งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม กับการสร้างความโปร่งใส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม กับการสร้างความโปร่งใส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม กับการสร้างความโปร่งใส
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม กับการสร้างความโปร่งใส

2 มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม

3 Transparency International Corruption Perceptions Index 2006
Rank Country CPI2006 Score 1 Iceland 9.6 4 Denmark 9.5 5 Singapore 9.4 6 Switzerland 9.1 11 United Kingdom 8.6 15 Hong Kong 8.3 17 Japan 7.6 32 Bhutan 6.0 41 Hungary 5.2 42 South Korea 5.1 44 Malaysia 5.0 Rank Country CPI2006 Score 45 Italy 4.9 51 South Africa 4.6 55 Namibia 4.1 61 Poland 3.7 63 Thailand 3.6 70 Brazil 3.3 93 Argentina 2.9 111 Laos 2.6 121 Philippines 2.5 130 Ethiopia 2.4 16. Myanmar 1.9 10 = Highly clean 0 = Highly corrupt Transparency International

4 The Corruption Perception Index (CPI) by TI
THAILAND’s Rank year CPI rank Coverage (countries) 1996 3.06 39 52 1997 3.33 37 54 1998 3.00 61 85 1999 3.20 68 99 2000 98 2001 91 2002 64 102 2003 3.30 70 133 2004 3.36 145 2005 3.38 59 158 2006 3.6 63 163 10 Points = Most Transparent 0 Point = Most Corruption

5 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง สิ่งที่ถือเอาเป็นหลักสำหรับเทียบทางสภาพคุณงามความดี ทั้งที่อยู่ภายในจิตใจและที่แสดงออกที่ควรประพฤติในสังคมนั้น ได้ยอมรับนับถือกันมา หรือได้กำหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่ และประพฤติปฏิบัติร่วมกันยอมรับว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ

6 วัตถุประสงค์และความสำคัญของการส่งเสริมจริยธรรม
1. เพื่อสร้างความเชื่อถือ(trust)ทั้งแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และแก่ผู้ติดต่อ/ขอรับบริการ ประชาชนทั่วไป 2. การมีคุณธรรมเป็นปัจจัยหลักที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของระบบราชการ 3. เพื่อป้องกันการใช้อำนาจผูกขาดหรือการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นปัจจัยหลัก ที่นำไปสู่การคอร์รัปชั่น 4. เพื่อให้มีระบบตรวจสอบและคานอำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 5. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน ได้แก่ การเคารพในศักดิ์ศรี (dignity) และชื่อเสียง(prestige) ของหน่วยงานและความเป็นข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

7 หลักการสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น สั้น กระชับเข้าใจง่าย ต้องเขียนเป็นเชิงพฤติกรรม กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติและอยู่ในวิสัยที่ทำได้ ไม่ควรซ้ำกับแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้แล้วในวินัยและจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน

8 ขั้นตอนการสร้างจรรยาบรรณ/มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
เริ่มต้นจากผู้บริหาร มีการปรึกษาหารือร่วมกัน เห็นชอบยอมรับเป็นกติกา สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทราบทั่วกัน ดูแลให้ยึดถือปฏิบัติยึดถือ / ติดตามประเมินผล มีการดำเนินการเมื่อมีผู้ร้องเรียนหรือมีการละเมิด

9 จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไทย
จรรยาบรรณต่อตนเอง ๑. เป็นผู้มีศีลธรรม และประพฤติตนเหมาะสม ๒. ซื่อสัตย์ ๓. มีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเอง จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน ๔. สุจริต เสมอภาค ปราศจากอคติ ๕. ทำงานเต็มความสามารถ รวดเร็ว ขยัน ถูกต้อง ๖. ตรงต่อเวลา ๗. ดูแล รักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง ประหยัด

10 จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไทย
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ๘. ร่วมมือ ช่วยเหลือ แนะนำและทำงานเป็นทีม ๙. เอาใจใส่ดูแลลูกน้อง ๑๐. สร้างความสามัคคีในการปฏิบัติงาน ๑๑. สุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์ ๑๒. ละเว้นการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม ๑๓. ให้ความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ สุภาพอ่อนโยน ๑๔. ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือแก่บุคคลทั่วไป ๑๕. ละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่า เกินปกติวิสัยจากผู้มาติดต่อราชการ

11 ค่านิยม สร้างสรรค์ ๑. กล้ายืนหยัด ๒. ซื่อสัตย์และ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
มีความรับผิดชอบ ๑. กล้ายืนหยัด ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ค่านิยม สร้างสรรค์ ๕. มุ่งผล สัมฤทธิ์ของงาน ๓. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๔. ไม่เลือก ปฏิบัติ

12 ร่างมาตรา ๘๐ : ต้องกระทำการ
(๑) ซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ฯ ตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบ ต้องอุทิศเวลาให้ราชการ ต้องรักษาความลับของทางราชการ ต้องสุภาพเรียบร้อย สามัคคี ช่วยเหลือกัน

13 ร่างมาตรา ๘๐ : ต้องกระทำการ
ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ความเป็นธรรมฯ แก่ประชาชน (๙) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง ต้องรักษาซื่อเสียงของตน ตำแหน่งหน้าที่ราชการมิ ให้เสื่อมเสีย (๑๑) กระทำการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

14 ร่างมาตรา ๘๑ : ต้องไม่กระทำการ
ไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ไม่กระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนหาประโยชน์ ไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์ทำให้เสียความเที่ยงธรรม ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการฯ

15 ร่างมาตรา ๘๑ : ต้องไม่กระทำการ
ไม่กลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ ไม่การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ ไม่กระทำการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม กับการสร้างความโปร่งใส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google