งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอสหกิจศึกษา ณ อบจ.ยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอสหกิจศึกษา ณ อบจ.ยะลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอสหกิจศึกษา ณ อบจ.ยะลา
การนำเสนอสหกิจศึกษา ณ อบจ.ยะลา

2 ที่ตั้ง 1 ถนนวงเวียน 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

3 ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
อบจ.ยะลา มาจากแนวความคิดที่จะปรับปรุงบทบาทของสภาจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนได้มามีส่วนในการปกครองตนเองยิ่งขึ้น ดังนั้น ในปี พ.ศ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 อันมีผลให้เกิด “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ขึ้น ตามกฎหมายมีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกจากราชการบริหารส่วนภูมิภาค ต่อมาประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทว่าด้วยการจัดระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น รูปหนึ่ง

4 จนกระทั่งปี พ.ศ ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ ขึ้น กำหนดให้ฝ่ายบริหาร (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) มาจากการเลือกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเพียงผู้กำกับดูแล ต่อมาใน ปี พ.ศ ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน นายอับดุลลาเต๊ะ ยากัด เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนแรกที่มาจากการเลือกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอาซิส เบ็ญหาวัน เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา คนแรกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง

5 ลักษณะหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

6

7 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายรอสือดี ดอเล๊าะ ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ พนักงานที่ปรึกษา นายณัฏฐพล ถ้วนถวิล นิติกร

8 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีหน้าที่รับผิดชอบงานทั่วไปภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา งานหลัก รับหนังสือภายใน ภายนอก รับโทรศัพท์ เวียนหนังสือ

9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ต่อ)
งานรอง รับหนังสือที่ท้องถิ่น ส่งหนังสือไปรษณีย์และสำนักงานต่างๆที่รับมอบหมาย ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์รับหนังสือนอก

10 โครงงาน วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอุปสรรคของการบริหารและการจัดโครงสร้างภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาในรูปแบบปัจจุบัน เพื่อศึกษาสาเหตุที่เป็นอุปสรรคในการทำงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เพื่อศึกษาหารูปแบบและเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

11 ประโยชน์ของโครงงาน เพื่อทราบถึงอุปสรรคของการบริหารและการจัดโครงสร้างภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาในรูปแบบปัจจุบัน เพื่อทราบถึงสาเหตุของอุปสรรคในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เพื่อทราบถึงรูปแบบโครงสร้างสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

12 นายพดชะระ หะระตี สังกัดสำนักปลัด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายประชาสัมพันธ์

13 หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
พนักงานที่ปรึกษา นางปพิชญา ปาเนาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7ว งานหลัก ช่างภาพ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำวารสาร จัดส่งวารวาร 3000 เล่มต่อเดือน งานรอง เดินหนังสือเวียน ตรวจคำผิดหนังสือราชการ ลงพื้นที่กับประสานมวลชนกับกองกิจการสภา

14 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.
วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ส่วนงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และประชาชนในเขต อำเภอเมืองยะลา 2. ศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

15 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ทำให้ทราบสาเหตุเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป

16 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายซะฮ์ดาน มะแตหะ 1.นางนิตยา ศรีวิทัศน์ (เป็นผู้บันทึกการนิเทศและประเมิน) 2.นางมัลลิกา การเกตุ (ผู้ตรวจเซ็นต์การเข้างานรายวัน)

17 มีฝ่ายที่รับผิดชอบ 3 ฝ่าย คือ
-ฝ่ายการประชุม - งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

18 -ฝ่ายกิจการสภา อบจ. -  งานระเบียนและทะเบียนประวัติตลอดจนสิทธิสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด -  งานธุรการ งานเบิกจ่าย  งานพัสดุและทรัพย์สิน งานบริหารงานบุคคลของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และของฝ่ายนิติบัญญัติ -  งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด -  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  

19 -ฝ่ายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
-  งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น -  งานกิจการและประสานมวลชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ -  งานการจัดประชุมประชาคม -  งานส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย -  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  

20 คู่มือ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภา
คู่มือ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ที่ประชาชนควรรู้ วัตถุประสงค์ของการทำคู่มือ 1.เพื่อที่จะแสดงให้ประชาชนโดยทั่วไปให้รับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

21 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ต่อบทบาทของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกระบวนการต่าง ๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามากยิ่งขึ้น

22 สหกิจศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอสหกิจศึกษา ณ อบจ.ยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google