งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
แลกเปลี่ยนโดย...ยุพิน รุ่นประพันธ์

2 ที่ได้มาซึ่งความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 20 กุมภาพันธ์ เวลา น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยากร อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ สถาบัน BT-Training & Consulting

3 ความแตกต่างระหว่างการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
การแก้ไขปัญหา (Problem Solving) การดำเนินงานเพื่อจัดการกับสิ่ง ผิดปกติที่เกิดขึ้นมาแล้วให้ยุติ โดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เกิด ผลกระทบอื่นๆตามมา การตัดสินใจ (Decision Making) การเลือกที่จะดำเนินงานสิ่งใด สิ่งหนึ่ง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้

4 สาระสำคัญ 1 : 6 ขั้นตอนการแก้ไขและป้องกันปัญหา
ตรวจสอบ (Check) สร้างมาตรฐาน (Standardization) วิเคราะห์ (Analysis) สังเกต (Observe) ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา

5 สาระสำคัญ 1 : 6 ขั้นตอนการแก้ไขและป้องกันปัญหา (ต่อ)
ตรวจสอบ (Check) สร้างมาตรฐาน (Standardization) วิเคราะห์ (Analysis) สังเกต (Observe) ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา 5W&2H What Who Where When Why How How much

6 สาระสำคัญ 1 : 6 ขั้นตอนการแก้ไขและป้องกันปัญหา (ต่อ)
ตรวจสอบ (Check) สร้างมาตรฐาน (Standardization) วิเคราะห์ (Analysis) สังเกต (Observe) ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา *สอนงาน (Coaching) *การฝึกปฏิบัติในที่ทำงาน (On the Job Training)

7 สาระสำคัญ 1 : 6 ขั้นตอนการแก้ไขและป้องกันปัญหา (ต่อ)
ตรวจสอบ (Check) สร้างมาตรฐาน (Standardization) วิเคราะห์ (Analysis) สังเกต (Observe) ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา แผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) แผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagram) คิดแบบ Why Why Analysis ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา

8 สาระสำคัญ 1 : 6 ขั้นตอนการแก้ไขและป้องกันปัญหา (ต่อ)
ตรวจสอบ (Check) สร้างมาตรฐาน (Standardization) วิเคราะห์ (Analysis) สังเกต (Observe) ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา แก้ไข ตามสาเหตุ ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา

9 สาระสำคัญ 1 : 6 ขั้นตอนการแก้ไขและป้องกันปัญหา (ต่อ)
ตรวจสอบ (Check) สร้างมาตรฐาน (Standardization) วิเคราะห์ (Analysis) ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติการแก้ไข สังเกต (Observe) ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา

10 สาระสำคัญ 1 : 6 ขั้นตอนการแก้ไขและป้องกันปัญหา (ต่อ)
ตรวจสอบ (Check) สร้างมาตรฐาน (Standardization) วิเคราะห์ (Analysis) กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน สังเกต (Observe) ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา

11 สาระสำคัญ 2 : 6 ขั้นตอนการตัดสินใจที่มีเหตุผล
ประเมินผลกระทบ คัดเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด วินิจฉัย เปรียบเทียบเกณฑ์หรือ ปัจจัยในการตัดสินใจ กำหนดเกณฑ์หรือปัจจัยในการตัดสินใจ ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ทำความเข้าใจปัญหาอย่างชัดแจ้ง กำหนดทางเลือก

12 สิ่งที่ได้เรียนรู้กับการประยุกต์ใช้
สิ่งสำคัญที่จะต้องมีภายในหน่วยงานก็คือการกำหนดเกณฑ์การตัดสินใจในเรื่องต่างๆภายในหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการตัดสินใจของคนในหน่วยงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

13 ขอขอบคุณสำหรับการแลกเปลี่ยน


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google