งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวที Wifi(รหัส ) techno1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวที Wifi(รหัส ) techno1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://schoolmis.obec.expert เวที Wifi(รหัส0123456789) techno1
Saktong1 Saktong2

2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑
เอกสารหลักฐานการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ.

3 เวที wifi Meet1 Saktong1 Saktong2

4 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) เอกสารบันทึกผลการเรียนตามหลักสูตรฯ จัดทำและออกให้นักเรียนเป็นรายบุคคล เมื่อจบการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษาทุกกรณี ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรฯ เพื่อรับรองศักดิ์และสิทธ์ของผู้สำเร็จการศึกษา แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เอกสารอนุมัติการจบการศึกษา ป.๖, ม.๓, ม.๖ ของผู้เรียนในแต่ละรุ่น ใช้ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาและใช้ตรวจสอบยืนยันและรับรองความสำเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละคนตลอดไป กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

5 ข้อสังเกต ๑. แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน ใช้เฉพาะในสถานศึกษา ที่จัดซื้อเท่านั้น ห้ามแลกเปลี่ยนหรือขอยืมใช้ระหว่างสถานศึกษา เป็นอันขาด ๒. ระเบียนแสดงผลการเรียน จัดซื้อมาแล้วไม่ประสงค์จะนำมาใช้ สถานศึกษาต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป ๓. การออกระเบียนแสดงผลการเรียนให้ผู้เรียน ต้องทำบัญชีจ่าย ในทุกกรณีและบันทึกในสมุดจดหมายเหตุรายวันของสถานศึกษาทุกครั้ง ที่มีการออกเอกสาร กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

6 การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
ให้กรอกด้วย วิธีการเขียนหรือพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดหรือ คอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเลือกใช้วิธีการใดแล้วให้ ใช้วิธีการนั้นตลอดทั้งแผ่น โดยให้กรอกหมึกสีดำหรือสีน้ำเงิน ตัวเลขใช้อารบิกเท่านั้น ห้ามลบ หรือขูดข้อมูลที่กรอกไปแล้วกรณีเขียนผิดหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้ขีดฆ่าข้อความที่เขียนผิดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อความที่ถูกต้องหรือต้องการไว้ข้างบนและให้นายทะเบียนลงนามกำกับไว้ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

7 วันอนุมัติการจบ ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่สถานศึกษาอนุมัติ ให้ผู้เรียนจบระดับชั้นที่เรียน ได้แก่ วันที่ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามและอนุมัติผลการเรียนในแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) กรณีผู้เรียนออกจากสถานศึกษาก่อนจบระดับชั้น ให้ขีดเครื่องหมาย “ - ” กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

8 วันออกจากโรงเรียน ให้กรอกวันที่ เดือน และ พ.ศ. ที่ผู้เรียนออกจากสถานศึกษา ตาม “วันจำหน่าย” ที่ระบุในทะเบียนนักเรียน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

9 สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน
สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน ให้กรอกดังนี้ ๑. จบประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้กรอก “จบการศึกษาระดับประถมศึกษา” ๒. จบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้กรอก “จบการศึกษาภาคบังคับ” ๓. จบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ให้กรอก “จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ๔. นักเรียนที่ออกจากสถานศึกษากรณีอื่นๆ ให้กรอก “ศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น” กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

10 การออกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
สถานศึกษาต้อง จัดทำต้นฉบับ (ปพ.๑) ให้นักเรียนทุกคน โดยใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดพร้อมกับกรอกข้อมูล ที่กำหนดในเอกสารอย่างครบถ้วน แต่ไม่ต้องติดรูปถ่ายของนักเรียน ไม่ต้องลงนามนายทะเบียนและหัวหน้าสถานศึกษา ให้สถานศึกษาจัดทำต้นฉบับของเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วนและเก็บรักษาไว้อย่างดีตลอดไป อย่าให้เกิดการชำรุด เสียหาย สูญหาย หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสาร เป็นอันขาด กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

