งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดต่อสื่อสาร Communication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดต่อสื่อสาร Communication."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดต่อสื่อสาร Communication

2 การติดต่อสื่อสาร (Communication)
คือ การแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคลต่างๆ ประเภทของการติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสารที่เป็นภาษา (Verbal Communication) การติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็นภาษา (Nonverbal Communication)

3 Verbal Communication คือ การติดต่อสื่อสารที่เป็นภาษา ภาษาพูด ภาษาเขียน

4 Verbal Communication ภาษาเขียน
จดหมายธุรกิจ บันทึกภายในสำนักงาน(Memorandum) ข้อความทางโทรศัพท์ ที่ได้จดบันทึกไว้ จดหมายข่าว คู่มือเกี่ยวกับกฏ ระเบียบ นโยบายต่างๆ ภาษาเขียน

5 ข้อดีข้อเสียของภาษาพูดและภาษาเขียน
ข้อดีของภาษาเขียน เก็บไว้เป็นหลักฐานได้ สามารถกระจายข่าวให้กับ บุคคลจำนวนมากได้เร็ว ข้อเสียของภาษาเขียน ต้นทุนในการเตรียมการสูง มีลักษณะที่ไม่เป็นทางการ

6 ข้อดีข้อเสียของภาษาพูดและภาษาเขียน
ข้อดีของภาษาพูด รวดเร็วเป็นกันเอง เห็นผลสะท้อนได้รวดเร็ว ข้อเสียของภาษาเขียน เสียเวลานานในการพูดคุย

7 Nonverbal Communication
“การติดต่อสื่อสารที่แสดงออกทางพฤติกรรม” ๑ การเคลื่อนไหวของร่างกาย (Kinesic Behavior) ลักษณะท่าทาง สีหน้า สายตา

8 Nonverbal Communication
๒ ความใกล้ของสถานที่ (Proxemics) อิทธิพลของสถานที่ที่ มีต่อการติดต่อสื่อสาร

9 Nonverbal Communication
๓ ลักษณะของน้ำเสียง (Paralanguage) น้ำเสียงที่เปล่งออกมา แสดงถึงอารมณ์และ ความรู้สึก

10 Nonverbal Communication
๔ วัตถุสิ่งของที่ใช้ (Object Language) เกิดจากวัตถุสิ่งของที่ใช้“การติดต่อสื่อสารที่แสดงออกทางพฤติกรรม” “การติดต่อสื่อสารที่แสดง ออกทางพฤติกรรม”

11 การติดต่อสื่อสารกับการบริหาร
การประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ๕๐ % การพูดโทรศัพท์ ๙% การทำงานบนโต๊ะ๒๖% การเดินดูสถานที่ทำงาน ๓% การประชุมที่ไม่ได้กำหนดล่วงหน้า ๑๒%

12 stimulus encodes decodes noise decodes encodes
THE COMMUNICATION PROCESS SENDER RECEIVER Message/ Medium stimulus encodes decodes noise decodes encodes Feedback/ Medium 2 2

13 องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร
ผู้ส่ง (Sender) ผู้เริ่มต้นของการเผยแพร่ข่าวสาร การใส่รหัส (Encoding) ขบวนการแปลความหมาย

14 องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร
ข่าวสาร (Message) ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจากการใส่รหัส“ข่าวสารที่ส่งไปให้ผู้รับต้องอาศัย สื่อ (Medium)”

15 องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร
ผู้รับ (Receiver) บุคคลที่ต้องการให้ข่าวสาร เปลี่ยนมือไปถึง

16 องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร
การถอดรหัส (Decoding) กระบวนการแปล สัญลักษณ์ที่ได้รับให้อยู่ในรูปของข่าวสารที่เข้าใจ

17 องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร
สิ่งรบกวน (Noise) สิ่งที่สอดแทรก หรือ ก่อกวนในการสื่อสาร ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)

