งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัด และเลขนัยสำคัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัด และเลขนัยสำคัญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัด และเลขนัยสำคัญ

2 ต้องมีความรู้ต่อไปนี้
เลขนัยสำคัญ การปัดตัวเลข ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความมั่นใจในข้อมูล การตัดข้อมูลบางค่าทิ้ง ความผิดพลาด ความถูกต้องและแน่นอน

3

4

5

6

7

8 ( ) ______ How many cm are in 1.32 meters? equality: 1 m = 100 cm
(or 0.01 m = 1 cm) applicable conversion factors: ______ 1 m 100 cm ______ 1 m 100 cm or ( ) ______ 1 m 100 cm 132 cm X cm = 1.32 m = We use the idea of unit cancellation to decide upon which one of the two conversion factors we choose.

9 Again, the units must cancel.
How many meters is 8.72 cm? equality: 1 m = 100 cm applicable conversion factors: ______ 1 m 100 cm ______ 1 m 100 cm or ( ) ______ 1 m 100 cm m X m = 8.72 cm = Again, the units must cancel.

10 Again, the units must cancel.
How many feet is inches? equality: 1 ft = 12 in applicable conversion factors: ______ 1 ft 12 in ______ 1 ft 12 in or ( ) ____ 1 ft 12 in 3.28 ft X ft = in = Again, the units must cancel.

11 ( ) ( ) ____ ______ How many kilometers is 15,000 decimeters? 10 dm
1 km 1.5 km X km = 15,000 dm =

12 How many seconds is 4.38 days?
____ ( ) ( ) _____ ( ) ____ 24 h 1 d 1 h 60 min 1 min 60 s X s = 4.38 d 378,432 s = If we are accounting for significant figures, we would change this to… 3.78 x 105 s

13 Convert 7200mm to km 7200 mm 1 km 1 cm 10 mm 100,000 cm = .0072 km
= km CLE.3231.Math.1 Graph relationships and functions between manipulated (independent) variables and responding (dependent) variables.CLE.3231.Math.2 Solve for variables in an algebraic formula.

14 How many atoms are in 0.551 g of potassium (K) ? 1 mol K = g K 1 mol K = x 1023 atoms K 1 mol K 39.10 g K x x 6.022 x 1023 atoms K 1 mol K = 0.551 g K 8.49 x 1021 atoms K

15

16 เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
กลุ่มของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของการวัด ประกอบด้วย - ตัวเลขที่แสดงความแน่นอน (Certainty) - ตัวเลขที่แสดงความไม่แน่นอน (Uncertainty) เป็น ตัวเลขตัวแรกที่อยู่ต่อท้ายตัวเลขที่มีความแน่นอน

17

18

19 เลขนัยสำคัญ 1. เลขที่ไม่ใช่ 0 ทั้งหมด เป็นเลขนัยสำคัญ 456 cm.
1. เลขที่ไม่ใช่ 0 ทั้งหมด เป็นเลขนัยสำคัญ 456 cm. เลขนัยสำคัญ 3 ตัว 3.5 g เลขนัยสำคัญ 2 ตัว 2. เลข 0 ระหว่างเลขอื่น เป็นเลขนัยสำคัญ เลขนัยสำคัญ 4 ตัว 2005 kg เลขนัยสำคัญ 3 ตัว 1.01 cm

20 3. เลข 0 ทางด้านซ้ายของเลขอื่นไม่เป็นเลข
นัยสำคัญ เลขนัยสำคัญ 1 ตัว 0.02 g cm เลขนัยสำคัญ 2 ตัว 4. เลข 0 ทางด้านขวาของเลขอื่นและมีจุด ทศนิยมเป็นเลขนัยสำคัญ g เลขนัยสำคัญ 3 ตัว เลขนัยสำคัญ 3 ตัว 30.0 cm

21 5. เลข 0 ทางขวามือของเลขอื่นที่ไม่มีจุด ทศนิยมไม่จำเป็นต้องเป็นเลขนัยสำคัญ
เลขนัยสำคัญ 2 หรือ 3 ตัว 130 cm 10,300 g เลขนัยสำคัญ 3, 4 หรือ 5 ตัว เลขนัยสำคัญ 3 ตัว 1.03 x 104 g เลขนัยสำคัญ 4 ตัว 1.030 x 104 g เลขนัยสำคัญ 5 ตัว x 104 g

22 แบบฝึกหัด 12.270 12.3 10 0.005 43.062 100.00 0.010

23 เลขนัยสำคัญ การบวกและการลบ
ผลลัพธ์ต้องมีจำนวนตัวเลขหลังจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนตัวเลขหลังจุดทศนิยมของตัวตั้งที่มีตัวเลขหลังจุดทศนิยมน้อยที่สุด 89.332 1.1 + 90.432 มีเลขหลังจุดทศนิยม 1 ตำแหน่ง ปัดเป็น 90.4 3.70 0.7867 มีเลขหลังจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ปัดเป็น 0.79

24 เลขนัยสำคัญ การคูณและการหาร 4.51 x 3.6666 = 16.536366 = 16.5
ผลลัพธ์ต้องมีจำนวนตัวเลขนัยสำคัญเท่ากับจำนวนตัวเลขนัยสำคัญของตัวตั้งที่มีเลขนัยสำคัญน้อยที่สุด 4.51 x = = 16.5 3 sig figs ปัดเป็น 3 sig figs 6.8 ÷ = = 0.061 2 sig figs ปัดเป็น 2 sig figs

25 แบบฝึกหัด =……… 2.554*0.003*0.1=…….. 2.554/( ) =……..

26 แบบฝึกหัด =2.657 2.7……… 2.554*0.003*0.10= 0.0008, 8*10-4 2.554/( ) = 2.554/0.103 = 2.554/0.1 = 25.54 3*10

27 เลขนัยสำคัญ ลอกะริทึม (logarithms) และแอนทิลอกะริทึม (antilogarithms)ให้ ถือว่า แมนทิสสะ เป็นตัวเลขแสดงนัยสำคัญ เช่น Log 122 = ให้นับว่ามีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว แมนทิสสะ แคริกเตอริสติก ตัวอย่าง จงหา pH ของ HCl เข้มข้น 2.0 x 10-3 M ตอบโดยแสดงเลขนัยสำคัญ วิธีทำ pH = -log(2.0 x 10-3) = 2.70 เลขนัยสำคัญคือ .70 ส่วนเลข 2 ไม่ใช่ เลขนัยสำคัญ ตอบ pH = 2.70

28 การปัดเศษทศนิยม มากกว่า 5 ปัดขึ้น น้อยกว่า 5 ปัดทิ้ง
เลข 5 พิจารณาตัวเลขถัดไป - กรณีที่หลังเลข 5 ไม่มีตัวเลขต่อท้าย - ถ้าปัดขึ้นแล้วเป็นเลขคู่ ปัดขึ้น - ถ้าปัดขึ้นแล้วเป็นเลขคี่ ไม่ต้องปัด - กรณีที่หลังเลข 5 มีตัวเลขอื่น (ที่ไม่ใช่ 0) ต่อท้าย ให้ปัดขึ้น เช่น


ดาวน์โหลด ppt การวัด และเลขนัยสำคัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google