11 การออกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
การออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ให้นักเรียน ให้จัดทำดังนี้ ๑. จัดทำคู่ฉบับขึ้น ๒ ฉบับ โดยใช้วิธีการถ่ายสำเนาจากต้นฉบับ หรือนำแบบพิมพ์เอกสารที่ใช้จัดทำต้นฉบับมาคัดลอกข้อมูลจากต้นฉบับก็ได้ (กรณีนี้ใช้นำเลขชุดที่ เลขที่ ของเอกสารต้นฉบับไปกรอกที่ช่อง หมายเหตุของเอกสารที่ลอกใหม่ทั้ง ๒ ฉบับ โดยกรอกว่า เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสาร คู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับชุดที่ เลขที่ ) ๒. ติดรูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซม. ให้นายทะเบียนและผู้บริหารสถานศึกษาลงนามในเอกสารที่จัดทำขึ้นใหม่ทั้ง ๒ ฉบับ พร้อมกับกรอกวันที่ เดือน พ.ศ ที่ลงนามในเอกสาร แล้วประทับตราสถานศึกษา (สีแดงชาด) ที่รูปถ่ายของนักเรียนและที่ลายเซ็นของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

12 การออกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
๓. รับ ปพ.๑ ไปแล้ว จำเป็นต้องขอฉบับใหม่ ให้ยื่นคำขอร้อง พร้อมด้วยเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร สถานศึกษาดำเนินการออกเอกสารใหม่จากต้นฉบับเดิมและให้นายทะเบียนและผู้บริหารสถานศึกษาที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ลงนามในเอกสารที่จัดทำใหม่ทั้ง ๒ ฉบับ ๔. การออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนต้องทำบัญชีจ่ายแบบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ในทุกกรณีและบันทึกในสมุดจดหมายเหตุรายวันของสถานศึกษาทุกครั้งที่มีการออกเอกสาร กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

13 การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนกรณีสูญหายหรือเสียหาย
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) เป็นเอกสารหลักฐานสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องดำเนินการควบคุม ดังนั้น ถ้าเกิดการสูญหายหรือเสียหาย จะต้องดำเนินการสอบสวนและประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ที่สูญหาย หรือเสียหาย พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

14 กรณีสูญหายขณะทำการขนส่ง หรือเก็บรักษาอยู่ที่โรงเรียน
การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนกรณีสูญหายหรือเสียหาย กรณีสูญหายขณะทำการขนส่ง หรือเก็บรักษาอยู่ที่โรงเรียน ให้ผู้ทำให้เกิดการสูญหาย ได้แก่ สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานที่จัดส่ง ดำเนินการดังต่อไปนี้ ๑. แจ้งความเอกสารสูญหายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลงบันทึกรายงานประจำวันรับแจ้งเอกสารหาย แล้วเก็บใบแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน ๒. แจ้งเรื่องแบบพิมพ์ (ปพ.๑) ฉบับที่สูญหาย (พร้อมแนบสำเนาเอกสาร ลงบันทึกรายงานประจำวัน) ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัดโดยด่วน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

15 การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนกรณีสูญหายหรือเสียหาย
๓. สพป. สพม. ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง แล้วทำรายงานเพื่อขอยกเลิกแบบพิมพ์พร้อมแนบร่างประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ต่อผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ๔. ผอ.สพป. สพม. พิจารณาลงนามและประกาศยกเลิกแบบพิมพ์เมื่อมีการลงนามเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการแจ้งประกาศยกเลิกถึงกระทรวงทุกกระทรวง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดไม่ให้รับพิจารณาเอกสาร ปพ.๑ ที่ถูกยกเลิกต่อไป กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

16 การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนกรณีสูญหายหรือเสียหาย
กรณีที่เขียนผิดพลาด สกปรก หรือเกิดการชำรุดเสียหายด้วยเหตุอื่นใดจนไม่อาจใช้การได้ ๑. ทำรายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ (ปพ.๑) เสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด/ที่โรงเรียนตั้งอยู่ ๒. สพป. สพม. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสวน ทำรายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ ปพ.๑ ต่อผู้อำนวยการเขตพื้นที่ พร้อมแนบประกาศยกเลิกแบบพิมพ์เพื่อลงนาม กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

