งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร และผู้สำเร็จการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร และผู้สำเร็จการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร และผู้สำเร็จการศึกษา
การจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร และผู้สำเร็จการศึกษา วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 เวลา น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

2 การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) จัดส่งข้อมูล จัดส่งข้อมูลเป็นรายบุคล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดส่งข้อมูลเป็นสถิติ,จำนวน ตามความต้องการ,เป็นครั้งคราว กระทรวงแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักมาตรฐานและ ประเมินผลอุดมศึกษา ก.พ.ร. กระทรวง ICT สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

3 กำหนดการจัดส่งข้อมูล
กำหนดส่งภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 - ข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 - ข้อมูลรายบุคคลบุคลากร กำหนดส่งภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 - ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา กำหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2555 - ข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 - ข้อมูลการเงินอุดมศึกษา - ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

4 การเปลี่ยนแปลงรายการข้อมูลหลักสูตร
ยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลคณะ/สำนัก/สถาบัน ผ่านระบบนำส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูล อุดมศึกษา URL : ข้อมูลสาขาวิชาที่สังกัดโครงการจัดตั้งคณะ แก้ไข เปลี่ยนสังกัดคณะสาขาวิชาที่เปิดสอน เช่น สาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การบริหารและพัฒนาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ เป็นต้น

5 การเปลี่ยนแปลงรายการข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา
CITIZEN_ID ที่เป็นนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 มีรูปแบบการจัดเก็บ XX XXX XXXXXXXX วันเดือนปีเกิด เรียงตาม ปี(ค.ศ.)เดือนวัน อักษรตัวแรกของชื่อต้น ชื่อกลาง และชื่อสกุล อักษรย่อเป็นชื่อประเทศ

6 การเปลี่ยนแปลงรายการข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา (ต่อ)
ชื่อฟิลด์ การเปลี่ยนแปลง PREFIX_NAME_ID จากนาย,นาง,นางสาว เป็น อ้างอิงตาม REF_PREFIX_NAME ISCED_ID อ้างอิงตามองค์การ UNESCO STD_STATUS_ID เพิ่มข้อมูลในรายการอ้างอิงตาม REF_STD_STATUS ACC_GPA เพิ่มความสำคัญจาก * เป็น *** FUND_STATUS_ID

7 การเปลี่ยนแปลงรายการข้อมูลรายบุคคลบุคลากร
ชื่อฟิลด์ การเปลี่ยนแปลง CITIZEN_ID ถ้าเป็นบุคลากรต่างชาติ ใช้เกณฑ์เดียวกันกับนักศึกษา PREFIX_NAME_ID จากนาย,นาง,นางสาว เป็น อ้างอิงตาม REF_PREFIX_NAME ตามบัตรประจำตัวประชาชน SUB_DISTRICT_ID อ้างอิงตาม REF_SUB_DISTRICT DISTRICT_ID อ้างอิงตาม REF_DISTRICT TEACH_ISCED_ID อ้างอิงตามองค์การ UNESCO ถ้าไม่มีหน้าที่สอน ใส่ GRAD_PROG_ID อ้างอิงตาม REF_PROGRAM STAFF_LEV_ID ลดความสำคัญจาก *** เป็น *

8 การเปลี่ยนแปลงรายการข้อมูลรายบุคคลผู้สำเร็จการศึกษา
ชื่อฟิลด์ การเปลี่ยนแปลง CITIZEN_ID ถ้าเป็นบุคลากรต่างชาติ ใช้เกณฑ์เดียวกันกับนักศึกษา PREFIX_NAME_ID จากนาย,นาง,นางสาว เป็น อ้างอิงตาม REF_PREFIX_NAME ตามบัตรประจำตัวประชาชน ISCED_ID อ้างอิงตามองค์การ UNESCO PROGRAM_ID อ้างอิงตาม REF_PROGRAM SUB_DISTRICT_ID อ้างอิงตาม REF_SUB_DISTRICT DISTRICT_ID อ้างอิงตาม REF_DISTRICT RACE_ID อ้างอิงตาม REF_RACE RELIGION_ID อ้างอิงตาม REF_RELIGION DATEGRADUATION เพิ่มรายการข้อมูลใหม่ PROVINCE_ID รหัสภูมิลำเนา ยกเลิกการจัดเก็บข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt การจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร และผู้สำเร็จการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google