งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ที่ ศน.สานิต แจก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ที่ ศน.สานิต แจก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ที่ ศน.สานิต แจก
เวที Wifi(รหัส) PRE2AP2 ( ) PRE2AP3 ( ) ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ที่ ศน.สานิต แจก

2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑
เอกสารหลักฐานการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ.

3 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เอกสารบันทึกผลการเรียนตามหลักสูตรฯ จัดทำและออกให้นักเรียนเป็นรายบุคคล เมื่อจบการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษาทุกกรณี ประกาศนียบัตร (ปพ.2) เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรฯ เพื่อรับรองศักดิ์และสิทธ์ของผู้สำเร็จการศึกษา แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) เอกสารอนุมัติการจบการศึกษา ป.6, ม.3, ม.6 ของผู้เรียนในแต่ละรุ่น ใช้ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาและใช้ตรวจสอบยืนยันและรับรองความสำเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละคนตลอดไป LOGO

4 ปพ.1 , ปพ.2 เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ
การสั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ ปพ.1 , ปพ.2 เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ ปพ.3 โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อโดยตรงกับ องค์การค้า สกสค.ได้

5 LOGO คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๕/๒๕๕๖
เรื่องการปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) คำอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๕) แนบท้ายกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.๕/๒๕๕๖ LOGO

6 เอกสาร ปพ.1 ป/บ : เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7 ข้อมูลโรงเรียนและผู้เรียน
การกรอกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.1 : ป) ข้อมูลโรงเรียนและผู้เรียน

8 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ในการออกเอกสาร ปพ.1
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ในการออกเอกสาร ปพ.1

9 วันเข้าเรียน ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ. ศ
วันเข้าเรียน ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่สถานศึกษารับผู้เรียน เข้าเรียนตามวันรับเข้าในทะเบียนนักเรียน โรงเรียนเดิม ให้กรอกชื่อสถานศึกษาเดิมของผู้เรียน ตามที่ระบุในหลักฐานการศึกษาของผู้เรียนที่นำมาใช้สมัครเข้าเรียน กรณีที่ 1 ผู้เรียนไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษาใดมาก่อน ไม่ต้องกรอกชื่อโรงเรียนเดิม ให้ขีดด้วยเครื่องหมาย “--” กรณีที่ 2 ผู้เรียนเคยศึกษาอยู่ในสถานศึกษาอื่นมาก่อน ให้กรอกชื่อสถานศึกษาลำดับสุดท้ายที่ผู้เรียนลาออก ตามหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่นำมาแสดง กรณีที่ 3 ผู้เรียนศึกษาจากการศึกษาต่างรูปแบบ ถ้าศึกษาจากสถานศึกษานอกระบบ ให้กรอกชื่อสถานศึกษานอกระบบที่เรียนและถ้าผู้เรียนศึกษา ตามอัธยาศัย ให้กรอก “ศึกษาตามอัธยาศัย”

10 ชั้นเรียนสุดท้าย ให้กรอกระดับชั้นเรียนที่ผู้เรียนกำลังเรียนหรือจบการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมตามที่ปรากฏในหลักฐานการศึกษาที่ผู้เรียนนำมาแสดงเมื่อสมัครเข้าเรียน ดังนี้ กรณีที่ 1 สถานศึกษาเดิมออกเอกสาร เมื่อผู้เรียนจบระดับการศึกษา ให้กรอกชั้นปีสุดท้ายของระดับการศึกษานั้น กรณีที่ 2 สถานศึกษาเดิมออกเอกสารเมื่อผู้เรียนเรียนจบปีการศึกษา (ไม่จบระดับการศึกษา) ให้กรอกชั้นปีที่ผู้เรียนเรียนจบปีการศึกษา กรณีที่ 3 สถานศึกษาเดิมออกเอกสารให้ผู้เรียนที่ออกจากสถานศึกษาระหว่างปีการศึกษา ให้กรอก “กำลังเรียนชั้น ”(ระบุชั้นปีที่กำลังเรียนอยู่ ขณะที่ลาออก) กรณีที่ 4 ผู้เรียนที่ไม่มีสถานศึกษาเดิม ให้ขีดเครื่องหมาย “--”

