งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ASEAN ประชากร 10 ประเทศ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซ๊ย พม่า ฟิลปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย มี 600 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 9 ของประชากรโลก และเท่ากับครี่งหนึ่งของอินเดีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ASEAN ประชากร 10 ประเทศ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซ๊ย พม่า ฟิลปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย มี 600 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 9 ของประชากรโลก และเท่ากับครี่งหนึ่งของอินเดีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ASEAN ประชากร 10 ประเทศ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซ๊ย พม่า ฟิลปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย มี 600 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 9 ของประชากรโลก และเท่ากับครี่งหนึ่งของอินเดีย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) 1.8 ล้านล้านดอลล่าห์สหรัฐ มากกว่าอินเดีย 100,000 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ เท่ากับ 1 ใน 3 ของจีนและญี่ปุ่น

2 ก่อนหน้านี้อินเดียเคยเป็นที่รักของนักลงทุนต่างชาติ ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เอฟดีไอของอินเดียลดลง 1 ใน 3 ขณะที่อาเซี่ยนมีการลงทุนจากต่างชาติเพิ่มขึ้น 3 เท่า ข้อมูลของ CLSA เศรษฐกิจอาเซียนจะเติบโตขึ้น อินโดนีเซียจะโตร้อยละ 17 มาเลย์เซียร้อยละ 9.6 ฟิลิปปินส์ร้อยละ ชนชั้นกลางของเอเชียจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 50 คนที่มีรายได้สุทธิระดับสูงสุดจะเพิ่มขึ่นเท่าตัวในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งหมายถึงการเพิ่มของกำลังซื้อ (อนาคตอันสดใสของอาเซียน มติชนรายวัน วันที่ 1 พค.2555 หน้า 18)

3 การค้าสมุนไพร ไทยคาดหวังจะสามารถดึงการค้าอุตสาหกรรมที่ใช้ยาสมุนไพรได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 30,000 ล้านบาท (มติชนรายวัน วันที่2 พค.2555 หน้า 10)

4 จุดเด่นของเชียงใหม่ ข้อจำกัดของเรา


ดาวน์โหลด ppt ASEAN ประชากร 10 ประเทศ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซ๊ย พม่า ฟิลปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย มี 600 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 9 ของประชากรโลก และเท่ากับครี่งหนึ่งของอินเดีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google