งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจ พอเพียงบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจ พอเพียงบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจ พอเพียงบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจ พอเพียงบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา   

2 ความเป็นมา ความเป็นมา
ตำบล บ้านซ่อง ตั้งอยู่ในอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบ้านซ่องได้ยกระดับเป็นเทศบาลตำบลในปี 2552 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 69 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43,025 ไร่ มีประชากรทั้งหมด 9,964 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยทำนาประมาณ 80 % นอกจากนั้นก็ปลูกมันสำปะหลัง มะม่วง ปลูกไม้ประดับ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา และทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

3 กิจกรรมการพัฒนาในตำบล
เริ่มขึ้นเมื่อประมาณปี 2528  โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนได้เข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมา ในทุกหมู่บ้าน จากกลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ ก็ได้มีการพัฒนาไปสู่กิจกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผลิตข้าว กลุ่มทำรองเท้า วิทยุชุมชน

4 ปัจจุบันได้ยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง จำนวน 7 ระบบ 26 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่
          - ระบบบริหารจัดการท้องถิ่น จำนวน 5 แหล่ง เช่น การบริหารจัดการตำบลแบบโปร่งใสและมีส่วนร่วม           - ระบบเกษตรเพื่อ สุขภาวะ จำนวน 2 แหล่ง เช่น ศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร           - ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 3 แหล่ง เช่น เพลงพื้นบ้าน ฯลฯ           - ระบบสุขภาพชุมชนและอาสา จำนวน 6 แหล่ง เช่น กลุ่ม อสม. กองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯลฯ           - ระบบองค์กรการเงิน จำนวน 4 แหล่ง เช่น กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านหัวกระพี้           - ระบบเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 4 แหล่ง เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิ (ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด)           - ระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน จำนวน 2 แหล่ง เช่น โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ ฯลฯ               

5 กลุ่มวิสาหกิจ  สภาพ พื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลบ้านซ่องเป็นที่ราบลุ่ม ผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง และมีการระบายน้ำได้ดี จึงเหมาะแก่การทำการเกษตร โดยเฉพาะการทำนาปลูกข้าวที่ชาวบ้านสืบทอดกันมาช้านาน ปัจจุบันมีพื้นที่ทำนาประมาณ 26,853 ไร่ จากพื้นที่การเกษตรทั้งหมดในตำบล 37,125 ไร่ มีครัวเรือนที่ทำนา 737 ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีประมาณ 573 กิโลกรัม

6 5ประสาน นำสู่ชุมชนจัดการตัวเอง
1.เทศบาลตำบลบ้านซ่อง 2.ผู้นำชุมชน 5ประสาน นำสู่ชุมชนจัดการตัวเอง 3.กลุ่มและองค์กรชาวบ้านในชุมชน 5.หน่วยงานภาคีภายนอก 4.หน่วยงานราชกาลในท้องถิ่น เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์พัฒนาชุมชน

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจ พอเพียงบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google