18 One-Way Communication กระบวนการติดต่อสื่อสารที่ไม่เปิดช่องทาง
Two- Way Communication การติดต่อสื่อสารแบบสองทาง

19 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร
๑. กระบวนการรับรู้ (Perception Process) = การที่บุคคลจะรับรู้ข่าวสารต่างๆ A. การเลือกข่าวสาร (Selecting) B. การจัดข่าวสาร (Organizing) C. การแปลข่าวสาร (Interpreting)

20 กระบวนการรับรู้ การเลือกข่าวสาร การแปลข่าวสาร (Selecting)
THE PERCEPTION PROCESS กระบวนการรับรู้ การเลือกข่าวสาร (Selecting) การแปลข่าวสาร (Interpreting) Selection Organizing Interpreting meaning การจัดข่าวสาร (Organizing) 3 3

21 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร
C. การแปลข่าวสาร (Interpreting) Stereotyping การอิงภาพพจน์กลุ่ม Halo Effect สรุปผลจากข้อมูลบางส่วน Projection การคาดหวัง Perceptual Defense ปิดกั้นการรับรู้ Self-Servicing Bias ลำเอียงเข้าข้างตน

22 ขอบข่ายของคำ (Semantic Net) อุปสรรคการใช้คำ (Semantic Blocks)
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร ๒. การเลือกใช้คำ (Semantics) = การศึกษาความหมายของคำพูดและการเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสม ขอบข่ายของคำ (Semantic Net) อุปสรรคการใช้คำ (Semantic Blocks)

23 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร
๒. การเลือกใช้คำ (Semantics) ขอบข่ายของคำ (Semantic Net) กลุ่มคำพูดและความหมายของคำพูดที่มี อยู่ในหน่วยความจำของแต่ละคน อุปสรรคการใช้คำ (Semantic Blocks) ความยากลำบากในการเลือกใช้คำพูด

24 ความสัมพันธ์ระหว่าง Verbal and Nonverbal Communication
การติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็นภาษาสามารถช่วยการติดต่อสื่อสารที่เป็นภาษาได้

25 ความสัมพันธ์ระหว่าง Verbal and Nonverbal Communication
ย้ำข่าวสารที่เป็นภาษาให้เข้าใจมากขึ้น เพิ่มเติมข้อมูลบางอย่าง เน้นข่าวสาร กำหนด กฎ เกณฑ์บางอย่างได้

26 ความสัมพันธ์ระหว่าง Verbal and Nonverbal Communication
ใช้แทนข่าวสารที่เป็น ภาษาได้ บ่งบอกให้ทราบถึงความหมายที่ขัดแย้งกับข่าวสารที่เป็นภาษาได้

27 ศิลปะในการติดต่อสื่อสาร
ศิลปะการฟัง (Listening Skills) “เข้าใจ”

28 ศิลปะในการติดต่อสื่อสาร
ศิลปะด้านข้อมูลย้อนกลับ (Feedback Skills) * เน้นพฤติกรรมหรือผลการทำงาน > การสนใจในตัวบุคคล * นำมาพัฒนาและปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เสียลูกค้า

29 โครงข่ายการติดต่อสื่อสารในกลุ่ม
Communication Network = ระบบที่ข้อมูลข่าวสาร ไหลไปมาระหว่างสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มงานเดียวกัน ๑ โครงข่ายแบบรวมอำนาจ (Centralization)

30 โครงข่ายการติดต่อสื่อสารในกลุ่ม
Communication Network = ระบบที่ข้อมูลข่าวสาร ไหลไปมาระหว่างสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มงานเดียวกัน ๒. โครงข่ายแบบกระจายอำนาจ (Decentralization)

31 ๑. โครงข่ายแบบล้อ (Wheel Network)
โครงข่ายแบบรวมอำนาจ ๑. โครงข่ายแบบล้อ (Wheel Network) A D C B X

32 ๒. โครงข่ายแบบลูกโซ่(Chain Network)
โครงข่ายแบบรวมอำนาจ ๒. โครงข่ายแบบลูกโซ่(Chain Network) Chain x A C B

