งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาว (Long Term Care )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาว (Long Term Care )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาว (Long Term Care )
เครือข่ายสุขภาพ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี วีรยา ด่านเสนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

2 จากสภาพปัญหา ของอำเภอแก่งคอย
LTC จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น เกิดความพิการ เข้าไม่ถึงบริการรักษา ถูกทิ้งอยู่บ้านลำพัง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ขาดการดูแลที่บ้าน

3 LTC Care management : มีระบบการจัดการเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ได้รับการดูแล เป้าหมาย พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( ติดบ้าน ติดเตียง ) ได้รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ โดย การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

4 ภายใต้การบูรณาการ ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอแก่งคอย ( พชอ. )
LTC ผอ. รพ. นายอำเภอ หน. สสอ. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

5 ผู้สูงอายุทั้งหมด 14 ตำบล
LTC อำเภอแก่งคอย ผู้สูงอายุทั้งหมด 14 ตำบล จำนวน 13,810 คน คิดเป็น % ADL จำนวน ร้อยละ ติดสังคม (ADL 12-20) 13,056 94.54 ติดบ้าน (ADL 5-11) 619 4.48 ติดเตียง (ADL 0-4) 135 0.98

6 LTC อำเภอแก่งคอย ข้อมูลบุคลากร * ทีมหมอครอบครัว ( FCT ) ระดับอำเภอ ทีม , ระดับตำบล ทีม , ระดับชุมชน ทีม * Care manager : CM จำนวน คน * Care giver : CG จำนวน คน * ตำบลจัดการสุขภาพ จำนวน ตำบล * อปท. ที่ดำเนินการ LTC จำนวน แห่ง

7 อบรมฟื้นฟู เพิ่มทักษะ Care manager : CM

8 อบรมเพิ่มทักษะ Caregiver : CG ตามหลักสูตร กรมอนามัย

9 การนำเสนอผลงาน ของ Caregiver : CG หลังการอบรม

10 การสร้างเสริมสุขภาพ ในผู้สูงอายุ
การสร้างเสริมสุขภาพ ในผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์ร่วมสุข 3 แห่ง

11 ดูแลต่อเนื่อง โดย ทีมหมอครอบครัว
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( ติดบ้าน ติดเตียง ) เน้น : การมีส่วนร่วม / เข้าถึงบริการเชิงรุกในชุมชน ดูแลต่อเนื่อง โดย ทีมหมอครอบครัว

12 ดูแลเชื่อมโยงทุกระดับเป็นองค์รวม
ดูแลเชื่อมโยง ตามแผน Care plan รายบุคคล ดูแลเชื่อมโยงทุกระดับเป็นองค์รวม มีการเชื่อมโยงการดูแล ในแต่ละระดับ ตั้งแต่สหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาล จนท. รพ.สต. ทีมโอบอุ้ม อสม. และผู้นำชุมชนในพื้นที่เป็นองค์รวม

13 การดำเนินงาน ของทีมโอบอุ้ม ( Caregiver : CG )

14 ภาคีเครือข่ายในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม

15 ภาคเอกชน / ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม
ภาคเอกชน / ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม

16 ศูนย์ / กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต อ. แก่งคอย จ
ศูนย์ / กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.แก่งคอย จ.สระบุรี : Kaengkhoi District Center Company Logo

17 การมีส่วนร่วมบริจาคอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ

18 บ้านป้าฉวีหลังได้รับการช่วยเหลือ
บ้านป้าฉวีสภาพเดิม บ้านป้าฉวีหลังได้รับการช่วยเหลือ ยายฉวี ( มารดาผู้ป่วย ) ยอมเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกแล้ว ตามองเห็นด้วยคำพูด ของนายอำเภอ ว่า “ อยากเห็นบ้าน ที่สร้างใหม่ไหม ”

19 สภาพบ้าน และ ห้องน้ำ ก่อน และหลัง ปรับปรุง

20 มอบบ้าน ต.ห้วยแห้ง

21 คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

22 คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มอบบ้าน ต.สองคอน

23 บทสรุป...ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย : กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ปี พศ. สร้าง ซ่อม / ปรับปรุง สภาพบ้าน 2557 1 หลัง 14 หลัง 2558 3 หลัง 8 หลัง 2559 91 หลัง 2560 24 หลัง 2561 2 หลัง 26 หลัง รวม 152 หลัง เป้าหมาย

24 Quality of life :คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
OUT Come

25 ดูแลครอบคลุมทุกมิติ ( Intermidiate Care / Long term Care )
Strokeติดเตียง ปัจจุบันลุกนั่งได้

26 บูรณาการ ความร่วมมือ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี
“คนแก่งคอย ห่วงใย ใส่ใจดูแลกัน” บทสรุป DHB/พชอ. การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

27 ชาวแก่งคอย ห่วงใย ใส่ใจดูแลกัน ( Kaengkhoi Caring Society )
จาก คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพ อำเภอแก่งคอย ( District Health Board : DHB/ พชอ. )

28 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt การดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาว (Long Term Care )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google