งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information System Development

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information System Development"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information System Development
การพัฒนาระบบสารสนเทศ Information System Development

2 What is the System Development Cycle?
What is an information system (IS)? ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล มนุษย์ และ กระบวนการที่ทำงานร่วมกัน เพื่อผลิตข่าวสารที่มีคุณภาพ ระบบ—ชุดของส่วนประกอบที่เชื่อมต่อประสานกันเพื่อไปสู่จุดหมายร่วมกัน p. 620 Next

3 The System Development Life Cycle
What are the phases of the system development cycle? Phase 2. Analysis Phase 1. Planning Phase 3. Design Phase 5. Operating, Support, and Security Phase 4. Implementation p Fig. 12-1 Next

4 What is the System Development Cycle?
What are guidelines for system development? จัดกลุ่มกิจกรรมของแต่ละ phase เชื่อมโยงไปยังผู้ใช้ กำหนด มาตรฐาน (กระบวนการที่บริษัทคาดหวังให้พนักงานกระทำ) p Next

5 What is the System Development Cycle?
Who participates in the system development life cycle? p. 622 Fig. 12-2 Next

6 What is the System Development Cycle?
What is a systems analyst? รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ติดต่อประสานงานระหว่าง users และ IT professionals p Next

7 What is the System Development Cycle?
What is the project team? จัดลำดับการทำงานในโครงการตั้งแต่เร่ิ่มต้นจนจบโครงการ ประกอบด้วย ผู้ใช้ (users) นักวิเคราะห์ระบบ ( systems analyst) และ บุคลากรไอทีอื่นๆ (other IT professionals) หัวหน้าโครงการ (Project leader) เป็นสมาชิกคนหนึ่งในทีมทำหน้าที่จัดการและควบคุมกำหนดการการและงบประมาณของโครงการ p. 623 Next

8 What is the System Development Cycle?
What is project management? กระบวนการ วางแผน กำหนดการ และควบคุม กิจกรรม ในช่วงเวลาของวัฏจักรการพัฒนาระบบ หัวหน้าโครงการ (Project leader) ทำหน้าที่ จำแนกส่วนประกอบของโครงการ วัตถุประสงค์ ความคาดหวัง ขอบเขต กิจกรรมที่จำเป็น เวลาที่คาดว่าจะต้องใช้ ในแต่ละกิจกรรม ประมาณการงบประมาณ ในแต่ละกิจกรรม ลำดับของกิจกรรม กิจกรรม ที่สามารถเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน p. 623 Next

9 What is the System Development Cycle?
What is a Gantt chart? เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวางแผนและกำหนดเวลาในการดำเนินการโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน Click to view Web Link, click Chapter 12, Click Web Link from left navigation, then click PERT Charts below Chapter 12 p Fig. 12-3 Next

10 What is the System Development Cycle?
What is project management software? โปรแกรมที่ หัวหน้าโครงการ ใช้วางแผน กำหนดการ และควบคุมการพัฒนาโครงการ p. 624 Fig. 12-4 Next

11 What is the System Development Cycle?
What is feasibility? Operational feasibility การศึกษาว่าจะมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาระบบเพียงใด Four feasibility tests: Schedule feasibility Economic feasibility (also called cost/benefit feasibility) Technical feasibility p. 625 Next

12 What is the System Development Cycle?
What is documentation? การรวบรวมข้อมูลและข่าวสารและการสรุป รวมทั้ง รายงาน แผนภาพ โปรแกรม และ เอกสารอื่นๆ มีการเก็บเอกสารทั้งหมดของโครงการ ไว้ในที่เดียวกัน p. 625 Next

13 What is the System Development Cycle?
What are six data and information gathering techniques? ตรวจสอบเอกสาร สังเกต สำรวจ สัมภาษณ์ จำลอง วิจัย p Fig. 12-5 Next

14 What Initiates the System Development Cycle?
What are some reasons to create or modify an information system? เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบ เพื่อพัฒนาระบบ มีการสั่งให้เปลี่ยนแปลง จากภายนอก การแข่งขันสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง p Next

15 What Initiates the System Development Cycle?
What is a request for system services? มีการร้องขอให้สร้างระบบใหม่ หรือ ปรับปรุงระบบ หรือ เรียกว่า project request p. 627 Fig. 12-6 Next

16 Planning Phase What is the planning phase? จัดสรรทรัพยากร
เริ่มต้นเมื่อ คณะกรรมการอำนวยการ ได้รับ project request คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มคนที่ทำหน้าที่ตัดสินใจให้บริษัท หน้าที่ของ คณะกรรมการ ตรวจสอบและพิจารณา project requests จัดลำดับความสำคัญproject requests จัดสรรทรัพยากร จัดทีมพัฒนาระบบ สำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณา p. 629 Next

17 Analysis Phase What is the analysis phase?
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น หรือ ศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study) วิเคราะห์ในรายละเอียด (detailed analysis) p. 630 Next