17 การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนกรณีสูญหายหรือเสียหาย
๓. ผอ.สพป. สพม. พิจารณาลงนาม และ ประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนดำเนินการแจ้งประกาศยกเลิกถึงกระทรวง ทุกกระทรวง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ แจ้งหน่วยงานในสังกัดไม่ให้รับพิจารณาเอกสาร ปพ.๑ ที่ถูกยกเลิกต่อไป กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

18 การจัดทำหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร (ปพ.๒)
ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) เป็นเอกสารที่สถานศึกษา ออกให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งเป็นการจบการศึกษาภาคบังคับและ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแสดงวุฒิการศึกษาและรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียนสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของตน เข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าทำงาน หรือเพื่อ การอื่นใดที่ต้องแสดงวุฒิการศึกษา กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

19 การจัดทำหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร (ปพ.๒)
รูปแบบของประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) มี ๒ แบบ ได้แก่ ๑. ประกาศนียบัตร สำหรับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) (ปพ.๒ : บ) ๒. ประกาศนียบัตร สำหรับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) (ปพ.๒ : พ) กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

20 การจัดทำหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร (ปพ.๒)
การออกประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ออกให้กับผู้เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.๓) และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.๖) โดยใช้แบบฟอร์มที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โรงเรียนต้องควบคุมการจัดทำการออกเอกสาร และการเก็บรักษาแบบฟอร์มของเอกสารให้ปลอดภัย อย่าให้เกิดชำรุด เสียหาย สูญหาย หรือมีการนำไปออก ให้กับผู้เรียนในทางมิชอบ กรณีรับเอกสารไปแล้วขอรับเอกสารนี้ใหม่ โรงเรียน จะต้องออกใบแทนให้ โดยใช้แบบฟอร์มใบแทนประกาศนียบัตร ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

21 การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
เอกสารอนุมัติการจบหลักสูตร โดยบันทึกรายชื่อและ ข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.๖) ผู้จบการศึกษา ภาคบังคับ (ม.๓) และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.๖) ตามหลักสูตร เป็นเอกสารสำหรับอนุมัติผลการเรียน ให้ผู้เรียนเป็นผู้สำเร็จการศึกษา เป็นเอกสารสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองความสำเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละคน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

22 การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
รูปแบบของแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) แบบรายงานผลการเรียนผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) จำแนกเป็น ๓ แบบ คือ ๑. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓ : ป) ๒. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓ : บ) ๓. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓ : พ) กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

23 การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
๑. แต่งตั้งนายทะเบียนของสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ เพื่อรับผิดชอบการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) และเอกสารสำคัญอื่นๆ ของสถานศึกษา ๒. แต่งตั้งคณะกรมการดำเนินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นคราวๆ ไป ประกอบด้วยผู้เขียน/พิมพ์ ผู้ทาน และผู้ตรวจ ดำเนินงานภายใต้การกำกับของนายทะเบียน ๓. คณะกรรมการในข้อ ๒ ต้องดำเนินการจัดทำโดยปฏิบัติตามคำชี้แจงการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) แนบท้ายคำสั่งนี้อย่างถูกต้อง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

24 การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
๔. จัดทำ ปพ.๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กรรมการทุกคนและนายทะเบียนลงนามไว้ที่ด้านหน้าของเอกสารในช่องที่กำหนดไว้ทุกแผ่น ก่อนเสนอให้ผู้อำนวยการ หรืออาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่ แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติการจบหลักสูตร ๕. เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน พิจารณา ปพ.๓ ที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ และรอบคอบก่อนลงนาม อนุมัติผลการจบหลักสูตร ๖. จัดเก็บ ปพ.๓ ตามแนวปฏิบัติข้างต้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผู้จบการศึกษาต่อไป กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

25 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๕/๒๕๕๖
เรื่องการปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) คำอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๕) แนบท้ายกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.๕/๒๕๕๖ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