11 การกรอก ผลการเรียนรายวิชา
การกรอก ผลการเรียนรายวิชา รหัส/รายวิชา ให้กรอก “ปีการศึกษา” ที่เริ่มเรียนก่อนตามด้วยชั้นปี แล้วจึงกรอกรายวิชาพื้นฐานที่ผู้เรียนเรียนในแต่ละปี โดยกรอกเลขรหัสก่อนตามด้วย ชื่อรายวิชา ให้กรอกเรียงรายวิชาพื้นฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และตามด้วยรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนในปีนั้นๆ (กรณีที่ไม่มีรายวิชาเพิ่มเติมให้เว้นว่างไว้) ให้กรอกเรียงตามลำดับจากสดมภ์ซ้ายมือไปขวามือ

12 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรม ให้กรอกปีการศึกษา ตามด้วยชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมในปีนั้นเรียงลงมาตามลำดับ โดยเริ่มจากกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ ตามด้วยกิจกรรมชุมนุม/ชมรม โดยระบุชื่อของชุมนุม/ชมรมให้ชัดเจน) และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กรณีที่สถานศึกษากำหนดรหัสของกิจกรรมไว้ด้วย ก็สามารถนำมากรอกได้ โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการกรอกรหัสรายวิชา

13 สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติผลการประเมิน
ผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ให้กรอกผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน “ผ่านทุกรายวิชา” ในช่องสรุปผลการประเมินตามข้อมูลที่ปรากฏในวันจัดทำเอกสาร ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้กรอกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของชั้นปีสุดท้าย “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน” สำหรับผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนผ่านเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษาของสถานศึกษา และเว้นว่างไว้สำหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบระดับประถมศึกษา

14 สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติผลการประเมิน
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กรอกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของชั้นปีสุดท้าย“ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน” สำหรับผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษาของสถานศึกษา และเว้นว่างไว้ส􀄞ำหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบระดับประถมศึกษา ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ผ่าน” สำหรับผู้เรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษาของสถานศึกษา และเว้นว่างไว้สำหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบระดับประถมศึกษา

15 วันอนุมัติการจบ ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่สถานศึกษาอนุมัติ ให้ผู้เรียนจบระดับชั้นที่เรียน ได้แก่ วันที่ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามและอนุมัติผลการเรียนในแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) กรณีผู้เรียนออกจากสถานศึกษาก่อนจบระดับชั้น ให้ขีดเครื่องหมาย “ - ”

16 วันออกจากโรงเรียน ให้กรอกวันที่ เดือน และ พ.ศ. ที่ผู้เรียนออกจากสถานศึกษา ตาม “วันจำหน่าย” ที่ระบุในทะเบียนนักเรียน

17 ช่อง “หมายเหตุ” ๑ กรณีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ถ้าเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้ระบุข้อความลงในช่องหมายเหตุ ดังนี้ “เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ.” ถ้าไม่ใช่เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้ระบุข้อความลงในช่องหมายเหตุ ดังนี้ “เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)” ๒ กรณีที่นักเรียนย้ายจากโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือโรงเรียนทั่วไปที่จัด การเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) มาเรียนโรงเรียนทั่วไปที่ไม่ได้จัด การเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ให้ระบุข้อความลงในช่องหมายเหตุ ดังนี้ “ย้ายมาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ.” หรือ “ย้ายมาจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)”

18 สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน
สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน ให้กรอกดังนี้ 1. จบประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กรอก “จบการศึกษาระดับประถมศึกษา” 2. จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้กรอก “จบการศึกษาภาคบังคับ” 3. จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้กรอก “จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 4. นักเรียนที่ออกจากสถานศึกษากรณีอื่นๆ ให้กรอก “ศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น”

19 การออกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
สถานศึกษาต้อง จัดทำต้นฉบับ (ปพ.1) ให้นักเรียนทุกคน โดยใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดพร้อมกับกรอกข้อมูล ที่กำหนดในเอกสารอย่างครบถ้วน แต่ไม่ต้องติดรูปถ่ายของนักเรียน ไม่ต้องลงนามนายทะเบียนและหัวหน้าสถานศึกษา ให้สถานศึกษาจัดทำต้นฉบับของเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วนและเก็บรักษาไว้อย่างดีตลอดไป อย่าให้เกิดการชำรุด เสียหาย สูญหาย หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสาร เป็นอันขาด LOGO