18 Analysis Phase What is the preliminary investigation?
ค้นหาปัญหาที่แท้จริง หรือ การปรับปรุง และดูว่าเหมาะสมที่จะดำเนินการหรือไม่ แล้วนำสิ่งที่ศึกษานำเสนอใน รายงานความเป็นไปได้ (feasibility report) หรือเรียกว่า การศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study) p. 630 Fig. 12-8 Next

19 บางทีเรียกว่า logical design
Analysis Phase What is detailed analysis? 1. ศึกษาว่าระบบปัจจุบันทำงานอย่างไร 2. หาว่า user ต้องการอะไร 3. แนะนำวิธีการที่ควรทำ บางทีเรียกว่า logical design p. 631 Next

20 Analysis Phase What is process modeling? เทคนิคที่ใช้อธิบาย
กระบวนการเปลี่ยนแปลง inputs ไปเป็น outputs หรือ เรียกว่า structured analysis and design เครื่องมือที่ใช้ใน process modeling Entity-relationship diagrams Data flow diagrams Project dictionary Click to view Web Link, click Chapter 12, Click Web Link from left navigation, then click Process Modeling below Chapter 12 p Next

21 Analysis Phase What is an entity-relationship diagram (ERD)?
p. 632 Fig. 12-9 Next

22 Analysis Phase What is a data flow diagram (DFD)?
เครื่องมือที่แสดงการไหลของข้อมูลในระบบ p Fig Next

23 Analysis Phase What is a project dictionary? เทคนิคหลากหลาย
ประกอบด้วยเอกสารทั้งหมด ของโครงการ สิ่งที่ช่วยในการเก็บรายละเอียดจำนวนมากของระบบ เทคนิคหลากหลาย เพื่อนำเข้าสิ่งต่างๆเข้าไปใน project dictionary Structured English Decision tables Decision trees Data dictionary p Next

24 Analysis Phase What is Structured English?
ใช้เพื่ออธิบายรายละเอียดของกระบวนการ p. 633 Fig Next

25 Analysis Phase What is a decision table?
แสดงเงื่อนไขและการกระทำที่สอดคล้องกับเงื่อนไข p. 634 Fig Next

26 Analysis Phase What is a decision tree? แสดงเงื่อนไขและการกระทำ
p. 634 Fig Next

27 Analysis Phase What is a data dictionary?
จัดเก็บ ชื่อ คำอธิบาย และรายละเอียดอื่นๆของ ข้อมูล p. 635 Fig Next

28 Analysis Phase What is a use case diagram?
แสดงว่า Actor มีการเชื่อมต่อประสานกับระบบสารสนเทศอย่างไร Actor— user or other entity Use case— หน้าที่ของ actor p. 636 Fig Next

29 Analysis Phase What is the system proposal?
ประเมินความเป็นไปได้ของทางเลือกต่างๆในการแก้ปัญหา แนะนำการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้มากที่สุด นำเสนอคณะกรรมการอำนวยการที่ตัดสินใจว่าควรพัฒนาระบบอย่างไร p. 636 Next

30 Analysis Phase What are possible solutions? ซื้อ packaged software
Horizontal market software—meets needs of many companies ซื้อ packaged software ซอฟต์แวร์ที่วางจำหน่าย Vertical market software—designed for particular industry เขียน custom software ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้ Outsource มีแหล่งพัฒนาจากภายนอก p. 637 Next

31 Design Phase จัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
What is the design phase? จัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ พัฒนารายละเอียดของระบบสารสนเทศที่ปรับปรุงหรือระบบใหม่ p. 639 Next

32 ข้อเสนอของผู้จำหน่าย ข้อเสนอของผู้จำหน่าย
Design Phase What is needed to acquire new hardware and software? Identify all hardware and software requirements of new or modified system กำหนด คุณลักษณะทางเทคนิค เรียกหา ข้อเสนอของผู้จำหน่าย ทดสอบและประเมินผล ข้อเสนอของผู้จำหน่าย ตัดสินใจ p. 639 Next

33 ผู้จำหน่ายเสนอราคาผลิตภัณฑ์ กำหนดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
Design Phase What are three basic documents used to summarize technical specifications? ผู้จำหน่ายเสนอราคาผลิตภัณฑ์ กำหนดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ Request for quotation (RFQ) Request for proposal (RFP) ผู้จำหน่ายเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการและแจ้งราคา ขอข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และบริการ Request for information (RFI) p. 639 Next

34 Design Phase What is a turnkey solution?
จัดหาระบบที่สมบูรณ์โดยใช้ value-added reseller Value-added reseller (VAR) ซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตแล้วนำไปจำหน่ายโดยเสนอที่จะให้บริการเพิ่มเติม Authorized VARs ต้องมีคุณลักษณะตามที่ผู้ผลิตกำหนด Click to view Web Link, click Chapter 12, Click Web Link from left navigation, then click Value-Added Reseller below Chapter 12 p. 639 Fig Next