26 LOGO คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๕/๒๕๕๖
เรื่องการปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) คำอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๕) แนบท้ายกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.๕/๒๕๕๖ LOGO

27 ๑. ผลการเรียนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๑.๑ ช่อง “หน่วยน้ำหนักรวม (ป.๔-๖)” ให้สถานศึกษาแปลงเวลาเรียนจากจำนวนชั่วโมงที่เรียนในแต่ละรายวิชาให้เป็นหน่วยน้ำหนัก โดย ๔๐ ชั่วโมงเท่ากับ ๑ หน่วยน้ำหนัก แล้วกรอกจำนวนหน่วยน้ำหนักรวมของทุกรายวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โดยจำแนกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) สำหรับ รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ถ้าโรงเรียนใดไม่ได้เปิดสอน ในรายวิชานี้ ให้ขีดเครื่องหมาย “–” ๑.๒ ช่อง “ผลการเรียนเฉลี่ย (ป.๔-๖)” ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชา ที่ผู้เรียนได้เรียนแล้ว โดยจำแนกการเฉลี่ยเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้/การศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง (IS) กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

28 ๒. ผลการเรียนเฉลี่ยตลอด ๓ ปี (ป.๔-๖)
๒.๑ ช่อง “หน่วยน้ำหนักรวม (ป.๔-๖)” ให้กรอกจำนวนหน่วยน้ำหนักรวม ของทุกรายวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ๒.๒ ช่อง “ผลการเรียนเฉลี่ย (ป.๔-๖)” ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ย ของทุกรายวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนแล้ว โดยรวมเฉลี่ยทุกรายวิชาที่เรียน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

29 ๓. ช่อง “สัดส่วนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ”
๓.๑ หัวข้อ “ร้อยละ......ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอด ๓ ปี (ป.๔-๖)” ให้กรอกสัดส่วนของผลการเรียนเฉลี่ยตลอด ๓ ปี (ป.๔-๖) ตามประกาศการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช๒๕๕๖ แล้วคิดผลการเรียนที่ได้ตามสัดส่วนนั้น ๓.๒ หัวข้อ “ร้อยละ......ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน” ให้กรอกสัดส่วนของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ตามประกาศการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แล้วคิดคำนวณผลการทดสอบที่ได้ตามสัดส่วนนั้น ๓.๒ หัวข้อ “ผลการเรียนเฉลี่ยรวม” ให้กรอกผลรวมจากการคิดสัดส่วนระหว่างผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

30 “เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ.”
๔. ช่อง “หมายเหตุ” ๔.๑ กรณีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ถ้าเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้ระบุข้อความลงในช่องหมายเหตุ ดังนี้ “เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ.” ถ้าไม่ใช่เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้ระบุข้อความลงในช่องหมายเหตุ ดังนี้ “เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)” ๔.๒ กรณีที่นักเรียนย้ายจากโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือโรงเรียนทั่วไปที่จัด การเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) มาเรียนโรงเรียนทั่วไปที่ไม่ได้จัด การเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ให้ระบุข้อความลงในช่องหมายเหตุ ดังนี้ “ย้ายมาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ.” หรือ “ย้ายมาจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง (IS)” กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

31 ๑. ผลการเรียนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๑.๑ ช่อง “หน่วยกิตรวม” ให้กรอกจำนวนหน่วยกิตรวมของทุกรายวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนแล้ว โดยจำแนกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) สำหรับ รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ถ้าโรงเรียนใดไม่ได้เปิดสอน ในรายวิชานี้ ให้ขีดเครื่องหมาย “–” ๑.๒ ช่อง “ผลการเรียนเฉลี่ย” ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนแล้ว โดยจำแนกการเฉลี่ยเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

32 ๒. ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
๒.๑ ช่อง “หน่วยกิตรวม” ให้กรอกจำนวนหน่วยกิตรวมของทุกรายวิชาที่ผู้เรียน ได้เรียนแล้ว โดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ๒.๒ ช่อง “ผลการเรียนเฉลี่ย” ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนแล้ว โดยรวมเฉลี่ยทุกรายวิชาที่เรียน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

