งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ
การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 นางประภาศรี บุญวิเศษ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

2 สถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ แหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ
เก็บ ขน โดยเอกชน อปท.ดำเนินการ กำจัด สถานพยาบาลสัตว์ แห่ง (14.45%) คลินิกคน/ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 415 แห่ง (48.65%) ระบบกำกับการขนส่ง (Manifest System) เตาเผา เอกชน จ.นครสวรรค์ เก็บ ขน โดยเอกชน โรงพยาบาล รัฐ 33 แห่ง (3.87%) เอกชน 14 แห่ง (1.64%) รพ.สต. 267 แห่ง (14.54%) รพ.แม่ข่าย การทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ 1 แห่ง ในชุมชน หมู่บ้าน กำจัดเอง ณ แหล่งกำเนิด เตาเผา รพ. 8 แห่ง จาก 33 แห่ง (24.24%) 1.การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยผ่านกระบวนการของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 2.การตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอย (Environmental Health Accreditation : EHA)

3 ความเชื่อมโยงตัวชี้วัดกับประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ เป้าหมาย : โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ) มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100

4 การกระจายค่าเป้าหมายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
รพศ. 1 แห่ง รพท. 2 แห่ง รพช. 21 แห่ง และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ 5 แห่ง จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (แห่ง) จำนวน รพ. ทั้งหมด รพช. รพท. รพศ. รพ.สังกัดกรมวิชาการ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต รวม 21 2 1 - 5 29 จำนวนโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาล (แห่ง) จำนวน รพ. ทั้งหมด รพอ. คลินิก ทันตกรรม คลินิกเวชกรรม กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวง ศึกษาธิการ สถานพยาบาลสัตว์ ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 14 246 168 1 124 557

5 เป้าหมาย ผลการดำเนินงานปี 2560 (15 ก.พ. 2560)
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2560 เป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมินมาตรฐาน การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 100

6 การประเมินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้ได้มาตรฐานตามกฎหมาย
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และกรมวิชาการ) จำนวน 29 แห่ง

7 ปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1. ด้านบุคลากร - ผู้รับผิดชอบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไม่ได้รับการ แต่งตั้ง 2. ด้านที่พักมูลฝอยติดเชื้อ - บางแห่งไม่นำถังมูลฝอยติดเชื้อไว้ในห้องพักมูลฝอย ติดเชื้อ 3. ด้านการกำจัด - กรณีดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในเตาเผาของ โรงพยาบาล (1) ไม่มีการแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นของเทศบาล/ อบต.ที่ตั้งโรงพยาบาลตามกฎกระทรวง (2) ผู้รับผิดชอบการเผาขาดองค์ความรู้ในการเผาใน เตาเผาทำให้เกิดมีการร้องเรียนกลิ่นเหม็นและควัน

8 ปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3. ด้านการกำจัด (ต่อ) กรณีดำเนินการจ้างเอกชนรับไปกำจัด (1) ไม่มีการแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นของเทศบาล/อบต. ที่ตั้งโรงพยาบาลตามกฎกระทรวง (2) บางแห่งไม่มีสัญญาจ้าง

9 ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1. ควรมีการแจ้งเทศบาล/อบต.ที่ตั้งโรงพยาบาลให้ทราบถึง วิธีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล 2. ควรให้ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อจาก แหล่งกำเนิดผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับการ แพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจาก มูลฝอยติดเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 3. โรงพยาบาลควรมีการแต่งเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบใน การเก็บ หรือขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อย 1 คน โดยต้องมีคุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ การแพทย์ด้านใดด้านหนึ่ง

10 ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
4. กรณีโรงพยาบาลมีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาเอง ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อย 2 คน และต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1 และอีกคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ วิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง 5. กรณีจ้างเอกชนรับมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดควรมีการจัดทำ ระบบเอกสารกำกับการขนส่ง (Manifest System) เพื่อการ ตรวจสอบเส้นทางการกำจัดมูลฝอย ติดเชื้อจากต้นทางถึงปลายทาง 6. กรณีมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลสัตว์ จะต้องพัฒนา ให้เข้าระบบ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อต่อไป


ดาวน์โหลด ppt การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google