35 Design Phase How do systems analysts test software products?
ขอคำแนะนำจากผู้จำหน่าย พูดคุยกับผู้ใช้ปัจจุบัน ชมการสาธิตผลิตภัณฑ์ ใช้ซอฟต์แวร์รุ่นทดลอง ทำการทดสอบเพื่อวัดความสามารถของระบบ (Benchmark test) Click to view Web Link, click Chapter 12, Click Web Link from left navigation, then click Benchmark Tests below Chapter 12 p. 640 Fig Next

36 Design Phase What is a detailed design?
ออกแบบรายละเอียดของส่วนประกอบในวิธีการที่นำเสนอ บางครั้งเรียก physical design ประกอบด้วยหลายกิจกรรม Database design Input and output design Program design p. 641 Next

37 Design Phase What is a mockup?
ตัวอย่างของ input หรือ output ที่ประกอบด้วยข้อมูลจริง p. 641 Fig Next

38 Design Phase What is a layout chart?
Input หรือ output ที่ประกอบด้วย สัญลักษณ์ที่คล้ายกับที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม p. 641 Fig Next

39 การสร้างแบบจำลองเร็วเกินไป
Design Phase What is a prototype? แบบจำลองการทำงาน ของระบบที่นำเสนอ การสร้างแบบจำลองเร็วเกินไป อาจทำให้เกิดปัญหา p. 642 Next

40 Design Phase What is computer-aided software engineering (CASE)?
เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนกิจกรรมของวัฏจักรการพัฒนาระบบ ที่เก็บโครงการ เก็บแผนภาพ คุณลักษณะ คำอธิบาย โปรแกรม และสิ่งอืนที่เกียวข้อง กราฟิกส์ สามารถวาดแผนภาพได้ แบบจำลอง สร้างแบบจำลองของระบบที่นำเสนอ ประกันคุณภาพ วิเคราะห์สิ่งต่างๆเพื่อความถูกต้อง สร้างโปรแกรม สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากคุณลักษณะที่ออกแบบ Click to view Web Link, click Chapter 12, Click Web Link from left navigation, then click Case Tools below Chapter 12 การดูแล สร้างบัญชีผู้ใช้ สำรองและกู้ข้อมูล p Next

41 Design Phase What is an inspection? ตรวจสอบทั่วทั้งระบบ
การตรวจสอบที่เป็นทางการโดย ทีมโครงการ และ ผู้ใช้ ของ วัฏจักรการพัฒนาระบบ ใช้เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะของdetailed design ก่อนที่จะส่งมอบให้ ทีมการโปรแกรม ชี้ข้อผิดพลาดและ อนุญาตให้บุคลากรสารสนเทศ เข้าแก้ไข ตรวจสอบทั่วทั้งระบบ p. 643 Next

42 เปลี่ยนแปลงสู่ระบบใหม่ ติดตั้งและทดสอบระบบใหม่
Implementation Phase What is the implementation phase? จุดประสงค์ ต้องสร้าง หรือ ปรับปรุงระบบเพื่อส่งมอบให้ users เปลี่ยนแปลงสู่ระบบใหม่ ฝึกอบรมผู้ใช้ ติดตั้งและทดสอบระบบใหม่ พัฒนาโปรแกรม p. 643 Next

43 Implementation Phase What is the program development cycle?
Validate design Analyze requirements Implement design Design solution Document solution Test solution p. 643 Next

44 Implementation Phase What are the four types of tests performed by system developers? Unit Test Systems test ทดสอบทีละโปรแกรม ทดสอบทุกโปรแกรม ภายในงานเดียวกัน Integration Test Acceptance Test ทดสอบทุกงานรวมกัน ทดสอบระบบใหม่ โดยใช้ข้อมูลจริง p. 644 Next

45 Implementation Phase What is training?
แสดงการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใหม่ให้ผู้ใช้ดู p. 644 Fig Next

46 Implementation Phase What are conversion strategies?
ใช้เพื่อเปลี่ยนจากระบบเก่าสู่ระบบใหม่ p Fig Next

47 Operation, Support, and Security Phase
ประชุมเพื่อตรวจสอบ ว่า ระบบสารสนเทศที่นำไปใช้เป็นไปตามความต้องการ Operation, Support, and Security Phase กระทำกิจกรรมการดูแลบำรุงรักษา What is the operation, support, and security phase? จัดหาความช่วยเหลือต่อเนื่องหลังจากนำระบบไปใช้แล้ว ดำเนินการตรวจสอบระบบ ประเมินความปลอดภัยของระบบ p. 646 Next

48 Operation, Support, and Security Phase
What is a computer security plan? เขียนสรุปการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูลและข่าวสารของบริษัท กำหนดว่าอะไรคือ ข้อมูลข่าวสาร ที่สำคัญ ชี้ถึงความเสี่ยง ที่อาจทำให้ ข้อมูลข่าวสาร เสียหาย แสดง การรักษา ความปลอดภัยที่มีอย ู่เพื่อตรวจจับ ป้องกัน, และกู้คืน การสูญหายของข้อมูล p. 646 Next


ดาวน์โหลด ppt Information System Development

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google