งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสัมมนา การจัดการความรู้เพื่อยกระดับ โดย นางนีรนุช แสวานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสัมมนา การจัดการความรู้เพื่อยกระดับ โดย นางนีรนุช แสวานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสัมมนา การจัดการความรู้เพื่อยกระดับ โดย นางนีรนุช แสวานี
โรงเรียนวัดราชาธิวาส มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมพื้นฐานและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โครงการสัมมนา การจัดการความรู้เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย นางนีรนุช แสวานี (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ)

2 Welcome to KM RAJADHIVAS School
โรงเรียนวัดราชาธิวาส เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิต เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม โรงเรียนวัดราชาธิวาส จึงเป็นองค์กรที่มีการจัดการความรู้ครบถ้วนตามกระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

3 กระบวนการ 7 ขั้นตอนของ Knowledge Management
1.การค้นหาความรู้ 2.การสร้างและแสวงหาความรู้ 3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5.การเข้าถึงความรู้ 6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 7.การเรียนรู้

4 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมพื้นฐานและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

5 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้
โรงเรียนวัดราชาธิวาส มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมพื้นฐานและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ความเป็นมา พูดคุย สั่งสอน จดจำ สังเกต โบราณ → การถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง มีวิธีการดังนี้ ต่อมาความรู้กลายเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเกินกว่าที่จะปล่อยให้เป็นไปโดยวิธีธรรมชาติแบบเดิมๆ ซึ่งจะส่งผลให้ตามโลกในยุคปัจจุบันไม่ทัน

6 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้
โรงเรียนวัดราชาธิวาส มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมพื้นฐานและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ สร้าง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ แบ่งปัน ความเป็นมา ปัจจุบัน มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ดังนี้

7 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมพื้นฐานและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา องค์ประกอบของการจัดการความรู้ คน เทคโนโลยี กระบวนการจัดการความรู้ องค์ประกอบสำคัญของการจัดการความรู้

8 เป้าหมาย และ จุดประสงค์ ในการจัดการความรู้
โรงเรียนวัดราชาธิวาส มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมพื้นฐานและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย และ จุดประสงค์ ในการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตามวิสัยทัศน์/กลยุทธ์

9 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมพื้นฐานและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พีระมิดแสดงลำดับขั้นของความรู้ Knowledge Information Data Wisdom ความรู้ที่ฝึกลึกอยู่ในตัวคน สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์วิเคราะห์ เปรียบเทียบนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการ ข้อมูลดิบ ข้อเท็จจริง หรือตัวเลขต่างๆที่ยังมิได้มีการวิเคราะห์แปลความ

10 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมพื้นฐานและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การจำแนกความรู้ iceberg model ความรู้ที่ชัดแจ้ง 1 2 3 ความรู้ที่ฝั่งอยู่ในคน

11 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมพื้นฐานและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้

12 แนวคิดการจัดการความรู้
โรงเรียนวัดราชาธิวาส มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมพื้นฐานและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา แนวคิดการจัดการความรู้

13 เรื่องเล่าเร้าพลัง โรงเรียนวัดราชาธิวาส
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมพื้นฐานและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เรื่องเล่าเร้าพลัง


ดาวน์โหลด ppt โครงการสัมมนา การจัดการความรู้เพื่อยกระดับ โดย นางนีรนุช แสวานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google