนที่ โดยอาศัยแรงดัน - เคลื่อนที่ ทิศทางเดียว ต่างกัน คือ การไหล ของน้ำในสายยาง จะเกิด การผลสมกัน แต่การไหล ของเลือดจะไม่ผสมกัน กล่าวคือเลือดมีการไหล แยกส่วนอย่างชัดเจน เพราะมีเส้นเลือดแยกกัน ทำหน้าที่ และมีลิ้นคอยกั้น ให้ไหลทิศทางเดียว

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 6. หัวใจสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยน้ำนมห้อง ที่บางที่สุดและหนา ที่สุด คือ

69

70 1. Aorta กับ Left ventricle 2. Right ventricle กับ Pulmonary artery 3. Right auricle กับ Right ventricle 4. Left auricle กับ Left ventricle

71 1. หัวใจห้องบนขวา (1) เส้นเลือดพัลนารี เวน (2) ลิ้นเซมิลูนาร์ (3) 2. หัวใจห้องบนซ้าย (1) เส้นเลือดพัลนารี เวน (2) ลิ้นเซมิลูนาร์ (3) 3. หัวใจห้องบนขวา (1) เส้นเลือดพัลนารีอาร์ เทอรี (2) ลิ้นเอออร์ติ (3) 4. หัวใจห้องบนซ้าย (1) เส้นเลือดพัลนารีเวน (2) ไม่มีลิ้นกั้น (3)

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84 คือ แรงดันจากการบีบตัว ของหัวใจที่ทำให้เลือด ไหลเวียนไปตามเส้น เลือด มี 2 ค่า คือ

85

86

87

88 ปัจจัยที่มีผลต่อ ความดัน

89

90

91

92

93

94

95 1.diastolic pressure มีค่าลดลง 2.diastolic pressure มีค่าเพิ่มขึ้น 3.systolic pressure มีลดลง 4.systolic pressure มีค่าเพิ่มขึ้น

96

97

98

99

100

101

102 ฮิ ฮิ ฮิ

103

104

105

106

107

108

109

110 แบบฝึก หัด 1. หัวใจอยู่ภายในเยื่อหุ้มที่เรียกว่า............................................... 2. เส้นเลือดที่นำมาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ เรียกว่า......................... 3. กล้ามเนื้อหัวใจห้องที่หนาที่สุดคือ..................................... เพราะเหตุใด....................... เหมาะสมต่อ การทำหน้าที่อย่างไร... 4. ลิ้นหัวใจเป็นโครงสร้างที่มีหน้าที่...............................................

111 การหด - คลายตัวของ กล้ามเนื้อหัวใจ 1. สัมพันธ์กับกล้ามเนื้อหัวใจอย่างไร..................... สังเกตจาก............................................... 2. สามารถวัดได้อย่างไร.................................... 3. เรียกค่าที่วัดได้ว่า......................................... ประกอบด้วย............... ค่า คือ.........................

112


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google