งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อสมาชิก. นางสาว ภัสราพร ผาระขันธ์. รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อสมาชิก. นางสาว ภัสราพร ผาระขันธ์. รหัส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายชื่อสมาชิก. นางสาว ภัสราพร ผาระขันธ์. รหัส 55122230004
รายชื่อสมาชิก นางสาว ภัสราพร ผาระขันธ์ รหัส นางสาว พัชรีญา พิลาธร รหัส นางสาว เววิกา ฤทธิเดช รหัส นางสาว วริศรา จอกนาค รหัส นางสาว จิรารัตน์ ปะกิโถ รหัส นางสาว แพรวนภา พึ่งจันดา รหัส นางสาว รติกาญจน์ แก้วกระโทก รหัส นางสาว ธมลวรรณ สุทธิ รหัส นางสาว วิจิตรา สุดตานา รหัส นางสาว คชาภรณ์ คาตาทซึ รหัส นางสาว ธนิษฐา สมดี รหัส Dr Thitavan Hongitiyanon Suan Sunandha Rajabhat University College of Nursing and Health

3 ประวัติโรงพยาบาล บริการ
ประวัติโรงพยาบาล บริการ โรงพยาบาลยันฮี เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่มีอาคารทันสมัยเชื่อมต่อกัน 3 อาคารประกอบด้วย อาคารยันฮีสูง 10 ชั้น, อาคาร INTER1 สูง 15 ชั้น และอาคาร INTER2 สูง10 ชั้น โดยเปิดให้บริการรักษาด้านความสวยความงามและโรคทั่วไปครบทุกสาขา   โรงพยาบาลยันฮีมีศูนย์การรักษาต่างๆไว้รองรับผู้ป่วยมากกว่า 36 ศูนย์ อาทิ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง, ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์, ศูนย์ทันตกรรม 24 ชม.ศูนย์อายุรกรรม, ศูนย์โรคหัวใจ,ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป เป็นต้น มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล และ มีห้องตรวจ OPD 155 ห้อง ห้องผ่าตัดใหญ่ 12 ห้อง ห้องผ่าตัดเล็ก 30 ห้อง รวมไปถึง ห้องคลอด ห้องไอ.ซี.ยู. ห้องล้างไต ห้องเด็กอ่อน ห้องฉุกเฉิน ห้อง Cath Lab ห้องปฏิบัติการทางเคมีที่ทันสมัย และห้องนึ่งฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานสากล สามารถรองรับผู้ป่วยในได้ถึง 400 เตียง และรองรับผู้ป่วยนอกได้วันละ 2,000 คน

4 คณะแพทย์และทันตแพทย์
คณะแพทย์และทันตแพทย์ โรงพยาบาลยันฮี มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ทั้งด้านโรคทั่วไป ความสวยความงามและการแพทย์ทางเลือก ที่พร้อมจะให้บริการตรวจรักษา ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์เฉพาะทางประจำโรงพยาบาลกว่า 155 ท่าน และแพทย์ที่ให้การรักษานอกเวลากว่า 125 ท่าน รวมถึงบริการที่อบอุ่น รวดเร็ว และเป็นมืออาชีพจากพยาบาลและเจ้าหน้าที่กว่า 2,000  ท่าน โดยโรงพยาบาลให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของแพทย์และบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูงสุด ระบบคุณภาพ โรงพยาบาลยันฮี ได้รับมาตรฐานสากลทั้ง ISO 9001 และ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางกว่า 90 ประเทศทั่วโลกว่า เป็นมาตรฐาน สำคัญประการหนึ่งของการค้าและการประกอบธุรกิจต่างๆ ในด้านการบริหารองค์กรโรงพยาบาลยันฮีได้รับมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) เพื่อให้ผู้รับบริการได้มั่นใจกับบริการที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นยังได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติ JCI (Joint Commission International) จากประเทศ สหรัฐอเมริกา เทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในระดับสากล ทำให้โรงพยาบาลยันฮีได้รับความไว้วางใจจากนานาประเทศทั่วโลก

5 วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลที่ให้บริการการรักษาพยาบาล ด้วยมาตรฐานระดับสากล และจะเป็นผู้นำด้านการรักษาความงามอย่างครบวงจรระดับแนวหน้าของ วงการแพทย์ ภายในปี 2560

6 พันธกิจ โรงพยาบาลที่ให้การรักษาพยาบาลโรคทั่วไปและแพทย์ทางเลือกแก่ผู้ป่วยทั่วไปและ ผู้ป่วยในกลุ่มเหมาจ่าย ด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากลทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิในบางสาขาพร้อมทั้งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาความงามอย่างครบวงจร แก่ผู้รับบริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมแพทย์เฉพาะทาง และเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ปรัชญา (PHILOSOPHY) คุณภาพ คือ ความยั่งยืนขององค์กร

7

8

9

10

11 อัตราเงินเดือน และความคุ้มค่าการประเมินแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
อัตราเงินเดือน และความคุ้มค่าการประเมินแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เงินเดือนเริ่มต้น บาท (วอร์ดทั่วไป) - เงินเดือนเริ่มต้น บาท (วอร์ด opd) - ค่าใบประกอบวิชาชีพ 3000บาท - ค่าขาดแคลนวิชาชีพ 2000 บาท - ค่า admit แต่ล่ะวอร์ด แล้วแต่จำนวนของผู้ป่วยแต่ล่ะวอร์ด - ค่าเวรบ่าย 250 บาท/ชม. ค่าเวรดึก 280 บาท/ชม. - พนักงานทำงานครบ 1 ปี มีสิทธิลดค่าศัลยกรรม 10 %

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อสมาชิก. นางสาว ภัสราพร ผาระขันธ์. รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google