งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานในมุมมองของ Pivot Table และ pivot chart

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานในมุมมองของ Pivot Table และ pivot chart"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานในมุมมองของ Pivot Table และ pivot chart
อ.อารียา ศรีประเสริฐ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 มุมมองของ PivotTable เป็นมุมมองที่นำข้อมูลจาก Table, Query หรือ Form มาแสดงตาราง แจกแจงรายละเอียด (PivotTable) ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับ PivotTable ใน Excel

3 ขั้นตอนการสร้าง PivotTable
สร้าง Query ชื่อ qrySaleAmountByEmployee EmpName: [FirstName] & " " & [LastName] SalesAmount: Sum([Quantity]*[UnitPrice]*(1-[Discount]))

4 ขั้นตอนการสร้าง PivotTable และ PivotChart
ขั้นตอนที่ 1 : กำหนดแหล่งข้อมูลและจัดวางฟีลด์ ขั้นตอนที่ 2 : จัดรูปแบบและประมวลผลข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 : จัดเก็บในมุมมองของ PivotTable


ดาวน์โหลด ppt การทำงานในมุมมองของ Pivot Table และ pivot chart

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google