งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเห็นจากครูแพทย์ (เก่า) คนหนึ่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเห็นจากครูแพทย์ (เก่า) คนหนึ่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเห็นจากครูแพทย์ (เก่า) คนหนึ่ง

2 ขาสองต้องยืนหยัด อยู่ในวัฒนธรรมไทย
“ครูแพทย์” เป็น “กัลยาณมิตร”ของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาแพทย์ในความคาดหวัง ขาสองต้องยืนหยัด อยู่ในวัฒนธรรมไทย ตาสองมองออกไป ยังโลกใหญ่มโหฬาร หูสองว่องสดับ ส่วนดีรับปรับกิจการ มือสองต้องทำงาน รวมถึงด้านการวิจัย

3 คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่เหมาะสม ต่อการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2. มีร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

4 3. สามารถแก้ไขปัญหาในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ โดย
3. สามารถแก้ไขปัญหาในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ โดย คำนึงถึงปัญหาทางร่างกาย จิตใจ เศรษฐฐานะ สิทธิของผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับตัว ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน สามารถแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบด้วยวิจารณญาณและรู้ขีดความ สามารถของตนเอง

5 4. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
4. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการติด ต่อสื่อสารสร้างมนุษยสัมพันธ์ และถ่ายทอด ความรู้

6 5. มีนิสัยใฝ่รู้และศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
5. มีนิสัยใฝ่รู้และศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง เหมาะสม

7 6. สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองให้เข้ากับ สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของคุณธรรม
7. มีภาวะความเป็นผู้นำ รู้หลักการ และมีวิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการด้านการแพทย์ การ สาธารณสุขและงานทั่วไป

8 สรุปคุณลักษณะนักศึกษาแพทย์ร่วมสมัย (CONTEMPORARY MEDICAL STUDENT)
เป็นคนดี “ผู้ใดสอนบทความตามหลักสูตร คือผู้พูดแทนตำรากล้าขยัน ใครเฝ้าปลูกความดีทุกวี่วัน รู้ไว้เถิดผู้นั้นนั่นแหละครู” มล.ปิ่น มาลากุล

9 สรุปคุณลักษณะนักศึกษาแพทย์ร่วมสมัย (CONTEMPORARY MEDICAL STUDENT)
มีวิชา รักษาสุขภาพ “สุขภาพหมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุลย์ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ”

10 สรุปคุณลักษณะนักศึกษาแพทย์ร่วมสมัย
เป็นคนดี มีวิชา รักษาสุขภาพ

11 ความพร้อมในการเป็นครู
ชอบสอน “การเป็นครูนั้นไซร้ไม่ลำบาก แต่สอนดีนั้นยากเป็นนักหนา เพราะต้องใช้ศิลปวิทยา อีกมีความเมตตาอยู่ในใจ” มล.ปิ่น มาลากุล

12 ความพร้อมในการเป็นครู
รักศิษย์ เรียกผู้มาศึกษาว่าลูกศิษย์ เออผู้ใดเคยคิดบ้างหรือไม่ ว่าเป็นศัพท์พิเศษประเทศไทย ยกศิษย์ให้เป็นลูกถูกทำนอง มล.ปิ่น มาลากุล

13 ความพร้อมในการเป็นครู
คิดใหม่ ใจสู้ บูรณาการ

14 วงจรหลักของชีวิต ทำอะไร ทำได้แค่ไหน ผลเป็นอย่างไร ทำอย่างไร

15 OLE O E L

16 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 1. องค์กรต้องการคนแบบไหน นิสัยดี ทันคน มีวิชา
ทันสมัย พัฒนา (ตนเอง) ได้ ทันเหตุการณ์

17 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 2. นักเรียนชอบครูแบบไหน รู้วิชา ไม่เหินห่าง
เตรียมมาก่อน ใจกว้างเสมอ สอนเข้าใจ

18 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 3. บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา สนใจ หวังดี ห่วงใย รับฟัง

19 คำถาม จะหาครูสมบูรณ์แบบตามที่กล่าวมาได้หรือ ?
เป็นครูใน “อุดมคติ” หรือเปล่า ?

20 คำตอบ ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ ทุกคนมีขีดจำกัดในบางเรื่อง
มีข้อจำกัดในความพยายามทำตามที่ เห็นว่าดีงามและถูกต้องในบางกรณี

21 แต่ไม่มีขีดจำกัดในเรื่องความปรารถนา ดีต่อผู้อื่น
และความพยายามที่จะทำหน้าที่ (พันธกิจ) อย่างดีที่สุดตามศักยภาพ

22 โดยอาศัยความปรารถนาดีเป็นที่ตั้ง (กัลยาณมิตร)

23 กล้วยไม้ออกดอกช้า ฉันใด
กล้วยไม้ออกดอกช้า ฉันใด การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น แต่ดอกออกคราวไร งามเด่น งานสั่งสอนปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม มล.ปิ่น มาลากุล

24 ขอขอบพระคุณที่สนใจฟัง

25 เก็บเอาไปคิด คงจะได้ประโยชน์บ้าง

26 ไม่มากก็น้อย

27 ครูคือใคร. ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง
ครูคือใคร ? ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง สร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์


ดาวน์โหลด ppt ความเห็นจากครูแพทย์ (เก่า) คนหนึ่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google