งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่ม ของประชากรจังหวัดพิจิตร ปี ปี 2559 (อัตราต่อปชก.พันคน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่ม ของประชากรจังหวัดพิจิตร ปี ปี 2559 (อัตราต่อปชก.พันคน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่ม ของประชากรจังหวัดพิจิตร ปี 2544 - ปี 2559 (อัตราต่อปชก.พันคน)
E0 75 ปี (Male72.62 ปี/female 78.90ปี 2 ปี เพิ่ม E0 1 ปี E ปี HALE 75 ปี เป้าหมายปี 2580

3 วาระจังหวัด ด้านสุขภาพ
1. มะเร็ง 5 อวัยวะ 2. เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ/หลอเลือดสมอง 3. สุขภาพจิต 4. อุบัติเหตุ/ภาวะฉุกเฉิน 5. วัณโรค /ปอดเรื้อรัง 6. อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ

4

5 จังหวัดพิจิตร สังคมสุขภาพดี
สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย 3 อ 3 ส (ภูมิธรรม + ภูมิปัญญา) = Buddha based Learning ภูมิธรรม ภูมิปัญญา นำชีวิต โดยใช้สติปัฎฐาน 4 แผนที่ชีวิต แผนที่ชุมชน Community (พื้นที่เป็นที่ตั้ง) & People (ประชาชนเป็นศูนย์กลาง) สีล สมาธิปัญญา สูบบุหรี่ สุรา ยาเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ อาหารกาย/จิต ออกกำลังกาย/จิต อารมณ์ สติปัญญา การบังคับใช้กฎหมาย ฉบับ ชุมชนเข้มแข็ง คทง.ด้านสิ่งแวดล้อม คทง.สุรา บุหรี่ คทง.สถานพยาบาล คทง.คุ้มครองผู้บริโภค คทง.โรคไม่ติดต่อ คทง.แพทย์แผนไทย คทง.ควบคุมโรคติดต่อ คทง.สุขภาพจิต คทง.โรคเอดส์ คทง.ยาเสพติด คทง.อาหารปลอดภัย คทง.พัฒนาเด็ก คทง.ขยะมูลฝอยติดเชื้อ คทง.ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เด็ก / เยาวชน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ อสม. ศาสนา โรงเรียน / กศน. ร้านค้า ปกครอง เทศบาล/อบต. ผู้นำชุมชน ข้าราชการ สาธารณสุข ทุกข์ (ปัญหา) สมุทัย (สาเหตุ) นิโรธ (วัตถุประสงค์) มรรค (มาตรการ)

6 12 ระบบสุขภาพอำเภอ District Health Board (คบสอ.)
วชิรบารมี สามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง ตะพานหิน ทับคล้อ ดงเจริญ บางมูลนาก โพทะเล สากเหล็ก วังทรายพูน 54 ทีม หมอครอบครัว 3 ทีม 3 ทีม เมือง 12 ทีม 4 ทีม 3 ทีม 4 ทีม 6 ทีม 17 cluster เครือข่าย อปท. (คบสต./PCC) 3 ทีม 4 ทีม 3 ทีม 6 ทีม 3 ทีม

7 กระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพอำเภอ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวประชารัฐ (DHS) คทง.อาหารปลอดภัย คทง.เอดส์ คทง.ควบคุมโรคติดต่อ คทง.โรคไม่ติดต่อ คทง.ขยะ มูลฝอยติดเชื้อ คทง.สุรา บุหรี่ คทง.คุ้มครองผู้บริโภค คทง.ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE คทง.ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คทง.พัฒนาเด็ก คทง.สุขภาพจิต คทง.แพทย์แผนไทย คทง.สถานพยาบาล คทง.ด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนเข้มแข็ง คบสต. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (DHB) คบสอ. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพจังหวัด คบสจ.

8 กระบวนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพจังหวัด/อำเภอ/ตำบล
กระบวนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพจังหวัด/อำเภอ/ตำบล ค้นหาปัญหา (ทุกข์) วัตถุประสงค์ (นิโรธ) หาสาเหตุ (สมุทัย) มาตรการ (มรรค) คบสต. คบสอ. คบสจ. ปกครอง สาธารณสุข เยาวชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้สูงอายุ ตำรวจ โรงเรียน เทศบาล/อบต.

9 District Health Board บูรณาการ โดยพื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น DHB ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วย จิตเวช แม่และเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงานผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง องค์กรภาคี เครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ อื่นๆ

10 ระบบข้อมูลสุขภาพเพื่อประชาชน

11 คลิ๊ก เพื่อเลือกดูสถานการณ์

12 คลิ๊ก เพื่อเลือกดูข้อมูลรายตำบล

13

14 บูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนากาย จิต ปัญญา สังคม
BBL = สีล+สมาธิ+ปัญญา

15


ดาวน์โหลด ppt อัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่ม ของประชากรจังหวัดพิจิตร ปี ปี 2559 (อัตราต่อปชก.พันคน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google