20 การออกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
การออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้นักเรียน ให้จัดทำดังนี้ 1. จัดทำคู่ฉบับขึ้น 2 ฉบับ โดยใช้วิธีการถ่ายสำเนาจากต้นฉบับ หรือนำแบบพิมพ์เอกสารที่ใช้จัดทำต้นฉบับมาคัดลอกข้อมูลจากต้นฉบับก็ได้ (กรณีนี้ใช้นำเลขชุดที่ เลขที่ ของเอกสารต้นฉบับไปกรอกที่ช่อง หมายเหตุของเอกสารที่ลอกใหม่ทั้ง 2 ฉบับ โดยกรอกว่า เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสาร คู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับชุดที่ เลขที่ ) 2. ติดรูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. ให้นายทะเบียนและผู้บริหารสถานศึกษาลงนามในเอกสารที่จัดทำขึ้นใหม่ทั้ง 2 ฉบับ พร้อมกับกรอกวันที่ เดือน พ.ศ. ที่ลงนามในเอกสาร แล้วประทับตราสถานศึกษา (สีแดงชาด) ที่รูปถ่ายของนักเรียนและที่ลายเซ็นของผู้บริหารสถานศึกษา

21 3. รับ ปพ.1 ไปแล้ว จำเป็นต้องขอฉบับใหม่ ให้ยื่นคำขอร้อง พร้อมด้วยเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร สถานศึกษาดำเนินการออกเอกสารใหม่จากต้นฉบับเดิมและให้นายทะเบียนและผู้บริหารสถานศึกษาที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ลงนามในเอกสารที่จัดทำใหม่ทั้ง 2 ฉบับ 4. การออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนต้องทำบัญชีจ่ายแบบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในทุกกรณีและบันทึกในสมุดจดหมายเหตุรายวันของสถานศึกษาทุกครั้งที่มีการออกเอกสาร LOGO

22 การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนกรณีสูญหายหรือเสียหาย
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เป็นเอกสารหลักฐานสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องดำเนินการควบคุม ดังนั้น ถ้าเกิดการสูญหายหรือเสียหาย จะต้องดำเนินการสอบสวนและประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ที่สูญหาย หรือเสียหาย พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ LOGO

23 กรณีสูญหายขณะทำการขนส่ง หรือเก็บรักษาอยู่ที่โรงเรียน
ให้ผู้ทำให้เกิดการสูญหาย ได้แก่ สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานที่จัดส่ง ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. แจ้งความเอกสารสูญหายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลงบันทึกรายงานประจำวันรับแจ้งเอกสารหาย แล้วเก็บใบแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน 2. แจ้งเรื่องแบบพิมพ์ (ปพ.1) ฉบับที่สูญหาย (พร้อมแนบสำเนาเอกสาร ลงบันทึกรายงานประจำวัน) ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัดโดยด่วน LOGO

24 3. สพป. สพม. ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง แล้วทำรายงานเพื่อขอยกเลิกแบบพิมพ์พร้อมแนบร่างประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ต่อผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 4. ผอ.สพป./สพม. พิจารณาลงนามและประกาศยกเลิกแบบพิมพ์เมื่อมีการลงนามเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการแจ้งประกาศยกเลิกถึงกระทรวงทุกกระทรวง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดไม่ให้รับพิจารณาเอกสาร ปพ.1 ที่ถูกยกเลิกต่อไป LOGO

25 กรณีที่เขียนผิดพลาด สกปรก หรือเกิดการชำรุดเสียหายด้วยเหตุอื่นใดจนไม่อาจใช้การได้
1. ทำรายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ (ปพ.1) เสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด/ที่โรงเรียนตั้งอยู่ 2. สพป. สพม. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสวน ทำรายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ ปพ.1 ต่อผู้อำนวยการเขตพื้นที่ พร้อมแนบประกาศยกเลิกแบบพิมพ์เพื่อลงนาม 3. ผอ.สพป./สพม. พิจารณาลงนามและประกาศยกเลิกแบบพิมพ์เมื่อมีการลงนามเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการแจ้งประกาศยกเลิกถึงกระทรวงทุกกระทรวง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดไม่ให้รับพิจารณาเอกสาร ปพ.1 ที่ถูกยกเลิกต่อไป LOGO

26 เอกสาร ปพ.2

27 การจัดทำหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร (ปพ.2)
ประกาศนียบัตร (ปพ.2) เป็นเอกสารที่สถานศึกษา ออกให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นการจบการศึกษาภาคบังคับและ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแสดงวุฒิการศึกษาและรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียนสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของตน เข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าทำงาน หรือเพื่อ การอื่นใดที่ต้องแสดงวุฒิการศึกษา

