งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างฟอร์ม (Form) ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างฟอร์ม (Form) ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างฟอร์ม (Form) ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา

2 ฟอร์ม (Form) เป็นส่วนติดต่อระหว่างโปรแกรมกับผู้ใช้ (user interface)

3 มุมมองของฟอร์ม มุมมองการออกแบบ (form design) ใช้ในการสร้าง ออกแบบ และแก้ไขฟอร์ม มุมมองฟอร์ม (form view) ใช้แสดงผลฟอร์มเพื่อติดต่อกับผู้ใช้ตามรูปแบบ ที่สร้างในมุมมองออกแบบ หรือสร้างด้วยตัวช่วยสร้าง มุมมองแผ่นข้อมูล (datasheet) ใช้แสดงผลฟอร์มในรูปของแผ่นข้อมูล หรือตารางข้อมูล มุมมอง PivotTable เป็นมุมมองที่แสดงผลฟอร์มในรูปของตารางแจกแจงรายละเอียดและสรุปผลข้อมูล มุมมอง PivotChart เป็นมุมมองที่แสดงผลฟอร์มเพื่อการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลในรูปของแผนภูมิหรือ Chart

4 การสร้างฟอร์มแบบง่าย

5 ปุ่มสร้างคอนโทรลในแท็บ Design

6

7

8

9

10 วันนี้เราจะเรียน... Select Text box Label Button Tab control
Option Group Combo box List box


ดาวน์โหลด ppt การสร้างฟอร์ม (Form) ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google