งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 กรมอนามัย : ระดับหน่วยงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 กรมอนามัย : ระดับหน่วยงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 กรมอนามัย : ระดับหน่วยงาน
37 หน่วยงาน 6 Cluster 3 กลุ่มสนับสนุน คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 กรมอนามัย : ระดับหน่วยงาน กพร. ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

2 6 คลัสเตอร์, 3 supporting group -
อธิบดีกรมอนามัย รองอธิบดี รองอธิบดี รองอธิบดี รองอธิบดี หน.ผู้ทรงฯ ผู้ทรงฯ ผู้ทรงฯ ผู้ทรงฯ ผู้ทรงฯ กพว. – วิจัย, KM 6 คลัสเตอร์, supporting group - รองประธานคลัสเตอร์, หน่วยที่เกี่ยวข้อง

3 การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย (PA) ของอธิบดีกรมอนามัย สู่ Cluster และหน่วยงาน

4 Cluster/หน่วยงานรับผิดชอบ
ประเด็น/ตัวชี้วัด Cluster/หน่วยงานรับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยปฏิบัติ P&P Excellence - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (PAอธิบดี) ระดับ 5 =85 1. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า สตรีและเด็ก ศอ.1-13  Flat Rate เท่ากับกรม 2. ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำ ภายใน 30 วัน ?

5 Cluster/หน่วยงานรับผิดชอบ
ประเด็น/ตัวชี้วัด Cluster/หน่วยงานรับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยปฏิบัติ 3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน สตรีและเด็ก สภ./สส./สท./กอส./สว./สอน. ระดับ1-3 เป็น Process ระดับ4-5 รอบแรก = ระดับ4-5 รอบหลัง = ศอ.1-13 4. ร้อยละของตำบลต้นแบบที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) ผ่านเกณฑ์ ผู้สูงอายุ สอส./สท./สภ./กอส./สว. ระดับ 3= ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 5. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน วัยเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ของ Base line ระดับ1-3 เป็น Process ระดับ4 รอบแรก= เพิ่มขึ้น 0.5 ระดับ5 รอบแรก= เพิ่มขึ้น 1.0 ระดับ4 รอบหลัง =เพิ่มขึ้น 2.0 ระดับ5 รอบหลัง =เพิ่มขึ้น 3 ของ Base line

6 Cluster/หน่วยงานรับผิดชอบ
ประเด็น/ตัวชี้วัด Cluster/หน่วยงานรับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยปฏิบัติ 6. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ปี วัยรุ่น สอพ./ สส. ระดับ 3= อัตรา 42 ต่อพัน ศอ.1-13 ระดับ 3 =ลดลง อัตรา 1-3 ตาม Base line ของ ศอ. 7. ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน อายุ30-44ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ วัยทำงาน สส./สท./สภ./กอส. รอบแรก = รอบหลัง = 8. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital สิ่งแวดล้อม สว./สภ. สอน./ กป. รอบหลัง=

7 Cluster/หน่วยงานรับผิดชอบ
ประเด็น/ตัวชี้วัด Cluster/หน่วยงานรับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยปฏิบัติ • Service Excellence ทันตสาธารณสุข-ปฐมภูมิ (PA อธิบดี) 9. ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในเด็กเล็กและหญิงมีครรภ์ สท. ระดับ3= ร้อยละ 50 • People Excellence 10. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล HR 37 หน่วยงาน  กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) 5 ระดับ

8 Cluster/หน่วยงานรับผิดชอบ
ประเด็น/ตัวชี้วัด Cluster/หน่วยงานรับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยปฏิบัติ • Governance Excellence - คะแนนการประเมิน ITA (PAอธิบดี) 11. ร้อยละการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงาน สังกัดกรมอนามัย HR  37 หน่วยงาน 12. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) (EBIT) 37หน่วยงาน

9 Cluster/หน่วยงานรับผิดชอบ
ประเด็น/ตัวชี้วัด Cluster/หน่วยงานรับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยปฏิบัติ • Governance Excellence 13. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - งบภาพรวม - งบลงทุน FIN 37 หน่วยงาน 14. ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน มีงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 1 อย่าง ในทุกประเภทงาน กองแผนงาน 37 หน่วยงาน กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) 5 ระดับ

10 Cluster/หน่วยงานรับผิดชอบ
ประเด็น/ตัวชี้วัด Cluster/หน่วยงานรับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยปฏิบัติ 15.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสำนัก/กองวิชาการ กองแผน สำนัก/กองวิชาการ กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) 5 ระดับ 15.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับศูนย์อนามัย KISS กองแผนงาน ศอ.1-13 16. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสู่องค์กร HPO PMQA กพร. 37 หน่วยงาน

