งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

:: ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :: ส. ป. ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ":: ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :: ส. ป. ก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 :: ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :: ส. ป. ก
:: ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :: ส.ป.ก. จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประชุมรับมอบนโยบาย การปฏิบัติราชการและรายงานความก้าวหน้า พร้อมปัญหาในการขับเคลื่อนภารกิจ ส.ป.ก. ณ ห้องประชุม ส.ป.ก. ขอนแก่น 13 พฤศจิกายน โดย....สำนักบริหารกลาง

2 1

3 2

4 3 สรุปร้อยละการเบิกจ่าย ส.ป.ก. จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ภาพรวม หน่วย : ร้อยละ

5 4 สรุปร้อยละการเบิกจ่าย ส.ป.ก. จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ภาพรวม หน่วย : ร้อยละ

6 5 สรุปร้อยละการเบิกจ่าย ส.ป.ก. จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ภาพรวม หน่วย : ร้อยละ

7 6 สรุปร้อยละการเบิกจ่าย ส.ป.ก. จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ภาพรวม หน่วย : ร้อยละ

8 ภาพรวม งบลงทุน 7 สรุปรายจ่าย ส.ป.ก. จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 หน่วย : บาท

9 ภาพรวม งบลงทุน 8 สรุปรายจ่าย ส.ป.ก. จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 หน่วย : บาท

10 ภาพรวม งบลงทุน 9 สรุปรายจ่าย ส.ป.ก. จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 หน่วย : บาท

11 ภาพรวม งบลงทุน 10 สรุปรายจ่าย ส.ป.ก. จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 หน่วย : บาท


ดาวน์โหลด ppt :: ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :: ส. ป. ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google