28 รูปแบบของประกาศนียบัตร (ปพ.2)
ประกาศนียบัตร (ปพ.2) มี ๒ แบบ ได้แก่ 1. ประกาศนียบัตร สำหรับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) (ปพ.2 : บ) 2. ประกาศนียบัตร สำหรับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) (ปพ.2 : พ)

29 การกรอกตัวเลข ใช้ตัวเลขไทย
การออกประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ออกให้กับผู้เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.๓) และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.๖) โดยใช้แบบฟอร์มที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โรงเรียนต้องควบคุมการจัดทำการออกเอกสาร และการเก็บรักษา แบบฟอร์มของเอกสารให้ปลอดภัย อย่าให้เกิดชำรุด เสียหาย สูญหาย หรือมีการนำไปออกให้กับผู้เรียนในทางมิชอบ กรณีรับเอกสารไปแล้วขอรับเอกสารนี้ใหม่ โรงเรียนจะต้องออกใบแทนให้ โดยใช้แบบฟอร์มใบแทนประกาศนียบัตร ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด การกรอกตัวเลข ใช้ตัวเลขไทย

30 1 2 วัน เดือน ปี ที่ผู้บริหาร อนุมัติจบ ตาม ปพ.3
ประทับตราโรงเรียนทับลายมือชื่อ ผอ. /ตราดุน หรือสีแดงชาด

31 ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ที่รับ

32 1. กรณีผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่มารับ ปพ
1.กรณีผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่มารับ ปพ.๒ ตามกำหนดเวลาที่ โรงเรียนกำหนด ผู้สำเร็จการศึกษาต้องยืนคำขอรับ ปพ.๒ ด้วยตนเองตามแบบคำร้อง 2.กรณีผู้สำเร็จการศึกษารับ ปพ.๒ ไปแล้ว เกิดชำรุด สูญหาย ให้โรงเรียนออกใบแทน 20 บาท (หาย : แจ้งความ ชำรุด : เอาใบเก่าแนบ) 3.กรณีผู้สำเร็จการศึกษารับ ปพ.๒ พ้นกำหนดเกิน10ปี ให้โรงเรียนออกใบแทน 30 บาท

33 เอกสาร ปพ.3

34 การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
เอกสารอนุมัติการจบหลักสูตร โดยบันทึกรายชื่อและ ข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.๖) ผู้จบการศึกษา ภาคบังคับ (ม.๓) และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.๖) ตามหลักสูตร เป็นเอกสารสำหรับอนุมัติผลการเรียน ให้ผู้เรียนเป็นผู้สำเร็จการศึกษา เป็นเอกสารสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองความสำเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละคน LOGO

35 แบบรายงานผลการเรียนผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
รูปแบบของแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) แบบรายงานผลการเรียนผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) จำแนกเป็น ๓ แบบ คือ ๑. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓ : ป) ๒. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓ : บ) ๓. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓ : พ)

36 การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
๑. แต่งตั้งนายทะเบียนของสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ เพื่อรับผิดชอบการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) และเอกสารสำคัญอื่นๆ ของสถานศึกษา ๒. แต่งตั้งคณะกรมการดำเนินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นคราวๆ ไป ประกอบด้วยผู้เขียน/พิมพ์ ผู้ทาน และผู้ตรวจ ดำเนินงานภายใต้การกำกับของนายทะเบียน ๓. คณะกรรมการในข้อ ๒ ต้องดำเนินการจัดทำโดยปฏิบัติตามคำชี้แจงการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) แนบท้ายคำสั่งนี้อย่างถูกต้อง LOGO

37 ๔. จัดทำ ปพ.๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กรรมการทุกคนและนายทะเบียนลงนามไว้ที่ด้านหน้าของเอกสารในช่องที่กำหนดไว้ทุกแผ่น ก่อนเสนอให้ผู้อำนวยการ หรืออาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่ แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติการจบหลักสูตร ๕. เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน พิจารณา ปพ.๓ ที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ และรอบคอบก่อนลงนาม อนุมัติผลการจบหลักสูตร ๖. จัดเก็บ ปพ.๓ ตามแนวปฏิบัติข้างต้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผู้จบการศึกษาต่อไป