11 6. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี เป้าหมายที่ Cascade
ลงศูนย์อนามัย ศอ.1 ศอ.2 ศอ.3 ศอ.4 ศอ.5 ศอ.6 ศอ.7 ศอ.8 ศอ.9 ศอ.10 ศอ.11 ศอ.12 ศอ.13 Base Line 2559 33.5 43.0 47.8 46.3 51.8 55.6 38.8 45.9 46.8 40.3 48.1 39.9 39 อัตราที่ลดลง 1.7 2.2 2.5 2.4 2.7 2.9 2.0 2.1 เป้าหมายปี 60 (ใหม่) 31.8 40.8 45.3 43.9 49.1 52.7 36.8 43.5 44.4 38.2 45.6 37.8 37.0

12 เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับความสำเร็จตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของวัยทำงานอายุ ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ หน่วยงาน Base line ร้อยละ รอบการ ประเมิน เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับความสำเร็จตามเป้าหมาย 1 2 3 4 5 ศอ. 1 51.83 5 เดือนแรก 50 51.5 52 52.5 53 5 เดือนหลัง 51 54 ศอ. 2 47.68 47 47.5 48 48.5 49 46 ศอ. 3 50.98 50.5 ศอ. 4 54.82 54.5 55 55.5 56 57 ศอ. 5 53.78 53.5 ศอ. 6 58.27 57.5 58 58.5 59 60 ศอ. 7 57.45 56.5 ศอ. 8 55.86 ศอ. 9 55.37 ศอ. 10 54.85 ศอ. 11 49.79 49.5 ศอ. 12 50.43 ศอ. 13 -

13 เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับความสำเร็จตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของวัยทำงานอายุ ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ หน่วยงาน Base line ร้อยละ รอบการ ประเมิน เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับความสำเร็จตามเป้าหมาย 1 2 3 4 5 ศอ. 10 54.85 5 เดือนแรก 54 54.5 55 55.5 56 5 เดือนหลัง 53 57 ศอ. 11 49.79 49 49.5 50 50.5 51 48 52 ศอ. 12 50.43 ศอ. 13 -

14 ตัวชี้วัด 13 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ คำอธิบาย :
ตัวชี้วัด 13 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ คำอธิบาย : วิธีคิด กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติ ค.ร.ม. เป็นรายเดือน เดือนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 เป้าหมาย งบภาพรวม 30 37 44 52 59 66 73 81 89 96 อัตราเพิ่ม +7 +8 เป้าหมายงบลงทุน 19 26 33 41 48 55 63 71 79 87 หมายเหตุ : ติดตามผลการเบิกจ่าย ในการประชุมผู้บริหารทุกเดือน แต่นำผลการเบิกจ่ายมาใช้ประเมินผล การปฏิบัติราชการ เฉพาะเดือนที่ 5 และ 10

15 ตัวชี้วัดที่ 13 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 13 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เกณฑ์การให้คะแนน : รอบ 5 เดือน ตัวชี้วัด น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย 1 2 3 4 5 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 40 41 42 43 44 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 29 30 31 32 33 เกณฑ์การให้คะแนน : รอบ 10 เดือน ตัวชี้วัด น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย 1 2 3 4 5 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 77 78 79 80 81 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 67 68 69 70 71

16 1 1 ประเด็น/ตัวชี้วัด สส สภ สท สอพ กอส สพด สอส สว สอน กป ศอ. ทุกหน่วย
- พัฒนาการสมวัย (PAอธิบดี) 1 1. พัฒนาการสงสัยล่าช้า 2. ติดตามพัฒนาการล่าช้า  1 3. เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 4. Long Term Care 5. เด็ก6-14 ปี สูงดีสมส่วน 6. การคลอดในหญิง ปี 7. วัยทำงาน30-44ปี มีBMI ปกติ 8. GREEN&CLEAN Hospital - ทันตสาธารณสุข-ปฐมภูมิ (PA อธิบดี) 9. หน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการ ช่องปากในเด็กเล็กและหญิงมีครรภ์

17 ประเด็น/ตัวชี้วัด สส สภ สท สอพ กอส สพด สอส สว สอน กป ศอ. ทุกหน่วย 10. ถ่ายทอดตัวชี้วัด  1 การประเมิน ITA (PAอธิบดี) 11. การรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 12. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (EBIT) 13. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 14. งานวิจัย วิชาการ 15. การเฝ้าระวัง 16. องค์กร HPO


ดาวน์โหลด ppt คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 กรมอนามัย : ระดับหน่วยงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google