33 ๓. ช่อง “สัดส่วนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ”
๓.๑ หัวข้อ “ร้อยละ......ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร” ให้กรอกสัดส่วน ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตามประกาศการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แล้วคิดคำนวณผลการเรียน ที่ได้ตามสัดส่วนนั้น  ๓.๒ หัวข้อ “ร้อยละ......ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน” ให้กรอกสัดส่วนของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ตามประกาศการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แล้วคิดผลการเรียนที่ได้ตามสัดส่วนนั้น ๓.๓ หัวข้อ “ผลการเรียนเฉลี่ยรวม” ให้กรอกผลรวมจากการคิดสัดส่วนระหว่าง ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

34 “เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ.”
๔. ช่อง “หมายเหตุ” ๔.๑ กรณีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ถ้าเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้ระบุข้อความลงในช่องหมายเหตุ ดังนี้ “เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ.” ถ้าไม่ใช่เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้ระบุข้อความลงในช่องหมายเหตุ ดังนี้ “เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)” ๔.๒ กรณีที่นักเรียนย้ายจากโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) มาเรียนโรงเรียนทั่วไปที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ให้ระบุข้อความลงในช่องหมายเหตุ ดังนี้ “ย้ายมาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ.” หรือ “ย้ายมาจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง (IS)” กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

35 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการิ กทม. ๑๐๓๐๐
ด่วนมาก ที่ ศธ. ๐๔๐๑๐/ว๒๒๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการิ กทม. ๑๐๓๐๐ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาที่ กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

36 เริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
๑. แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) ฉบับปรับปรุง เริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ๑.๑ กรณีสถานศึกษามีแบบพิมพ์ ปพ.๑ แบบปกติ ซึ่งมีลักษณะเป็น แบบพิมพ์สมบูรณ์ ใช้กรอกข้อมูลด้วยการเขียนหรือพิมพ์ดีด กรณีนี้ สถานศึกษา ไม่สามารถ ใช้แบบพิมพ์ที่มีอยู่เดิมได้ ต้องสั่งซื้อแบบพิมพ์ฉบับปรับปรุงใหม่ ๑.๒ กรณีสถานศึกษามีแบบพิมพ์ ปพ.๑ ฉบับที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ กรณีนี้ สถานศึกษาสามารถใช้แบบพิมพ์ที่มีอยู่เดิมได้ โดยให้ขึ้นเล่มใหม่ ไม่ควรใช้ต่อจาก เล่มเดิมที่เหลือ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบเอกสาร กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

37 ปพ.๑ และปพ.๒ จากองค์การค้าของ สกสค. ให้กับสถานศึกษาในสังกัด
๒. การสั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ ๒.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อแบบพิมพ์ ปพ.๑ และปพ.๒ จากองค์การค้าของ สกสค. ให้กับสถานศึกษาในสังกัด และสถานศึกษาสังกัดอื่นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตนั้น ๒.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อแบบพิมพ์ ปพ.๑ และปพ.๒ จากองค์การค้าของ สกสค. ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ๒.๓ สถานศึกษาสั่งซื้อ ปพ.๓ โดยตรงได้ที่องค์การค้าของ สกสค. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

38 ๓. การจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
๓.๑ การจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ให้ดำเนินการดังนี้ ระดับประถมศึกษา สถานศึกษาจัดทำ ๒ ชุด โดยเก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา ๑ ชุด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ๑ ชุด ระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาจัดทำ ๓ ชุด โดยเก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา ๑ ชุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑ ชุด และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่เป็นต้นสังกัด ๑ ชุด สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หมายรวมถึง โรงเรียนขยายโอกาสเดิม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดอื่น ส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดเก็บเฉพาะ สถานศึกษาในสังกัด กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

39 ๓. การจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
๓.๒ แบบรายงาน ปพ.๓ ที่จัดเก็บไว้เดิมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อนการกำหนดแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษา ให้จัดเก็บที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่เป็นต้นสังกัดของสถานศึกษา ทั้งนี้ ในการจัดเก็บแบบรายงาน (ปพ.๓) ให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