38 การจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
การจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ให้ดำเนินการดังนี้ ระดับประถมศึกษา สถานศึกษาจัดทำ ๒ ชุด โดยเก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา ๑ ชุด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ๑ ชุด ระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาจัดทำ ๓ ชุด โดยเก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา ๑ ชุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑ ชุด และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่เป็นต้นสังกัด ๑ ชุด สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หมายรวมถึง โรงเรียนขยายโอกาสเดิม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ สังกัดอื่น ส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดเก็บเฉพาะสถานศึกษาในสังกัด

39 การจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
- แบบรายงาน ปพ.๓ ที่จัดเก็บไว้เดิมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อนการกำหนดแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาให้จัดเก็บที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่เป็นต้นสังกัดของสถานศึกษา ทั้งนี้ ในการจัดเก็บแบบรายงาน (ปพ.๓) ให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

40 การอนุมัติจบการศึกษา
สถานศึกษาสามารถอนุมัติจบการศึกษาให้ผู้เรียนได้ตลอดปี โดยไม่ต้องรอจนถึงปลายภาคหรือปลายปีการศึกษา ควรคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ การอนุมัติ ให้จบการศึกษาภายในวันเดือนปีเดียวกันถือเป็นการจบการศึกษารุ่นเดียวกัน วันอนุมัติจบการศึกษา ภาคเรียน และปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา

41 การอนุมัติจบการศึกษาพร้อมรุ่น
ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์การจบการศึกษาในรุ่นปกติ จัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาฉบับเดียวกัน และอนุมัติให้จบการศึกษา ภายในวันเดือนปีเดียวกัน การอนุมัติจบการศึกษาไม่พร้อมรุ่น ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์การจบการศึกษาในรุ่นปกติ จำเป็นต้องเรียนต่อเพื่อให้จบหลักสูตร เช่น จบภาคฤดูร้อน หรือต้องแก้ไขผลการเรียน หรือด้วยเหตุจำเป็นบางประการ เมื่อผู้เรียนมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์การจบการศึกษาแล้ว สามารถอนุมัติให้จบได้

42 1.เขียนด้วยเลขฮินดูอารบิค
2.เรียงลำดับนักเรียนที่จบจากเลขประจำตัวนักเรียนจากน้อยไปหามาก จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา แยกชาย หญิง จำนวนรวม ตามที่อนุมัติให้จบการศึกษาในครั้งนั้นๆ

43 ผู้บริหาร ลงลายมือชื่อ ใต้เส้นแดง พร้อมระบุ ชื่อ- สกุล ให้ชัดเจน

44 ผู้บริหาร ลงลายมือชื่อ ใต้เส้นแดง พร้อมระบุ ชื่อ- สกุล ให้ชัดเจน

45

46 ศน.กัลยา

47 สพฐ.ให้บุคลากรผู้รับผิดชอบ งานทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษาระดับโรงเรียนเข้าชมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับประถมศึกษา(SchoolMIS) ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ(Video  Conference) ในวันที่  27  กรกฎาคม  2558 (เวลา  น.)  หรือรับชมถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ที่ LOGO

48 https://youtu.be/P793aRHHYwE

49 LOGO

50

51 http://register.obec.expert http://schoolmis.obec.expert LOGO

52 โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ผลการเรียน LOGO

53 กรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของโรงเรียน
กรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของโรงเรียน

54 เมนูหลัก 1.ข้อมูลโรงเรียน 2.ผลการเรียน

55 แก้ไขข้อมูลโรงเรียน LOGO

56 เมนูหลัก 3.ผลการเรียน 3.1 บันทึกผลการเรียน

57 > เพิ่มรายวิชา LOGO

58 โรงเรียนดำเนินการเพิ่มรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
LOGO

59 แก้ไขเพิ่ม/ลบ รายวิชา
LOGO

60 การกรอกข้อมูล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

61 กรอกข้อมูล โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557
กรอกข้อมูล โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557

62 เมนูหลัก 3.2 บันทึก ปพ.1

63

64 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2557 กรอกข้อมูลตั้งแต่ชั้น ป.1-6

65

66

67

68 ให้ผู้เข้าอบรมดำเนินการบันทึกรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น ป
ให้ผู้เข้าอบรมดำเนินการบันทึกรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557 คือ ชั้น ป.1/2552-ป.6/2557 ให้ครบกับนักเรียนเลขที่ 1 (คนเดียว)

69

70

71

72

73

74 LOGO

75 การกรอกข้อมูล O-NET

76

77 Bussayamas Supervision

78 https://sobphrae1.wordpress.com/
LOGO


ดาวน์โหลด ppt ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ที่ ศน.สานิต แจก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google