งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ
การดำเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)เขตสุขภาพที่ 10 โดย นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560

2 ระบบสุขภาพ คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต
ระบบสาธารณสุข ระบบบริการ ทางการแพทย์ คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต

3 วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ 241 ตัวชี้วัด

4 มีความมั่นคงและปลอดภัยในทุกมิติ
ร่างกรอบของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ ) วิสัยทัศน์: ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมั่นคงและปลอดภัยในทุกมิติ (ประเทศ สังคม ประชาชน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง) “มั่นคง” การขยายตัว ทางเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจ มีความสามารถ ในการแข่งขันสูง ความสมบูรณ์ในทุน ที่จะสามารถสร้าง การพัฒนาต่อเนื่อง “มั่งคั่ง” ตลาดแรงงาน มีประสิทธิภาพ ทุนมนุษย์ การพัฒนาที่สร้างความเจริญและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ยั่งยืน”

5 PP&P

6 คำรับรองการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ 2561

7 คำรับรองการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ 2561

8 นโยบายการทำงานของนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 1. ตอบสนองนโยบายรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข หวังผลสัมฤทธิ์ไปถึงประชาชน 2. เสริมสร้างความรัก - สามัคคี ทำงานเป็นทีม ร่วมกันขับเคลื่อนด้วยความเป็นพี่น้อง 3. ทำงานเชิงบูรณาการ ไม่แยกส่วน ผสมผสาน ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ 4. มองภาพให้กว้าง เชื่อมโยง ต่อเนื่องเป็นระบบ 5. ธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากทุจริต งบลงทุนต้องทันต่อเวลา 6. โรงพยาบาลเน้น Service Plan, IC, RDU, TB, ECS 7. พื้นที่เน้น PCC, PP&P 8. ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ การส่งต่อไร้รอยต่อ 9. เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ Resource Sharing 10. Value-based Health Care 4.0 in Region 10

9 รูปธรรม แนวคิด กลไก ผลลัพธ์
การคืนความสุขให้คนในชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ แนวคิด “คนไทย ใส่ใจดูแลกัน” Thailand 4.0 Caring Society เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำ โดยการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน “ช่วยเหลือ-ไม่ทอดทิ้ง-แบ่งปัน-ห่วงใยกัน” เป้าหมาย 2559 2560 2561 ใช้อำเภอเป็นฐาน START ทำงานอย่างมีส่วนร่วม ตามแนวคิด ประชารัฐ 200 878 73 พื้นที่ อำเภอ ประชาชน เป็นศูนย์กลาง กลไก คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB) “ประชารัฐภาคสังคม” บูรณาการการทำงานร่วมกัน ภาครัฐ + ภาคประชาชน + ภาคเอกชน กำหนดความต้องการของพื้นที่ แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประธาน: นายอำเภอ รองประธาน: ผอ.รพ. เลขานุการ: สาธารณสุขอำเภอ  ผู้สูงอายุ – ผู้พิการ – ผู้ยากไร้  เด็กปฐมวัย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิต  ลดอุบัติเหตุทางถนน  สิ่งแวดล้อม  อาหารปลอดภัย ฯลฯ ผลลัพธ์ ประชาชนคุณภาพชีวิตดี สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างสังคมที่ดี นำสู่เศรษฐกิจดี สังคมเอื้ออาทรกัน

10 กลไกการสนับสนุน การบริหารจัดการ: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีรองรับ DHB
การดำเนินการ การขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “Thailand 4.0 Caring and Sharing Society” เช่น ประเด็นผู้สูงอายุ อุบัติเหตุ เด็กปฐมวัย ฯลฯ การแสวงหาความร่วมมือ การให้ความสำคัญเชิงนโยบาย: DHB เป็น KPI ของกระทรวงฯ, เขต, จังหวัด

11 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
องค์ประกอบ 21 คน (โดยตำแหน่ง 2 คน / คัดเลือก 19 คน) ประธาน: นายอำเภอ เลขานุการ: สสอ. ภาครัฐ 6 คน เอกชน/ผู้ประกอบวิชาชีพ 6 คน ประชาสังคม 7 คน กำหนดแผนยุทธศาสตร์ ประสานหน่วยงาน/ภาคี บูรณาการทรัพยากร สนับสนุนการมีส่วนร่วม ของท้องถิ่น/ชุมชน ให้คำปรึกษาหน่วยงาน ติดตามประเมินผล

12 พชอ. กองทุนสุขภาพตำบล กองทุน LTC

13 การดำเนินงาน พชอ.ในระดับอำเภอ
Quick Win

14 การดำเนินงาน พชอ.ในระดับอำเภอ
แต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ. อย่างมีประสิทธิภาพ ประชุมอย่างมีส่วนร่วม กำหนดประเด็นปัญหาร่วม ตามบริบทพื้นที่ อย่างน้อย 2 เรื่อง มีคณะทำงาน ติดตามการทำงานที่ต่อเนื่องและบูรณาการ สรุปการดำเนินงาน พชอ. เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด

15 บทบาทในการดำเนินงาน พชอ.
กระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบาย พชอ. สนับสนุนงบ พชอ. แห่งละ 10,000 บาท พัฒนาศักยภาพทีมเลขาฯ อำเภอละ 4 คน สนับสนุนงบ PPA for SMART KID สนับสนุนงบ PPA กับ พชอ. ระดับอำเภอ นิเทศติดตาม/เยี่ยมเสริมพลัง เขตสุขภาพที่ 10 จังหวัด ประสาน ผวจ.เป็นที่ปรึกษา พชอ. นิเทศติดตาม/เยี่ยมเสริมพลัง พชอ. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด อำเภอ ประสานนายอำเภอ แต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ. ประชุมจัดทำแผน/กำหนดวาระอำเภอ > 2 เรื่อง ประสานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนวาระอำเภอร่วมกับตำบล ตำบล ขับเคลื่อนวาระอำเภอ/ตำบล ผ่านกองทุนสุขภาพ ตำบล /กองทุน Long term Care /แหล่งทุนใน พื้นที่/จิตอาสา

16


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google