40 ๔. การอนุมัติจบการศึกษา
สถานศึกษาสามารถอนุมัติจบการศึกษาให้ผู้เรียนได้ตลอดปี โดยไม่ต้องรอจนถึงปลายภาคหรือปลายปีการศึกษา ควรคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ การอนุมัติ ให้จบการศึกษาภายในวันเดือนปีเดียวกันถือเป็นการจบการศึกษารุ่นเดียวกัน วันอนุมัติจบการศึกษา ภาคเรียน และปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

41 ๔. การอนุมัติจบการศึกษา
๔.๑ การอนุมัติจบการศึกษาพร้อมรุ่น ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์การจบการศึกษาในรุ่นปกติ จัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาฉบับเดียวกัน และอนุมัติให้จบการศึกษา ภายในวันเดือนปีเดียวกัน ๔.๒ การอนุมัติจบการศึกษาไม่พร้อมรุ่น ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์การจบการศึกษาในรุ่นปกติ จำเป็นต้องเรียนต่อเพื่อให้จบหลักสูตร เช่น จบภาคฤดูร้อน หรือต้องแก้ไขผลการเรียน หรือด้วยเหตุจำเป็นบางประการ เมื่อผู้เรียนมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์การจบการศึกษาแล้ว สามารถอนุมัติให้จบได้ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

42 ๕. การรับรองจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
การออกหนังสือรับรองการจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ ในต่างประเทศ เป็นอำนาจการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถนำไปใช้ควบคู่กับใบแสดงผลการเรียนเป็นรายวิชา (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้แก่ผู้ร้องขอ เป็นรายบุคคล กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

43 ๖. การแต่งตั้งเจ้าพนักงานทะเบียนของเขตพื้นที่การศึกษา
การดำเนินงานทะเบียนและเอกสารหลักฐานการศึกษาจำเป็น ต้องมีเจ้าพนักงานทะเบียนของเขตพื้นที่ ดังนั้น ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ต้องแต่งตั้งเจ้าพนักงานทะเบียนของเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเป็นทางการ เพื่อดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดและสังกัดอื่นที่ตั้งอยู่ ภายในเขตของท่านทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก. สพฐ. LOGO

44

45

46 สพฐ.ให้บุคลากรผู้รับผิดชอบ งานทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษาระดับโรงเรียนเข้าชมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับประถมศึกษา(SchoolMIS) ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ(Video  Conference) ในวันที่  27  กรกฎาคม  2558 (เวลา  น.)  หรือรับชมถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ที่ LOGO

47 LOGO

48 LOGO

49 https://youtu.be/P793aRHHYwE

50 LOGO

51 โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ผลการเรียน LOGO

52 กรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของโรงเรียน
กรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของโรงเรียน

53 เมนูหลัก 1.ข้อมูลโรงเรียน 2.ข้อมูลโรงเรียน

54 เมนูหลัก 3.ผลการเรียน 3.1 บันทึกผลการเรียน LOGO

55 > เพิ่มรายวิชา LOGO

56 โรงเรียนดำเนินการเพิ่มรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
LOGO

57 แก้ไขเพิ่ม/ลบ รายวิชา
LOGO

58 การกรอกข้อมูล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

59 กรอกข้อมูล โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557
กรอกข้อมูล โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557

60 เมนูหลัก 3.2 บันทึก ปพ.1

61

62 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2557 กรอกข้อมูลตั้งแต่ชั้น ป.1-6

63

64

65

66 ให้ผู้เข้าอบรมดำเนินการบันทึกรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น ป
ให้ผู้เข้าอบรมดำเนินการบันทึกรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557 คือ ชั้น ป.1/2552-ป.6/2557 ให้ครบกับนักเรียนเลขที่ 1 (คนเดียว)

67

68

69

70

71 การกรอกข้อมูล O-NET

72 การกรอกข้อมูล O-NET

73

74 Bussayamas Supervision


ดาวน์โหลด ppt เวที Wifi(รหัส ) techno1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google