33 ๓. โครงข่ายแบบ Y(Y Network)
โครงข่ายแบบรวมอำนาจ ๓. โครงข่ายแบบ Y(Y Network) A D C B x

34 โครงข่ายแบบกระจายอำนาจ
๑. โครงข่ายแบบวงกลม(Circle Network) A D C B E Circle

35 โครงข่ายแบบกระจายอำนาจ
๒. โครงข่ายแบบดวงดาว (Star Network) A D C B E All-channel

36 โครงข่ายแบบรวมอำนาจ (Centralization) เหมาะกับงานซ้ำซาก จำเจ
โครงข่ายแบบกระจายอำนาจ (Decentralization) เหมาะกับงานซับซ้อน

37 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร Organizational Communication Channels
๑.การติดต่อสื่อสารในแนวดิ่ง (Vertical Communication) คือ การติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้บังคับบัญชากับ ผู้ใต้บังคับบัญชา (ต่างชั้นกัน)

38 การติดต่อสื่อสารในแนวดิ่ง (Vertical Communication)
ข่าวสารไหลได้ ๒ ทางด้วยกัน ๑.๑ การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) ๑.๒ การติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน (Upward Communication)

39 การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง Downward Communication
คือ การไหลของข้อมูลข่าวสารจากระดับบนลงสู่ระดับล่าง

40 การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง Downward Communication
ยกตัวอย่างเช่น ๑ คำสั่งงาน ๒ คำชี้แจงเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ๓ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ๔ ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลประเมิน การทำงานของพนักงาน ๕ การกระตุ้นพนักงานให้ตั้งใจทำงาน

41 การติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน Upward Communication
คือ การไหลของข้อมูลข่าวสารจากพนักงานระดับล่างไปสู่พนักงานระดับที่สูงกว่า

42 การติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน Upward Communication
๑ ความก้าวหน้าของโครงการที่รับผิดชอบ ๒ การขอความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชา ๓ เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อองค์การ ๔ ข้อเสนอแนะในการทำงานใหม่ๆ ๕ ทัศนคติ ขวัญ และประสิทธิภาพ Management by Wandering Around : (MBWA) คือ การบริหารโดยเดินดูรอบๆ

43 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร Organizational Communication Channels
๒ การติดต่อสื่อสารในแนวนอน (Horizontal Communication) คือการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานระดับเดียวกัน หรือ หน่วยงานเดียวกัน

44 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร Organizational Communication Channels
๒ การติดต่อสื่อสารในแนวนอน (Horizontal Communication) “เกิดจากการประสานงาน (Coordination), การแก้ปัญหา , การแจ้งข่าวสาร,การช่วยเหลือกันและกัน”

45 อุปสรรคของการติดต่อสื่อสารในแนวนอน
๑ การแข่งขัน ๒ ความชำนาญเฉพาะอย่าง ๓ การขาดแรงจูงใจ

46 วิธีการส่งเสริมการติดต่อสื่อสารในแนวนอน
จัดตั้งคณะกรรมการหรือ หน่วยงานพิเศษ การใช้โครงสร้าง Matrix สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ บางอย่าง

47 การติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ
The Grapevine ๑ แบบโซ่เส้นเดียว (Single-Strand Chain) ข่าวสารจะถูกส่งไปเป็นทอดๆ ๒ แบบซุบซิบ (Gossip Chain) จากบุคคลหนึ่งไปยังคนอื่นอีกหลายคน

48 การติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ
๓ แบบสุ่ม(Probability Chain) จากบุคคลหนึ่งไปยังคนอื่น โดยไม่ เจาะจง ๔ แบบกลุ่ม(Cluster Chain) โดยเลือกว่าจะบอกใคร

49 ช่องทางการติดต่อสื่อสารในรูปแบบอื่น
๑ ระบบไปรษณีย์อิเล็กโทรนิกส์ (Electronic Mail or System) ๒ การประชุมทางวิดีโอทัศน์ (Video Teleconferencing)

50 The End


ดาวน์โหลด ppt การติดต่อสื่อสาร Communication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google