งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริการ กองอาคารสถานที่ มอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริการ กองอาคารสถานที่ มอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริการ กองอาคารสถานที่ มอ.
Physical Plant Services and Security for the University PSU

2 พันธะกิจ Lead: เป็นผู้นำในการคิดค้น พัฒนา รูปแบบการบริการกายภาพ
Provide: จัดหา บริหาร และส่งมอบการบริการ Secure: สร้างและประกันความมั่นคงการบริการด้านกายภาพและความปลอดภัยของประชาคม ทั้งปัจจุบันและอนาคตให้แก่มหาวิทยาลัย

3 ยุทธศาสตร์การบริการ กอ.
สร้างความเป็นเลิศในการบริการด้านกายภาพที่ประชาคมมีความประทับใจ ระดับคุณภาพมาตรฐานที่เป็นสากล ด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และอาสาบริการ เรียนรู้ความต้องการของลูกค้า สามารถให้ในสิ่งที่เหนือความคาดหมาย

4 ความสำคัญของยุทธศาสตร์การบริการ กอ.
โฉมใหม่กองอาคารสถานที่ เป็นที่ยอมรับ ชื่นชม ของประชาคม ประโยชน์สูงสุด ตามรอยพระปณิธาน “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” อนาคตของกองอาคารสถานที่

5 “การบริการที่ดี ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร”
การบริการ (service) การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น “การบริการที่ดี ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร”

6 S. = ยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความลำบาก
S = ยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความลำบาก ยุ่งยากของผู้มารับบริการ E = ตอบสนองต่อความประสงค์จากผู้มารับบริการอย่างรวดเร็ว ทันใจ โดยไม่ต้องให้เอ่ยปากเรียกร้อง R = แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติผู้มารับบริการ V = การให้บริการที่ทำอย่างสมัครใจ เต็มใจทำ ไม่ใช่ทำงานอย่าง เสียไม่ได้ I = การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการและภาพลักษณ์ของ องค์การด้วย C = ความอ่อนน้อม อ่อนโยน สุภาพ มีมรรยาทดี E = ความเต็มใจ กระตือรือล้น ในการช่วยเหลือ

7 ผู้รับบริการ หรือ ลูกค้า
ลูกค้า คือแขกคนสำคัญที่สุด ที่ได้มาเยือนเรา ณ สถานที่แห่งนี้ เขามิได้มาเพื่อพึงพิงเรา เราต่างหากที่ต้องพึ่งพาอาศัยเขา เขามิใช่บุคคลที่มาขัดจังหวะการปฏิบัติงานของพวกเรา หากแต่ว่าการรับใช้เขา คือวัตถุประสงค์แห่งงานของพวกเรา เขามิใช่บุคคลแปลกหน้า แต่เขาคือส่วนหนึ่งของสถานที่แห่งนี้ บริการจากพวกเรามิใช่การสงเคราะห์เขา เขาต่างหาก ที่กำลังสงเคราะห์พวกเรา ด้วยการยอมให้พวกเรามีโอกาสได้รับใช้เขา

8 16 Services of PPSS บ้านพักอาจารย์ ออกแบบและประสานการก่อสร้าง
บริการซ่อม บริการยานพาหนะ การจราจรภายใน ขนส่งมวลชน สร้างเสริมอนามัยชุมชน รักษาความปลอดภัย สร้างวิทยาเขตสะอาด ร่มรื่น และสวยงามน่าอยู่ เรือนพักรับรอง เก็บขยะมูลฝอยและทำความสะอาด ทะเบียนราษฎร์ และบัตรอนุญาต บริหารอาคารชุด สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ และถนน ความปลอดภัย สุขอนามัย

9 ความคาดหวังของผู้รับบริการ
1. สิ่งที่เห็นได้ 2. ความรู้สึกร่วม 3. การตอบสนอง 4. หลักประกันการรับบริการ 5. ความเชื่อถือ

10 บริการ สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ถูกต้อง สมบูรณ์ ได้ประโยชน์สูงสุด
ความคาดหวังของผู้รับ บริการ สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ถูกต้อง สมบูรณ์ ได้ประโยชน์สูงสุด

11 หลักสำคัญของการบริการ
คุณสมบัติ ก. บุคคลที่เหมาะสม 1. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 2. อัธยาศัยดี 3. จิตสำนึกบริการ 4. มีความสามารถในการปรับตัว

12 ข. ความรู้ความสามารถที่เหมาะสม
1. การศึกษา 2. ประสบการณ์ 3. ทักษะทางมนุษยสัมพันธ์ 4. ทักษะเฉพาะทาง

13 ข้อควรระวังในการให้บริการ
1. ไม่สนใจความต้องการของลูกค้า 2. ให้บริการขาดตกบกพร่อง 3. ดำเนินการล่าช้าผิดนัด 4. ใช้กิริยา วาจา ไม่เหมาะสม 5. ทำให้ลูกค้าผิดหวัง 6. กล่าวตำหนิลูกค้า 7. ส่งของไม่ครบ 8. ไม่กระตือรือร้น

14 อย่า 10 ประการ 1. อย่าลืมยิ้ม 2. อย่าหันหลังให้ลูกค้า 3. อย่าพูดคำหยาบ
อย่า 10 ประการ 1. อย่าลืมยิ้ม 2. อย่าหันหลังให้ลูกค้า 3. อย่าพูดคำหยาบ 4. อย่ามองลูกค้าด้วยหางตา 5. อย่าคิดว่าตัวเองอยู่เหนือลูกค้า 6. อย่ากลัวลูกค้า 7. อย่าละเลยลูกค้าที่ดีและน่ารัก 8. อย่าเป็นแค่คนเฝ้าของ 9. อย่าทำงานด้วยความเศร้า 10. อย่าเป็นคนไร้น้ำใจ


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริการ กองอาคารสถานที่ มอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google