งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Access 2007 การสร้างฟอร์ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Access 2007 การสร้างฟอร์ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Access 2007 การสร้างฟอร์ม

2 Today Topic ประเภทของ Form การสร้าง Form

3 ฟอร์ม (Form) ตัวกลางระหว่างผู้ใช้งานฐานข้อมูลกับตาราง
ทำหน้าที่รับข้อมูลและนำข้อมูลไปลงในตาราง เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลต่างๆ บน Form ได้เสมือนทำงานกับ ตาราง กำหนดรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพตามความต้องการของ ผู้ใช้งานฐานข้อมูล

4 ข้อดีของ Form เมื่อเปรียบเทียบกับ Table
กำหนดลำดับการใส่ข้อมูลได้ รูปแบบการนำเสนอสวยงามกว่าแบบตาราง มีลักษณะคล้ายกับ Spread Sheet ใน MS Excel เกิดความผิดพลาดในการป้อนข้อมูลน้อยกว่าตาราง เนื่องจาก สามารถเขียนโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องได้ แบ่งขอบเขตข้อมูลเป็นหลายหน้าจอ / ส่วนเพื่อความเหมาะสม ในการแสดงผลข้อมูล

5 ประเภทของ Form Design View Form Wizard AutoForm: Columnar
AutoForm: Tabular AutoForm: Datasheet AutoForm: PivotTable AutoForm: PivotChart Chart Wizard PivotTable Wizard

6 Design View สร้างฟอร์มด้วยตนเอง
ผู้ใช้สามารถกำหนด Field ที่ต้องการสร้างและตำแหน่ง การจัดวาง Field ได้ด้วยตนเอง กำหนดเลือกใช้เครื่องมือที่ เรียกว่า “คอนโทรล” (Control) ในลักษณะต่างๆ เพื่อใช้สร้างฟอร์ม

7 Design View

8 Form Wizard เป็นการสร้างฟอร์ม โดยการเรียกใช้วิซาร์ด (Wizard)
โปรแกรมแสดง ตัวเลือกพร้อม ภาพประกอบ ในการสร้างฟอร์ม

9 AutoForm: Columnar รูปแบบของฟอร์มที่ได้จะอยู่ในรูปแบบคอลัมน์
เรียงข้อมูลแต่ละ รายการจาก บนลงล่าง แสดงข้อมูล หน้าละ 1 รายการ เท่านั้น

10 AutoForm: Tabular เรียงลำดับ Record จากซ้ายไปขวา
แสดงข้อมูลหน้าละหลายรายการ

11 AutoForm: Datasheet รูปแบบการแสดงผลคล้ายกับมุมมอง Datasheet ของตาราง

12 AutoForm: PivotTable การเรียกใช้คุณสมบัติ PivotTable จากตาราง
แสดงข้อมูล ในลักษณะ การเปรียบเทียบ ค่าต่างๆ ในรูป ตาราง

13 AutoForm: PivotChart การเรียกใช้คุณสมบัติ PivotChart จากตาราง
แสดงข้อมูล ในลักษณะ การเปรียบเทียบ ค่าต่างๆ ในรูป แผนภูมิ

14 Chart Wizard การสร้างแผนภูมิโดยใช้ Wizard
ผู้ใช้สามารถกำหนดคุณลักษณะของแผนภูมิที่ต้องการ โปรแกรมแสดงภาพตัวอย่างประกอบการเลือกของผู้ใช้

15 Chart Wizard

16 PivotTable Wizard การสร้างฟอร์มตารางสรุปข้อมูลที่ได้จากการคำนวณ เช่น การหาผลรวม การนับจำนวน เป็นต้น โปรแกรมจะถามคำถามต่างๆ เกี่ยวกับการกำหนด คุณลักษณะของ ตารางสรุปข้อมูลที่ต้องการ พร้อมแสดง ภาพตัวอย่างประกอบ

17 PivotTable Wizard

18 Columnar Tabular

19 Datasheet Justified

20 PivotTable PivotChart

21 Form Header Detail Form Footer

22 Form Header และ Form Footer
ส่วนที่ใช้ในการวางวัตถุต่างๆ ที่ไม่มีความสำคัญ หรือ ส่วนสำหรับการตกแต่งให้ Form มีความสวยงามยิ่งขึ้น ถูกแสดงทุกครั้งที่ฟอร์มขึ้นหน้าใหม่ เมื่อมีการสั่งพิมพ์ Form ออกทางเครื่องพิมพ์จะปรากฎข้อมูล ในส่วนนี้ด้วย

23 Detail ส่วนสำคัญของ Form
ใช้ในการวาง Field และ Control ต่างๆ เพื่อรับข้อความจาก ผู้ใช้

24 Control ที่ใช้ในการออกแบบ Form
ToolBox

25 แบบฝึกหัด จงบอกชื่อและหน้าที่ของ Control ที่ใช้ในการออกแบบฟอร์มที่กำหนดให้ต่อไปนี้


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Access 2007 การสร้างฟอร์ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google