งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Community health nursing process

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Community health nursing process"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Community health nursing process
identify cause priority setting identify problem collecting data

2 1. Collecting Data ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน ตอนที่ 3 ข้อมู ลสุขภาพที่สําคัญของกล่มเป้าหมาย (12 กลุ่ม ) กลุ่ม 1 หญิงตั้งครรภ์ กลุ่ม 2 หญิงหลังคลอด กลุ่ม 3 วัยก่อนเรียน (แรกเกิด-5 ปี) กลุ่ม 4 วัยเรียน (อายุ6-10 ปี) กลุ่ม 5 วัยรุ่น (อายุ11-20 ปี) กลุ่ม 6 วัยทํางาน (อายุ21-40 ปี) กลุ่ม 7 ชายวัยทอง (อายุ41-59 ปี) กลุ่ม 8 สตรีวัยทอง (อายุ41-59 ปี) กลุ่ม 9 ผ้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่ม 10 หญิงอายุ 35 ปี ขึ้นไป กลุ่ม 11 หญิงสมรสแล้ว (15-44 ปี) กลุ่ม 12 ผู้พิการ ตอนที่ 4 ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว ตอนที่ 5 ข้อมูลที่พักอาศัย สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 6 ข้อมูลสรุปสุขภาพครอบครัว

3

4 Examples

5 Examples

6 2. Identified Problem 5 D Death : Mortality rates (CVD, DHF, Accident ) Disease : Morbidity rates (NCDs, DHF) Disability : Disability rates (stroke, CVA, กาย-จิต) Discomfort : environment, pollution Dissatisfaction : ปัญหาชุมชนที่ไม่พึงพอใจ

7 3. Priority setting ปัญหา ขนาด ความรุนแรง ความเป็นไปได้ ความสนใจ ผล
บวก คูณ อันดับ ที่ ปัญหา A ปัญหา B ปัญหา C ปัญหา D ปัญหา E ปัญหา F ปัญหา G

8 Size of problem or prevalence (ขนาดของปัญหา) Rating (R)
1- 25% = 1 คะแนน 26-50% = 2 คะแนน 51-75% = 3 คะแนน 76-100% = 4 คะแนน

9 Severity of problem (ความรุนแรงของปัญหา)
1- 25% = 1 คะแนน 26-50% = 2 คะแนน 51-75% = 3 คะแนน 76-100% = 4 คะแนน

10 วิชาการ บริหารจัดการ กฎหมาย/ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณี
Feasibility of problem (ความเป็นไปได้ ความพร้อม ความยากง่าย ในการแก้ปัญหา) วิชาการ บริหารจัดการ กฎหมาย/ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ไม่มีทางเลย = 0 คะแนน ทำได้ยากมาก = 1 คะแนน ทำได้ยาก = 2 คะแนน ทำได้ง่าย = 3 คะแนน ทำได้ง่ายมาก = 4 คะแนน

11 Community concern (ความสนใจหรือความวิตกกังวลต่อปัญหา)
ไม่สนใจเลย = 0 คะแนน สนใจน้อย = 1 คะแนน สนใจปานกลาง = 2 คะแนน สนใจมาก = 3 คะแนน สนใจมากที่สุด = 4 คะแนน

12 Example

13 4. Web of causation

14 Fish-bone diagram

15 Fish-bone diagram

16 Web of causation

17 Mind mapping diagram

18 Mind mapping diagram

19 5. Planning : 6W2H 1. WHAT (ทำอะไร) ชื่อโครงการ / กิจกรรมที่จะทำ
2. WHY (ทำไมจึงต้องทำ) หลักการและเหตุผล ปัญหาและสาเหตุ ข้อกำหนดเชิงกลยุทธ์ 3. WHOM (ทำกับใคร/ ใครที่จะเป็นผู้ถูกระทำ) กลุ่มคน พื้นที่เป้าหมาย 4. WHEN (ทำเมื่อไร)   กำหนดเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน 5. WHERE (ทำที่ไหน) สถานที่ในการดำเนินงาน 6. HOW (ทำอย่างไร) รายละเอียด วิธีการดำเนินกิจกรรม + KNOW HOW มาตรฐานการดำเนินงานต่างๆ 7. HOW MUCH (ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ) แหล่งงบประมาณ ทรัพยากรจากที่ไหน 8. WHO (ทำโดยใคร ) ผู้รับผิดชอบหรือองค์กรที่ดำเนินงาน

20 การเขียนโครงการ ชื่อโครงการ (What) : สื่อถึงสิ่งที่จะทำ เป้าหมาย
ที่ต้องการ กะทัดรัด ได้ใจความ อ่านแล้วเข้าใจ หลักการและเหตุผล (Why) : ปัญหาและความ จำเป็นที่ต้องทำโครงการ มีข้อมูลประกอบ (evidence based) เพื่อเพิ่มน้ำหนักโครงการ วัตถุประสงค์ : บอกความต้องการว่าอยากให้เกิด อะไร ทำเพื่ออะไร อาจมีทั้งวัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุประสงค์ เฉพาะ (ต้อง SMART) เป้าหมาย (Whom) บอกรายละเอียดของบุคคล หรือพื้นที่ เป้าหมาย ที่จะทำโครงการ จำนวนเท่าใด ระยะเวลาดำเนินการ (When) วัน เดือน ปี หรือ ช่วงเวลาตั้งต้นถึงสิ้นสุด 6. สถานที่ดำเนินการ (Where) ระบุสถานที่ดำเนินการโครงการ

21 การเขียนโครงการ 7. วิธีดำเนินการ (How) : รายละเอียดของกิจกรรมตามขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มจนจบโครงการ (ขั้นเตรียมการ-ขั้นดำเนินการ) มีผังควบคุมกำกับงาน(Gantt chart) 8. งบประมาณ (How much) : แหล่งงบประมาณ จำนวนเงิน และ รายละเอียดค่าใช้จ่าย 9. การประเมินผล : วิธีการและเกณฑ์การ ตรวจสอบผลโครงการ (out put, out come) 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลัง จากที่สิ้นสุดโครงการ (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) (เชิงปริมาณ : ร้อยละ อัตราส่วน หรือจำนวนตัวเลข) (เชิงคุณภาพ : ความรู้ ทักษะ ทัศคติ ความเห็น) 11. ผู้รับผิดชอบโครงการ (Who) : บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน

22 Gantt chart (ผังควบคุมกำกับงาน)

23 6. Implementation 7. Evaluation
การเขียนโครงการ 6. Implementation การดำเนินงาน (สอดคล้องกับปัญหาชุมชน) การประเมินผล : ผลผลิต (out put) : ผลลัพธ์ (out come)   ความรู้ ทักษะ ทัศคติ ความเห็น (เชิงปริมาณ : จำนวน ร้อยละ และ/หรือ เชืงคุณภาพ : บรรยาย) 7. Evaluation

24 SMART S = Specific : ระบุสิ่งที่ต้องการชัดเจน และเจาะจง M = Measurable : วัดและประเมินผลได้ A = Achievable : เป็นไปได้ในการดำเนินงาน R = Reasonable : เป็นเหตุเป็นผลในการฏิบัติงาน T = Time : มีขอบเขตเวลาที่แน่นอน

25 ng_kanit2000@yahoo.com Tel : 081 5759899
Tel :

26 Excell สร้างกราฟปิรามิดประชากร

27

28 กราฟวงกลม

29 แผนที่เดินดิน N

30 ผังเครือญาติ (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2551)
ผังเครือญาติ (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2551)

31 ผังเครือญาติ


ดาวน์โหลด ppt Community health nursing process

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google