งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ ง ง่ า ย ลูกของเรา หรือ เด็กทุกคน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ ง ง่ า ย ลูกของเรา หรือ เด็กทุกคน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ ง ง่ า ย ลูกของเรา หรือ เด็กทุกคน
w w w . B e e M e d i a . c o . t h การเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอน ลูกของเรา หรือ เด็กทุกคน ให้เป็นทั้ง ค น เ ก่ ง ค น ดี และ อ ยู่ ร อ ด ได้ในสังคม ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ ง ง่ า ย

2 “พ่อ แม่ และครู ไม่ควรใช้เพียงแค่ความรัก
w w w . B e e M e d i a . c o . t h “พ่อ แม่ และครู ไม่ควรใช้เพียงแค่ความรัก ห รื อ ส า มั ญ สำ นึ ก ในการเลี้ยงดูหรือสอนเด็กเท่านั้น

3 และ ‘วิธีการ’ ที่ดีด้วย
w w w . B e e M e d i a . c o . t h แต่จะต้องมี ‘ทักษะ’ และ ‘วิธีการ’ ที่ดีด้วย

4 ทั้งนี้เพราะการเลี้ยงดู หรืออบรมสั่งสอนเด็กนั้น
w w w . B e e M e d i a . c o . t h ทั้งนี้เพราะการเลี้ยงดู หรืออบรมสั่งสอนเด็กนั้น เป็นเรื่องที่ ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น

5 และเขาไม่ใช่ ‘หนูทดลอง’ ที่จะเปิดโอกาสให้เราได้เสี่ยง
w w w . B e e M e d i a . c o . t h และเขาไม่ใช่ ‘หนูทดลอง’ ที่จะเปิดโอกาสให้เราได้เสี่ยง หรือ ‘ลองผิดลองถูก’

6 ต้องเสียใจในภายหลังได้
w w w . B e e M e d i a . c o . t h ซึ่งอาจทำให้เรา ต้องเสียใจในภายหลังได้

7 เราคงไม่อยากจะรำพึงกับตัวเอง ในเวลาที่ ส า ย เ กิ น ไ ป ว่า
w w w . B e e M e d i a . c o . t h เราคงไม่อยากจะรำพึงกับตัวเอง ห รื อ คิ ด ย้ อ น ก ลั บ ในเวลาที่ ส า ย เ กิ น ไ ป ว่า

8 “ถ้าฉันสามารถย้อนเวลา กลับไปเลี้ยงลูกได้ใหม่”
w w w . B e e M e d i a . c o . t h “ถ้าฉันสามารถย้อนเวลา กลับไปเลี้ยงลูกได้ใหม่”

9 ฉันจะทำให้เขาภูมิใจ ในคุณค่าของตัวเขาเอง ให้มากๆ
w w w . B e e M e d i a . c o . t h ถ้าฉันสามารถย้อนเวลา กลับไปเลี้ยงลูกได้ใหม่ ฉันจะทำให้เขาภูมิใจ ในคุณค่าของตัวเขาเอง ให้มากๆ และจะเลิกเปรียบเทียบเขา กับพี่น้องคนอื่นๆ

10 ฉันจะหาโอกาสชื่นชมเขาอยู่เสมอ
w w w . B e e M e d i a . c o . t h ถ้าฉันสามารถย้อนเวลา กลับไปเลี้ยงลูกได้ใหม่ ฉันจะหาโอกาสชื่นชมเขาอยู่เสมอ มากกว่าที่จะวิพากษ์วิจารณ์ หรือดุด่าต่อว่าเขา ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ

11 ไม่ซ้ำเติมเมื่อเขาทำผิดพลาด จะมีเวลาให้เขามากขึ้น
w w w . B e e M e d i a . c o . t h ถ้าฉันสามารถย้อนเวลา กลับไปเลี้ยงลูกได้ใหม่ ฉันจะให้กำลังใจเขา ไม่ซ้ำเติมเมื่อเขาทำผิดพลาด จะมีเวลาให้เขามากขึ้น ลดงานหรือข้ออ้างต่างๆ ให้น้อยลง

12 เพื่อบอกให้เขารู้ว่า ฉันรักเขา จะพูดกับเขาด้วยเหตุผล
w w w . B e e M e d i a . c o . t h ถ้าฉันสามารถย้อนเวลา กลับไปเลี้ยงลูกได้ใหม่ ฉันจะ ก อ ด เ ข า ทุกวัน เพื่อบอกให้เขารู้ว่า ฉันรักเขา จะพูดกับเขาด้วยเหตุผล แทนการแสดงอำนาจกับเขา

13 จะรับฟังเขาให้มากขึ้น พยายามที่จะ ‘ได้ยิน’ มากกว่าเพียงแค่ ‘ได้ฟัง’
w w w . B e e M e d i a . c o . t h ถ้าฉันสามารถย้อนเวลา กลับไปเลี้ยงลูกได้ใหม่ จะรับฟังเขาให้มากขึ้น พยายามที่จะ ‘ได้ยิน’ มากกว่าเพียงแค่ ‘ได้ฟัง’ ในสิ่งที่เขาอยากจะพูดคุย ค ว า ม ใ น ใ จ กับฉัน

14 ฉันจะไม่ผลักดัน หรือคาดหวัง
w w w . B e e M e d i a . c o . t h ถ้าฉันสามารถย้อนเวลา กลับไปเลี้ยงลูกได้ใหม่ ฉันจะไม่ผลักดัน หรือคาดหวัง ให้เขาต้องมาเติมความฝัน ที่ฉันเองก็ยังเติมให้กับตัวเองไม่ได้

15 จะไม่นำความรักของฉัน มาเป็นเงื่อนไขบีบบังคับ ให้เขาต้องมาเป็นคน
w w w . B e e M e d i a . c o . t h ถ้าฉันสามารถย้อนเวลา กลับไปเลี้ยงลูกได้ใหม่ จะไม่นำความรักของฉัน มาเป็นเงื่อนไขบีบบังคับ ให้เขาต้องมาเป็นคน ที่ฉันต้องการกำหนดให้เขาเป็น

16 และฉันจะบอกให้เขารู้ว่า... ไม่ว่าเขาจะเป็นเช่นไร
w w w . B e e M e d i a . c o . t h ถ้าฉันสามารถย้อนเวลา กลับไปเลี้ยงลูกได้ใหม่ และฉันจะบอกให้เขารู้ว่า... ไม่ว่าเขาจะเป็นเช่นไร ฉันก็จะรักเขา ...อย่างที่เขาเป็น

17 “CHILDREN ARE LIKE WET CEMENT
w w w . B e e M e d i a . c o . t h “CHILDREN ARE LIKE WET CEMENT WHATEVER FALLS ON THEM MAKES AN IMPRESSION.” Haim Ginott

18 ห นั ง สื อ ดี เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ ส ม ชั ย เ บ ญ จ มิ ต ร
w w w . B e e M e d i a . c o . t h ส ม ชั ย เ บ ญ จ มิ ต ร ขอขอบคุณข้อความจากหนังสือ “สอนลูกให้มีวินัย” โดย ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์ และ หนังสือ “วิธีพูดกับลูก” โดย Dr.Haim Ginott


ดาวน์โหลด ppt ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ ง ง่ า ย ลูกของเรา หรือ เด็กทุกคน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google